Platforma Obywatelska walczy o powiat

Platforma Obywatelska walczy o powiat
fot. B.org Radny powiatu Józef Kata (PO) tłumaczy, dlaczego głosował za zmniejszeniem mandatów dla Nowogrodźca, którego burmistrz zawsze sprzyjał nie PO, a Piotrowi Romanowi.
istotne.pl nowogrodziec, powiat, wybory, kata, robert relich, król

Na stronie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu pojawił się tekst zatytułowany Spór na sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego. Czytamy w nim:

Na Sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego w dniu 26 czerwca 2014 roku Radni Klubu „Forum” złożyli wniosek (w załączeniu) korzystny, a przede wszystkim zgodny z prawem, o podział mandatów radnych. Dla naszej Gminy Nowogrodziec jest to bardzo ważny wniosek, gdyż zwiększa reprezentację przyszłych przedstawicieli naszej Gminy w samorządzie powiatowym.

Także w tym dniu Rada Miejska w Nowogrodźcu obradując na Sesji dokonała ponownej oceny projektu Uchwały nr XLIV/248/14 Rady Powiatu Bolesławieckiego i w głosowaniu zaopiniowała negatywnie projekt uchwały oraz podjęła decyzję, że w przypadku nie uwzględnienia opinii zostanie złożona skarga do Komisarza Wyborczego.

Rzeczą, która wzbudza kontrowersje wśród Mieszkańców, to postawa Radnych Powiatu Bolesławieckiego, którzy głosując, są przeciwni zwiększeniu roli i znaczenia naszej Gminy Nowogrodziec w samorządzie Powiatu Bolesławieckiego. Naturalnie uzyskanie 4 mandatów zamiast 3 i utworzenie odrębnego okręgu wyborczego w naszej Gminie jest ewidentną korzyścią.

W głosowaniu za zmianami w Uchwale Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XLIV/248/14 Józef Kata (Platforma Obywatelska) głosował przeciw możliwości zwiększenia liczby mandatów dla naszej Gminy. Z kolei Zbigniew Mitera (Polskie Stronnictwo Ludowe) wstrzymał się od głosu. Jedynie Leopold Wołoszyn (Ziemia Bolesławiecka) głosował za zwiększeniem liczby mandatów w naszej Gminie [podkreślenie – red.] i interpelował do Dariusza Kwaśniewskiego – Starosty Powiatu Bolesławieckiego. Dariusz Kwaśniewski (Platforma Obywatelska), Starosta Powiatu Bolesławieckiego, propozycji zmiany popartej przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha i Radę Miejską w Nowogrodźcu także nie uznał.

Nowogrodzieccy urzędnicy cytują również treść wniosku Józefa Króla, szefa klubu radnych Forum w Radzie Powiatu Bolesławieckiego. W dokumencie mowa była o tym, że „przedstawiony projekt Uchwały [chodzi o Uchwałę Rady Powiatu Bolesławieckiego z 26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Bolesławieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – przyp. red.] narusza w sposób zasadniczy normę prawną zawartą w art. 454. § 3 Kodeksu Wyborczego poprzez łączenie Gmin, w których liczba radnych przypadająca na Gminę a wynikająca z normy przedstawicielstwa wynosi więcej niż 3. Dotyczy to Gminy Bolesławiec i Nowogrodziec. Składamy propozycję podziału na okręgi wyborcze zgodną z prawem […]. Obecny podział powiatu bolesławieckiego na okręgi wyborcze ustalono 16 lat temu w oparciu o poprzednio obowiązującą ordynację wyborczą. Norma przedstawicielska pozwala zwiększyć liczbę okręgów wyborczych z 3 do 4. Gmina wiejska Bolesławiec powinna stanowić oddzielny okręg wyborczy (3 mandaty), podobnie jak Miasto i Gmina Nowogrodziec (4 mandaty). Pozostałe 5 mandatów przypada na resztę gmin: Osiecznica, Warta Bolesławiecka i Gromadka. Dzięki temu wybrani radni Rady Powiatu Bolesławieckiego bardziej identyfikować się będą z terytorium, z którego uzyskali mandat, z ugrupowaniami desygnującymi ich na kandydatów na radnych. Rozwiązanie to jest bliższe idei samorządności lokalnej i co najważniejsze spełnia wymogi art. 454 § 3 Kodeksu Wyborczego”.

Radny Józef Kata odpiera zarzuty w oświadczeniu:

Polak Mądry po szkodzie?

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu (www.nowogrodziec.pl) został opublikowany artykuł pt. „Spór na Sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego”. W związku z tym, że moim zdaniem informacja przedstawiona na stronie internetowej miasta, dotycząca podziału Powiatu Bolesławieckiego na okręgi wyborcze, w wyborach do Rady Powiatu, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym jest nierzetelna i wymaga uzupełnienia o ważne następujące fakty:

  1. Podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w dniu 4 czerwca 2014 przed sesją Rady Miejskiej przesłany do konsultacji gminy projekt uchwały Rady Powiatu został jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowany przez to gremium.
  2. W dniu 6 czerwca 2014 r. za wiedzą Burmistrza Nowogrodźca została podjęta uchwała Nr XLIX/365/14 przez Radę Miejską w Nowogrodźcu jednogłośnie, pozytywnie opiniująca projekt uchwały Nr XLIV/248/14 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie podziału Powiatu Bolesławieckiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Projekt zakładał wybór pięciu radnych w okręgu Nr II Nowogrodziec z Gminą Osiecznica.
  3. Pozytywna opinia w formie uchwały została przesłana z pismem podpisanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Nowogrodźca do Biura Rady Powiatu i została przedstawiona podczas Sesji Rady Powiatu informacja o przebiegu konsultacji Powiatowego projektu uchwały z Komisarzem Wyborczym była pozytywna.
  4. Kierując się tymi przesłankami w głosowaniu poparłem stanowisko wyrażone na wspólnym posiedzeniu komisji i uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu dla ustalenia w Okręgu nr II z 5 mandatami. (Należy przy tym zaznaczyć, że w wyborach do rady powiatu o podziale mandatów decyduje ilość głosów oddanych na poszczególne listy. Kandydaci oraz listy mogą pochodzić spoza terenu gminy Nowogrodziec.)
  5. Wniosek składany przez Radnego Józefa Króla moim zdaniem zmierzał do stwierdzenia, że Projekt Uchwały jest niezgodny z prawem, ponieważ miasto Bolesławiec utraciło jeden mandat.
  6. Rada Miejska w Nowogrodźcu ponownie zajęła się sprawą podziału Powiatu Bolesławieckiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, dopiero po podjęciu Uchwały na Sesji Rady Powiatu.

Według mnie informacja na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Nowogrodziec nie odzwierciedla prawdziwego przebiegu konsultacji w/w sprawie. Autorzy tej informacji odwracają uwagę od istoty sprawy, kierując się przesłankami politycznymi.

Nie głosowałem za zmniejszeniem liczby mandatów w Gminie Nowogrodziec, ponieważ nie było takiego projektu uchwały podczas obrad. A poza tym nie wpłynął do Rady Powiatu żaden inny formalny wniosek ze strony Burmistrza Nowogrodźca i Rady Miejskiej.

A ja nie byłem przez nikogo z Nowogrodźca informowany o innych wnioskach.

Dodatkowo informuję, że podjęta uchwała Rady Powiatu jest przedmiotem oceny prawnej Komisarza Wyborczego.

Z poważaniem
Radny Powiatu Bolesławieckiego
Józef Kata

Do tematu wrócimy.

(informacja: ii)