materiał promocyjny

Urząd Pracy: Nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Logo PUP
fot. Powiat Bolesławiecki Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023 r. (Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy, limit 700 000 zł).
istotne.pl 183 powiatowy urząd pracy

Reklama

I. Termin składania wniosków: od 16 stycznia 2023 r. do 27 stycznia 2023 r. Wnioski złożone poza określonym terminem nie będą rozpatrywane.

II. Wnioski prosimy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu przy ul. Obrońców Helu 10 lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu wniosku).

III. Formularz wniosku jest dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Wniosek winien być wypełniony komputerowo na załączonym formularzu lub czytelnie pismem drukowanym.

IV. Prosimy, aby jeden wniosek był składany na maksymalnie 10 uczestników. Jeżeli jest zapotrzebowanie na kształcenie większej liczby osób, należy złożyć kolejne wnioski. Prosimy o drukowanie wniosku dwustronnie.

V. Prosimy, aby terminy planowanych szkoleń były zaplanowane maksymalnie do dnia 30.09.2023 r.

VI. Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy jak i pracownicy. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia…, tj. każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Należy pamiętać, że nawet jeśli w treści priorytetu zawarto sformułowania odnoszące się bezpośrednio do pracowników skorzystać z niego mogą zarówno pracownicy jak i pracodawcy.
 • W pierwszej kolejności do rozpatrzenia kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów ministra właściwego do spraw pracy (patrz pkt. VI).
 • Przy rozpatrywaniu wniosku Powiatowy Urząd Pracy uwzględnia wszystkie przesłanki określone w § 5 ust. 6 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 117).
 • Szczególną uwagę Urząd będzie zwracał na uzasadnienie konieczności odbycia konkretnej formy kształcenia ustawicznego i wykazaną w nim zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy oraz na udokumentowanie jakości usługi finansowanej ze środków KFS.
 • Środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przyznane na kształcenie ustawicznie, które rozpocznie się w roku zawarcia umowy z Pracodawcą.
 • W przypadku gdy w ramach środków KFS ma zostać dofinansowane kształcenie dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek lub położnych, należy złożyć oświadczenie, że nie będą to szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe wraz z kosztami obsługi określone w odrębnych przepisach.
 • Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość negocjacji z pracodawcami odnośnie wysokości dofinansowania szkolenia lub kursów, w szczególności gdy łączna kwota złożonych wniosków kwalifikujących się do pozytywnego rozpatrzenia przekroczy kwotę posiadanego limitu.

O środki z KFS nie mogą ubiegać się:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracownika na podstawie umowy o pracę,
 • osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej – zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są to: małżonek, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice oraz macocha i ojczym, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujące przy prowadzeniu działalności,
 • lekarze i lekarze dentyści, którzy chcą sfinansować szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe wraz z kosztami obsługi określone w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także pielęgniarki i położne które chcą sfinansować specjalizacje, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • pracownicy będący na: urlopie macierzyńskim/ojcowskim/wychowawczym, urlopie bezpłatnym,
 • osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy osoby te zatrudnione są na umowę o pracę w spółce),
 • prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest jedynym lub większościowym udziałowcem,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • pracodawcy chcący realizować samodzielnie kształcenie ustawiczne dla swoich pracowników, bez udziału zewnętrznych instytucji szkoleniowych.

VII. W ogłoszonym naborze można ubiegać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w następujących priorytetach:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych.
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Objaśnienia danych priorytetów zamieszczone są w załączniku do ogłoszenia.

VIII. Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalnościpomocy de minimis.

IX. Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 117) w następujący sposób:

Etap 1: Weryfikacja wniosku pod względem formalnym

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie w przypadkach niedołączenia załączników wymaganych w § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 117), tj.:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 2. informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 3. kopii dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu;
 5. wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Etap 2: Weryfikacja wniosku pod względem merytorycznym

Po pozytywnej weryfikacji wniosku w trakcie etapu 1 dokonana zostanie ocena merytoryczna wniosku z uwzględnieniem wymogów określonych w § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 117) oraz punktacji.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Druki wniosków oraz załączników dostępne są w TUTAJ lub na stronie internetowej boleslawiec.praca.gov.pl.
 • Na stronie internetowej zamieszczony został również wzór umowy obowiązującej w roku 2023. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami związanymi ze środkami KFS.

Reklama