Budżet miasta na 1993 rok uchwalony. Funkcjonowanie za 77 miliardów

Budżet miasta na 1993 rok uchwalony. Funkcjonowanie za 77 miliardów
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Rada Miejska 16 lutego br. uchwaliła budżet miasta na 1993 rok.
Dochody przewidziane są w kwocie 70.945.202 tys. zł Wydatki 77.149.461 tys. zł
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 7.204.259 tys. złotych została przeznaczona na pokrycie niedoboru budżetu w kwocie 6.204.259 tys. zł i spłatę pierwszej raty kredytu zaciągniętego z NFOS na budowę oczyszczalni ścieków - w kwocie 1 miliarda zł.
SKĄD CZERPAĆ BĘDZIE MIASTO DOCHODY?
Plan dochodów budżetowych na 1993 rok przewiduje:
- Podatki i opłaty od osób prawnych - 20.403.800 tys. zł
- Podatki dopłaty od osób fizycznych - 15.757.400 tys. zł
- Dochody z majątku gminy - 4.480.000 tys. zł
- Pozostałe dochody (mirt. opłaty z reklamy - 918.000 tys. zł, dochody administracyjne, odsetki bankowe dtp.)
- Udziały w dochodach Budżetu Państwa – 19.650.000 tys. zł (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych)
- Dotacja gminy Bolesławiec na komunikację - 858.000 tys. zł
- Subwencja ogólna - 2.592.102 tys. zł
- Dotacja na zadania zlecone - 6.285.900 tys. zł.
NA CO ŚRODKI TE ZOSTANĄ PRZEZNACZONE?
GOSPODARKA KOMUNALNA 19.388.000 tys. zł (w tym komunikacja miejska, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni i dróg lokalnych, oświetlenie ulic, spłata odsetek, pozostała działalność oraz inwestycje komunalne)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 17.410.000 tys. zł (w tym opracowania geodezyjne i przygotowania nieruchomości do sprzedaży, budynki mieszkalne komunalne i zadania zlecone)
OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.716.000 tys. zł (w tym dotacje dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Szkolnnictwo w podstawowej części dotowane jest z budżetu Państwa)
KULTURA I SZTUKA 5.390.000 tys. zł (w tym BOK, Muzeum Ceramiki, Biblioteka Publiczna, miejskie imprezy kulturalne i TLB)
OCHRONA ZDROWIA 1.140.000 tys. zł (w tym dotacja do żłobka, dofi-nansowanie 2 przychodni osiedlowych i komisja p-alkoholowa. Służba zdrowia w podstawowej części dotowana jest z budżetu Państwa)
OPIEKA SPOŁECZNA 9.617.000 tys. zł (w tym zasiłki i pomoc w naturze, MOPS i Dom Dziennego Pobytu)
KULTURA FIZYCZNA 3.030.000 tys. zł (w tym dotacja dla MOSiR i na miejskie imprezy sportowe oraz środki dla jednostek upowszechniania kultury fizycznej)
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ 10.756.202 tys. zł (w tym m.in. Rada Miejska, Zarząd, Komisje, zadania zlecone, remont ratusza, składki na Sejmik i Euroregion, współpraca z zagranicą oraz wydawnictwo o mieście)
REZERWA OGÓLNA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI 652.259 tys. zł
W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody miasta będą wieksze o 18.330.345 tys. zł, a wydatki o 12.219.355 tys. zł. Zakłady budżetowe (MZK, MZGK, MZGM, ZUI, Przedszkola Publ., Muzeum Ceramiki, MBP, BOK, TLB, Złobek, Dom Dziennego Pobytu i MOSiR) wypracują dla budżetu miasta z dochodów własnych w 1993 roku łączną kwotę 56.262.150 tys. złotych.