materiał promocyjny

Zobacz, o czym zdecydują powiatowi radni na najbliższej sesji

Starostwo powiatowe w Bolesławcu
fot. istotne.pl Poniżej porządek obrad.
istotne.pl 183 sesja rp

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuje LVII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 2 marca 2023 r., o godz. 9.30, w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek LVII Sesji

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
      3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu LVI Sesji Rady Powiatu,
      3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
      3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
      3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LVI Sesji Rady Powiatu,
      3.5. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu o realizacji zadań w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków w roku 2022,
      3.6. Informacja Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy o działalności Rady w zakresie ograniczania bezrobocia w roku 2022.
Przerwa – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego
4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
      4.1. w sprawie zmiany Statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: „Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”,
      4.2. w sprawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających w granicach administracyjnych powiatu bolesławieckiego i odcinków dróg wojewódzkich przebiegających poza powiatem,
      4.3. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych,
      4.4. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego.
5. Rozpatrzenie pism: Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2023 r.Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 9 lutego 2023 r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.