Niemal 2,5 mln zł z PFRON-u. Wiemy, jak podzielono te pieniądze

Symbol niepełnosprawności i herb Powiatu
fot. Powiat Bolesławiecki Rada Powiatu Bolesławieckiego podzieliła środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami przypadające Powiatowi Bolesławieckiemu na rok 2023.
istotne.pl 183 niepełnosprawność

Powiat Bolesławiecki:

Kwota, jaką dysponuje w bieżącym roku Powiat, wynosi 2.418.893 zł. Rada, uwzględniając potrzeby wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, dokonała podziału środków PFRON na 2023 rok. Taki podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych działającą przy Staroście Bolesławieckim.

Samorząd dodaje:W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą składać wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu na dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Osoby z niepełnosprawnościami oraz pracodawcy mogą także ubiegać się o pomoc finansową ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu.

Dla organizacji pozarządowych zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecenie zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.

Szczegółowy podział środków PFRON na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

Rehabilitacja zawodowa – 68.780 zł

  • Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 11) – 68.780 zł.

Rehabilitacja społeczna – 1.370.753 zł

  • Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35 a ust.1 pkt 7 ppkt a) – 210.000 zł
  • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 ppkt b) – 42.800 zł
  • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 ppkt c) – 1.047.953 zł
  • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 ppkt d) – 70.000 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna – 979.360 zł

  • Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35 a ust. 1 pkt 8) – 969.360 zł
  • Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (art. 36) – 10.000 zł.

Więcej informacji na stronie Powiatu Bolesławieckiego.