Absolutorium dla prezydenta Bolesławca

Piotr Roman
fot. Krzysztof Gwizdała Za udzieleniem absolutorium prezydentowi opowiedzieli się wszyscy radni, bez głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.
istotne.pl 0 prezydent, piotr roman, absolutorium, urząd, sesja rm

Reklama

28 maja 2014 r. radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Podjęcie uchwały poprzedziło sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok, sprawozdanie finansowe, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacja o stanie mienia Gminy, stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego. Za udzieleniem absolutorium prezydentowi opowiedzieli się wszyscy radni, bez głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.

Prezydent Piotr Roman poinformował radnych, iż uchwalony przez Radę Miasta Bolesławiec budżet na 2013 rok zamykał się następującymi wielkościami:

 • po stronie dochodów – 135.700.767 zł
 • po stronie wydatków – 129.510.251 zł.
fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Uchwaloną nadwyżkę w wysokości 6.190.516 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowano również przychody budżetu w wysokości 150.000 zł. W okresie sprawozdawczym budżet uległ zmianom wynikającym ze zmian subwencji ogólnej, decyzji Wojewody Dolnośląskiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta w ramach kompetencji wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Po wprowadzeniu tych zmian dochody budżetu zwiększono o kwotę 4.667.404 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę 7.261.286 zł. Na podstawie tych danych należy stwierdzić, iż koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 7.299.197 zł przy planowanej wysokości 3.596.634 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat kredytów i pożyczek w kwocie 6.340.516 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie gminy stanowiło kwotę 55.693.572 zł, tj. 42,8% do wykonanych dochodów. Realizacja dochodów budżetowych na 31.12.2013 r. wyniosła 130.223.599 zł, co stanowi 92,8% w stosunku do zaplanowanych wielkości w kwocie 140.368.171 zł.

Wskaźnik zadłużenia w latach 2010-2014 przedstawia wykres:

fot. UM Bolesławiec

Plan wydatków 136.771.537 zł w 2013 r. zrealizowano w wysokości 122.924.402 zł. Za okres sprawozdawczy został osiągnięty dodatni wynik operacyjny. Nadwyżka operacyjna:

 • dochody bieżące – 112.679.523 zł
 • wydatki bieżące – 101.760.642 zł
 • różnica – 10.918.881 zł.

Został zatem spełniony wymóg z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wśród głównych zadań zaplanowanych w 2013 r. znalazły się prace nad projektami:

 • „Be Fair – internet jako dobro wspólne”. Wydatki majątkowe projektu: 4 328 402 zł, wydatki w roku 2013: 2 612 924 zł. Projekt dofinansowany ze środków PO IG. Projekt obejmuje budowę sieci światłowodowej, publicznych punktów dostępu do internetu oraz wyposażenie 200 rodzin w zestawy komputerowe wraz z przeszkoleniem
 • „Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec”. Wartość projektu: 1 657 124 zł, wydatki w roku 2013: 1 639 904 zł. Projekt dofinansowany ze środków RPO WD. Projekt dotyczy modernizacji oraz rozbudowy systemu monitoringu miejskiego w Bolesławcu. Wnioskodawcą jest Gmina Miejska Bolesławiec, powstały system zarządzany przez Straż Miejską. W ramach projektu przewidziano modernizację 16 istniejących punktów kamerowych, rozbudowa systemu poprzez utworzenie 15 nowych punktów kamerowych, zakup mobilnego punktu monitoringu – pojazdu z zamontowaną kamerą
 • „Adaptacja byłego kina »Orzeł« na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej”. Wartość projektu: 6 197 336 zł, wydatki w roku 2013: 2 468 137 zł. Projekt dofinansowany ze środków RPO WD. Dawne kino „Orzeł” zyskało nowe funkcje, m.in. pracownię filmową, warsztaty fotograficzne, taneczne i teatralne, kino offowe oraz klub filmowy
 • „VIA FABRILIS” – szlak tradycji rzemieślniczych. Wartość projektu: 1 551 400 zł, wydatki w roku 2013: 531 000 zł. Projekt dofinansowany ze środków Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. W ramach ostatnich działań inwestycyjnych w latach 2013-2014 przebudowano poddasze budynku Muzeum Ceramiki przy ul. A. Mickiewicza, gdzie zlokalizowano magazyn, biuro oraz część socjalno-sanitarną. Od podstaw stworzono też pracownię z nowoczesnym sprzętem do konserwacji ceramiki, kamienia i wyrobów rzemiosła. Ponadto wymieniono pokrycie dachu oraz odnowiono elewacje
 • „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej”. Wartość projektu: 12 114 042 zł, wydatki w roku 2013: 5 666 700 zł. Projekt dofinansowany ze środków RPO WD. Rewitalizacja polega na odnowieniu miejskiej pływalni. Przywrócona zostanie jej podstawowa funkcja jako zakładu kąpielowego, w którym realizowane będą zajęcia profilaktyczno-zdrowotne oraz szeroka gama zabiegów z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej. Projekt kontynuowany
 • „Kobieta sukcesu to ja!”. Wartość projektu: 1 554 880 zł, wydatki w 2013: 305 430 zł. Projekt dofinansowany ze środków PO KL
 • „Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego”. Wartość projektu: 6 404 353 zł, wydatki w roku 2013: 3 474 490 zł. Projekt dofinansowany ze środków RPO WD

– Gmina Miejska Bolesławiec w 2013 r. przystąpiła do realizacji blisko 30 projektów współfinansowanych ze środków EWT, które realizowane były przez Urząd Miasta Bolesławiec i podległe mu jednostki: BOK-MCC, Muzeum Ceramiki, MOSiR, szkoły podstawowe, gimnazja oraz miejskie przedszkola – poinformował prezydent Piotr Roman.

fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Wśród zadań drogowych Piotr Roman przypomniał remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Rajskiej i ul. Sportowej, zadanie powiązane z inwestycją „Modernizacja oświetlenia w rejonie ul. Rajskiej i Sportowej”; remont ul. Góralskiej (odcinek ul. Staszica – Łąkowa), parkingi – zadanie współfinansowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bolesławianka”; remont ul. Kraszewskiego – jezdnia, sieci wodno-kanalizacyjne, oświetlenie; budowę sygnalizacji świetlnej (ul. Łokietka, Garncarska, Gdańska, Kubika), zadanie realizowane we współpracy z DSDiK, wartość nakładów Gminy Miejskiej Bolesławiec 258 324 zł; przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic: Asnyka, Bielska, Tyrankiewiczów, zadanie realizowane we współpracy z Powiatem Bolesławieckim, wartość nakładów Gminy Miejskiej Bolesławiec 486 900 zł; drogi techniczne – II etap (kwartał ulic: Warszawska, Gdańska, Śluzowa); budowę miejsc parkingowych przy sali sportowej na ul. Jana Pawła II; modernizację skrzyżowania ul. Rumianków i ul. Czerwonych Maków; budowę drogi wraz z oświetleniem ul. Zabobrze, ul. Bazaltowa, ul. Kamienna – I etap.

W 2013 r. Gmina Miejska Bolesławiec przeznaczyła na prace konserwatorskie 1 192 225 zł – dotacje do remontów wspólnot.

(informacja zlecona: UM Bolesławiec)

Reklama