Są nowi Zasłużeni dla Miasta Bolesławiec. Znamy ich nazwiska

Zygmunt i Alicja Brusiłowie
fot. arch. domowe/Rocznik Bolesławiecki Rada Miasta Bolesławiec uhonorowała tym zaszczytnym tytułem kolejne osoby.
istotne.pl 183 sesja rm

Jednym z punktów majowego posiedzenia Rady Miasta Bolesławiec było głosowanie nad projektami uchwał w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”. Rajcy uhonorowali następujące osoby:

  • Helenę Strzelczak-Kunicką,
  • Halinę Waniak,
  • Wandę Draj,
  • Zygmunta Brusiłę (na zdjęciu nagłówkowym).

Każdą z uchwał radni podjęli jednomyślnie.

Poniżej przedstawiamy sylwetki Zasłużonych dla Miasta Bolesławiec opracowane przez bolesławiecki magistrat.

Zygmunt Brusiło

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku historia oraz Studiów Podyplomowych w Instytucie Nauk Społecznych przy Uniwersytecie Wrocławskim. W 1964 r. rozpoczął pracę zawodową w Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu, gdzie uczył historii i nauki o Polsce, a w latach1972–1975 pełnił funkcję dyrektora. Od 1975 r. aż do emerytury był dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych.

Od chwili zamieszkania i podjęcia pracy w Bolesławcu aktywnie angażował się w działania społeczne na rzecz miasta i regionu. Przez wiele lat był przewodnikiem turystycznym po Dolnym Śląsku, współpracując ściśle z bolesławieckim PTTK. Zajmował się popularyzacją wiedzy o regionie, również jako autor i współautor wielu publikacji. Ucząc w szkole, przekazywał kolejnym pokoleniom wiedzę na temat „małych ojczyzn”.

Od lat 80. XX w., już jako członek Towarzystwa Miłośników Bolesławca (TMB) i Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (DTSK, od 2015 r. Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne – DTR) we Wrocławiu, zaczął szerzej realizować swoją pasję regionalistyczną. Od 1992 r. do chwili obecnej pełni funkcję prezesa TMB, od kilku kadencji jest też członkiem władz DTSK (DTR).

W wydawanym przez DTSK (DTR) czasopiśmie „Dolny Śląsk" zamieszczał artykuły poświęcone nauczaniu wiedzy regionalnej i dziejom Bolesławca, np. o osadnictwie reemigrantów z Jugosławii na Ziemi Bolesławieckiej. Uczestnicząc aktywnie w działalności TMB, należał także do zespołu redakcyjnego miesięcznika „Głos Bolesławca" wydawanego w latach 1992–1997, gdzie publikował teksty dotyczące historii i współczesności miasta. W 1996 r. Z. Brusiło, jako jeden z redaktorów „Głosu Bolesławca” uczestniczył w Warszawie w spotkaniu przedstawicieli prasy regionalnej z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim.

W 2008 r. Z. Brusiło był współorganizatorem uroczystych obchodów 30-lecia TMB i towarzyszącej im wystawy jubileuszowej. Kilkakrotnie reprezentował TMB na ogólnopolskich zjazdach regionalistów oraz uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach organizowanych przez inne stowarzyszenia regionalne w kraju. W 1997 r. DTSK powierzyło mu organizację XX Dolnośląskich Spotkań Regionalnych (temat przewodni – regionaliści o kulturze), a w 2003 r. – XXVI Dolnośląskich Spotkań Regionalistów (temat przewodni – tożsamość regionalna a integracja europejska).

Był jednym z autorów publikacji wydanej w 2001 r. „Bolesławiec – zarys monografii miasta”, pierwszego obszernego powojennego opracowania poświęconego historii Bolesławca. Z chwilą powołania do życia „Rocznika Bolesławieckiego" w 2008 r. został stałym autorem artykułów z zakresu historii Bolesławca i regionu.

Z. Brusiło udzielał się również bardzo aktywnie w Bolesławieckiej Radzie Seniorów.

Nawiązanie przez TMB pierwszych kontaktów z byłymi mieszkańcami miasta zrzeszonymi w Grupie Ojczyźnianej (Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg) zaowocowało w 1992 r. rozpoczęciem oficjalnej współpracy między stowarzyszeniami, a następnie między miastami Siegburg i Bolesławiec. Dzięki tym kontaktom udało się pozyskać wiele cennych materiałów historycznych i znacznie poszerzyć wiedzę o przeszłości miasta.

W 2012 r. TMB przy wsparciu Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zorganizowało w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystawę podsumowującą 20 lat współpracy z Siegburgiem. Bolesławiecka wystawa o współpracy miała też swoją odsłonę w Siegburgu. Wykorzystano wtedy wiele materiałów udostępnionych przez partnerów z Niemiec, głównie dotyczących ks. Paula Sauera — ostatniego niemieckiego proboszcza katolickiego w Bolesławcu (do 1946 r.). W 2004 r. Z. Brusiło był prelegentem na polsko-niemieckiej konferencji naukowej poświęconej tej postaci i współautorem publikacji pokonferencyjnej. Od tego czasu wspierał starania Grupy Ojczyźnianej z Siegburga o uhonorowanie ks. Sauera tablicą pamiątkową w Bolesławcu.

Pod przewodnictwem Z. Brusiły TMB podejmowało i realizowało następujące ważne cele i zadania:

  • wydawano własne kalendarze, foldery, grafiki zabytków, widokówki, miesięcznik „Głos Bolesławca" w latach 1992–1997, publikację XX lat TMBw 1998 r.;
  • pod patronatem TMB zebrano środki na zakup urządzeń do szpitala (laparoskop, USG serca);
  • z inspiracji Z. Brusiły w 1995 r. rozpoczęto organizowanie konkursu „Ukwiecone balkony”, który obecnie w poszerzonej formule nosi nazwę „Bolesławiec w kwiatach” i realizowany jest wspólnie z Urzędem Miasta;
  • w 1995 r. objęto patronatem inicjatywę członka TMB Adama Kowalskiego w sprawie ustawienia Pomnika Kresowian w 50. rocznicę przybycia do Bolesławca pierwszego transportu z Kresów (Drohobycz);
  • objęto patronatem odsłonięcie w 1996 r. tablicy upamiętniającej 50-lecie powrotu do ziemi ojczystej reemigrantów z Jugosławii na Pomniku Kresowian;
  • w ramach edukacji regionalnej organizowano w szkołach miasta i regionu konkursy „Moja mała Ojczyzna; w ramach V edycji wydano publikację zawierającą pracę zwycięzców w kategoriach: wiersze, opowiadania i wywiady.

Z. Brusiło za działalność społeczną został wielokrotnie wyróżniony przez różne instytucje, otrzymał m.in. medal pamiątkowy „Za zasługi dla DTSK” (1996, 2003), medal Komisji Edukacji Narodowej (2002), odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2010), Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego" (2015).

Wanda Draj

Urodziła się 10.02.1949 r. we Lwówku Śląskim. W rodzinnym mieście ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Po maturze kontynuowała naukę we Wrocławiu w Państwowej Szkole Medycznej – Studium Medyczne Instruktorów Higieny. W 1969 r. rozpoczęła pracę w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Bolesławcu, jako instruktor higieny w Działach: Higiena Szkolna, Higiena Komunalna oraz Żywienia i Żywności. W latach 70. uczestniczyła w działaniach na rzecz higienizacji miast i wsi, które dotyczyły podniesienia poziomu higieny i poprawy warunków sanitarnych.

Pracowała również w zakresie poprawy warunków sanitarno-technicznych obiektów, zachowania warunków sanitarno-higienicznych w procesie produkcji, przechowywania żywności oraz utrzymania należytego stanu sanitarnego-higienicznego w zakładach usługowych.

W latach 80., po reaktywowaniu związków zawodowych „Solidarność”, w okresie pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przez dwa lata pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej, a kolejne 12 lat była przewodniczą NSZZ „Solidarność”. W tym czasie zajmowała się kolportażem prasy podziemnej i ulotek oraz aktywnie wspierała działania i protesty strajkujących nie tylko na terenie Śląska, ale i Pomorza.

W 2004 r., już jako emerytka, reaktywowała w Bolesławcu Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, w ramach którego m.in. zajmowała się organizacją wyjazdów dla związkowców i ich rodzin. W 2010 r. weszła w skład Zarządu Terenowej Organizacji NSZZ „Solidarność” w Powiecie Bolesławieckim, w którym do dziś pełni funkcję skarbnika i sekretarza. Równocześnie prowadzi Biuro Oddziału Terenowego Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność”. Jest łącznikiem pomiędzy Organizacjami Zakładowymi NSZZ „Solidarność” Ziemi Bolesławieckiej a Zarządem Regionu.

Przez wiele lat aktywnie brała udział w przygotowaniu spotkań historycznych z działaczami „Solidarności” lat 80. z uczniami z całego regionu. Wspierała wiedzą i radą różnego rodzaju projekty dotyczące historii i teraźniejszości „Solidarności”, m.in. organizację wielu wystaw i opracowania publikacji. Aktywnie uczestniczyła w wielu związkowych akcjach m.in. we Wrocławiu, Warszawie i Jeleniej Górze. Jako osoba wrażliwa i uczynna, a także uczciwa i darzona zaufaniem angażowała i angażuje się w pomoc wielu ludziom w sprawach pracowniczych. Brała udział w projekcie Fundacji IDE Społeczne „Pomoc prawna dla emerytów i rencistów”, w którym współpracowała z prawnikiem jako wolontariuszka. Organizuje spotkania noworoczne członków związku z rodzinami, sympatykami „Solidarności” oraz władzami miasta i powiatu. Jest członkiem Honorowej Asysty Sztandaru „Solidarność Bolesławiec”. Od 2018 r. jest Delegatem Ziemi Bolesławieckiej na Walne Zebrania Delegatów Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze. W 2020 r. należała do grupy inicjatywnej budowy Pomnika „SOLIDARNOŚĆ” w Bolesławcu.

Helena Strzelczak-Kunicka

Reprezentuje Polonię francuską, która po II wojnie światowej przybyła do Bolesławca. W Bolesławcu mieszka od 72 lat. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne i pedagogiczne. Ukończyła Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, Studium Pedagogiczne w Jeleniej Górze i Studium Podyplomowe dla Nauczycieli na Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Filologiczny – Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. W 2001 r. uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Podczas pracy w Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu promowała i utrwalała pamięć o lokalnych weteranach Polskiego Państwa Podziemnego, co zostało udokumentowane w lokalnej prasie i telewizji. Jako zaangażowany pedagog zorganizowała wiele imprez czytelniczych, podczas których zaznajamiała młodzież z dziedzictwem historyczno-kulturalnym Bolesławca, systematycznie współpracowała w tym zakresie z lokalnymi placówkami kulturalnymi.

Od lat 60. XX w. H. Strzelczak-Kunicka angażuje się na wielu płaszczyznach w działalność społeczno-kulturalną na rzecz miasta i jego mieszkańców. Była inicjatorką działań na rzecz upamiętnienia pierwszych polskich powojennych nauczycieli, organizatorów szkolnictwa w Bolesławcu. Działała jako członek Komisji ds. Upamiętnienia pierwszych polskich powojennych nauczycieli powołanej przez prezydenta miasta.

W 2021 r. w ratuszu miejskim uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą pamięci pierwszych polskich powojennych bolesławieckich nauczycieli. H. Strzelczak-Kunicka zaangażowała się również w przygotowanie tablicy informacyjnej o lokalizacji grobów pierwszych nauczycieli oraz w upamiętnienie w szczególny sposób jednej z nich – Stefanii Tajcher. Z sukcesem wnioskowała o wstrzymanie procesu likwidacji jej grobu oraz o przejęcie przez miasto opieki nad miejscem pochówku. Wnioskowała również o upamiętnienie S. Tajcher poprzez nadanie jej imienia jednej z miejskich ulic.

Współpracuje i aktywnie angażuje się w działania lokalnych instytucji kultury, aby pomóc zachować pamięć o powojennej historii Dolnego Śląska. Szczególnie zaangażowana jest w działania na rzecz upamiętnienia osadników przybyłych na Ziemię Bolesławiecką po II wojnie światowej, w szczególny sposób grupy reemigrantów z Francji.

Była pomysłodawczynią i współinicjatorką umieszczenia na Pomniku Osadników tablicy poświęconej przybyciu tej grupy osadników w latach 1945–1955. Jako współorganizatorka ceremonii odsłonięcia tablicy zaprosiła Chór Frankofonów ze Szczawna-Zdroju, ZPiT „Jutrzenkę”, Chór z bolesławieckiej Państwowej Szkoły Muzycznej oraz sama czynnie uczestniczyła w występie. Koncert pn. „Wielokulturowość w Europie, wielokulturowość w Bolesławcu” odbył się w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Z inicjatywy H. Strzelczak-Kunickiej powstała idea Dnia Osadnika Ziemi Bolesławieckiej, mająca na celu integrację grup osadniczych, a obchodzony w ramach Dni Miasta. Pomysł zyskał aprobatę Bolesławieckiej Rady Seniorów i Dzień Osadnika wprowadzono do kalendarza obchodów kolejnych Dni Miasta.

W sposób szczególny H. Strzelczak-Kunicka zaangażowała się w integrację środowiska bolesławieckich reemigrantów z Francji. Inicjowała, organizowała oraz uczestniczyła w wielu działaniach. Była jedną z bohaterek filmu „Dolny Śląsk… Polscy reemigranci z Francji”, nagranego przez Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu w ramach projektu „Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni”. W filmie opowiedziała o losach swojej rodziny. We współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zorganizowała pokaz filmu „Dolny Śląsk… Polscy reemigranci z Francji”. Jej biogram zamieszczono w zbiorowej publikacji o reemigrantach z Francji pt. „Tu wszystko było inne: wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Francji”, wydanej w 2015 r. pod red. Kamilli Dudek przez bolesławieckie muzeum w cyklu „Ocalić od zapomnienia”.

H. Strzelczak-Kunicka zbudowała również sieć kontaktów, dzięki którym publikacja mogła powstać. Brała aktywny udział w pracach archiwalnych nad dokumentacją fotograficzną tego wydawnictwa. Promowała również dzieje bolesławieckich reemigrantów z Francji w badaniach socjologicznych prowadzonych przez dr. Jacka Kuberę z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Włączyła się w ogólnopolski projekt „Moja Pamiątka” prowadzony przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, w którym podzieliła się swoją historią oraz przekazała źródła upamiętniające innych bolesławieckich reemigrantów z Francji. Efektem projektu był udział w wystawie zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Jako „ekspert – świadek historii” wzięła udział w projekcie „Wrota historii regionalnej”, zainicjowanym i prowadzonym przez Grażynę Wężyk i Sebastiana Zielonkę w Bibliotece Publicznej w Kruszynie. Podczas spotkania 19.12.2017 r. opowiadała młodzieży o losach reemigrantów z Francji, którzy przybyli do Bolesławca i okolic po II wojnie światowej. Przybliżała uczestnikom projektu kulturę francuską oraz wyjaśniała, w jaki sposób „bolesławieccy Francuzi” współtworzyli kulturowy obraz powojennego Bolesławca i okolic. Podczas spotkania wielkanocnego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kruszynie przybliżała słuchaczom francuskie zwyczaje wielkanocne. Wielokrotnie udostępniała fotografie i eksponaty dot. Polonii francuskiej na potrzeby inicjatyw miejskich placówek kulturalnych. Część z materiałów została wykorzystana w publikacjach, wystawach organizowanych przez Muzeum Ceramiki, BOK-MCC oraz bolesławieckie Starostwo Powiatowe.

Była również inicjatorką i uczestniczką występu ZPiT „Jutrzenka” w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu towarzyszącym uroczystej projekcji filmu wspomnieniowego o reemigrantach z Bośni.

H. Strzelczak-Kunicka działa aktywnie również na rzecz lokalnego środowiska seniorów. Podjęła zdecydowane działania kulturalno-związkowe na rzecz nauczycieli seniorów. Na przełomie lat 2001/2002 była pomysłodawczynią, inicjatorką i założycielką pierwszego w Bolesławcu Klubu Emerytowanych Nauczycieli, działającego przy Oddziale ZNP w Bolesławcu. Objęła również funkcję pierwszego prezesa. W 2005 r. z okazji 100. rocznicy działalności ZNP otrzymała podziękowanie Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZNP we Wrocławiu za tę działalność. Nadal czynnie uczestniczy w życiu klubu. Bolesławieckie Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski „Carpe Diem” rekomendowało ją do Bolesławieckiej Rady Seniorów IV kadencji przy Prezydencie Miasta Bolesławiec, w skład której została powołana z dniem 3.03.2020 r. i pełni funkcję przewodniczącej.

Promowała folklor Ziemi Bolesławieckiej podczas wielokrotnych występów z ZPiT „Jutrzenka”, m.in. podczas Festiwali Kultury Południowosłowiańskiej, Bukowińskich Spotkań, Festiwali Kultury Bałkańskiej, Bałkańskiej Festy, Bolesławieckiego Święta Ceramiki, gminnych dożynek, Misterium Chleba, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Szpikolady oraz poza Bolesławcem m.in. na wielu festiwalach w dolnośląskich miastach i gminach, w kolejnych edycjach Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” w Jastrowiu i w ramach Poroniańskiego Lata. Występowała z zespołem w Pile, Lubaniu Śląskim, Dzierżoniowie oraz za granicą: w Ukrainie, Węgrzech i w Rumunii.

Wraz z delegacją ZPiT „Jutrzenka” reprezentowała Gminę Bolesławiec podczas uroczystości poświęcenia bolesławieckiego Krzyża Milenijnego 12.09.2003 r. Publikowała w „Wieściach Gminnych” oraz Biuletynie Informacyjnym Gminy Bolesławiec artykuły o koncertach ZPiT „Jutrzenka” w kraju i za granicą. Od kilkudziesięciu lat jest aktywną członkinią amatorskich chórów parafialnych, występuje w organizowanych przez parafie koncertach, uświetniających wiele wydarzeń religijnych.

Jako mieszkanka Bolesławca chętnie włącza się do zbiórek finansowych wspierających miejskie inicjatywy upamiętniające historię miasta i Polski, np. Tablicy Upamiętniającej Katastrofę Smoleńską z 2010 r. przy ul. Kubika czy Pomnika 100-lecia Odzyskania Niepodległości w 2018 r. przy ul. Bankowej.

Za swoją pracę zawodową oraz działalność społeczno-kulturalną otrzymała liczne wyróżnienia, m.in. odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2017 r.), nagrodę specjalną Kuratora Oświaty w uznaniu zasług dla oświaty za wybitne rezultaty w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1996 r.) oraz Brązowy Krzyż Zasługi. Docenioną ją także w środowisku lokalnym, przyznając dyplomy uznania, listy gratulacyjne oraz podziękowania, m.in. od wójta Gminy Bolesławiec, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu zs. w Kruszynie, dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego (za uczestnictwo w ogólnopolskich akcjach Narodowego Czytania rodzimej literatury), zarządu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu (za duże zaangażowanie w niesieniu pomocy polskim dzieciom na Ukrainie), dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu (za współpracę przy organizacji VI edycji Powiatowego Konkursu Literackiego „Zatrzymać w czasie”).

Halina Waniak

Od 25.04.2013 r. pełni funkcję prezesa działającego od 2011 r. Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu. Pod jej kierownictwem stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów, w tej liczbie z dofinansowaniem zewnętrznym, przeprowadziło liczne spotkania, wystawy, promocje, koncerty i festyny. Przeprowadziło również niezwykle ważne prace związane z uporządkowaniem polskich cmentarzy na terenie Bośni i Hercegowiny.

Najważniejszą statutową aktywnością stowarzyszenia jest dbanie o miejsca pochówków Polaków oraz zachowanie pamięci o przeszłości, poprzez kulturowe, turystyczne, gospodarcze i sportowe kontakty z Polakami, którzy pozostali w Bośni i Hercegowinie (głównie w województwie Banja Luka i powiecie Prnjavor, w rejonie Srbca).

H. Waniak, objąwszy obowiązki prezesa stowarzyszenia, zintensyfikowała te działania. Członkowie stowarzyszenia z inicjatywy H. Waniak sukcesywnie odwiedzali i porządkowali kolejne polskie cmentarze, oznaczając miejsca pamięci krzyżami i tablicami. W 2014 r. po uzgodnieniu z władzami Prnjavora i Srbca członkowie stowarzyszenia postawili w Rakowcu krzyż, tablicę pamiątkową oraz dwujęzyczne tablice informacyjne. W 2015 r. na cmentarzu w miejscowości Kunowa, z inicjatywy sołtysa Józefa Potyszki, postawiono krzyż. W tym samym roku na prośbę mieszkańców Gościszowa krzyż ustawiono na cmentarzu w miejscowości Nowy Martyniec, a obie uroczystości związane z tymi wydarzeniami zorganizowała Halina Waniak.

Halina Waniak pomogła mieszkańcom Wykrot zorganizować wyjazd do Starej Dubravy w celu postawienia tablicy pamiątkowej oraz krzyża ufundowanego przez mieszkańców wsi Wykroty. W 2017 r. członkowie stowarzyszenia wzięli udział w ustaleniu lokalizacji cmentarzy w Starej Dubravie oraz odsłonięciu tablicy ufundowanej przez Stowarzyszenie „Integracja i Przyszłość” Sołectw Wykroty i Zagajnik na cmentarzu w Starej Dubravie.

W 2018 r. w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia… polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą członkowie stowarzyszenia odwiedzili cmentarze na terenie gmin Derventa i Gradiszka. Po przygotowaniu dokumentacji fotograficznej przeprowadzono prace porządkowe oraz oznakowano miejsca pochówków krzyżami i tablicami informacyjnymi. W prace zaangażowała się miejscowa ludność i Polonia zrzeszona w Stowarzyszeniu Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora. W tym samym roku z inicjatywy Haliny Waniak i sołtysa wsi Czerna odnaleziono i uprzątnięto polski cmentarz w Gornji Bakinci oraz ustawiono symboliczny krzyż z tablicą pamiątkową.

Działacze stowarzyszenia wraz z Haliną Waniak na zaproszenie Polskiej Ambasady w Sarajewie odbyli podróż do Prnjavora, gdzie w listopadzie 2014 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Polakom, którzy w latach 1894–1946 zamieszkiwali w wioskach należących do parafii Prnjavor, wmurowanej w przedsionku katolickiego kościoła w tej miejscowości. W 2017 r. Pani Prezes wraz z członkami stowarzyszenia brała udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Devetinie, która upamiętnia wszystkich Polaków żyjących w przeszłości na obszarze północnej Bośni. Opiekę nad nekropolią sprawuje Ambasada Polski w Sarajewie oraz Stowarzyszenie „Bolesławiec” z Prnjavora.

Członkowie stowarzyszenia dzięki zaangażowaniu Haliny Waniak dbają o utrzymanie kontaktu z szeroko rozumianą kulturą Bośni i Hercegowiny – sztuką ludową, pieśniami i tańcami oraz tradycjami kulinarnymi, współpracując w tym zakresie z tamtejszym środowiskiem polonijnym.

Pierwszy wyjazd odbył się w sierpniu 2013 r. Zorganizowano go wspólnie ze Stowarzyszeniem „Zielone Wzgórza” z Osłej. 120-osobowa grupa, wyjechała do Srbca i Prnjavora, gdzie odbyto szereg spotkań z miejscowymi władzami. W drodze powrotnej członkowie stowarzyszenia spotkali się z Polonią i Polakami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Polaków i Przyjaciół „MAK” Gradiška w miejscowości Celinovac.

Halina Waniak wraz z wieloma członkami Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół wielokrotnie organizowała oraz osobiście uczestniczyła w obchodach jubileuszy związanych z osadnictwem w Bolesławcu oraz miejscach skąd przybyli pierwsi osadnicy. Na zaproszenie i przy współpracy z Ambasadą Polską w Zagrzebiu i Stowarzyszeniem „Wisła” w Osjeku w 2015 r. zorganizowano obchody 125. rocznicy polskiego osadnictwa z Galicji w Slavonji i Baranji w miejscowości Valpovo w Chorwacji. W jej ramach przygotowano wystawę fotograficzną o polskich osadnikach z Galicji do Bośni i dzisiejszej Chorwacji, film o Bolesławcu oraz promocję dwóch tomów publikacji Jan Bujaka „Galicjanie i Serbowie”. Trwały ślad stanowi tablica upamiętniająca ten jubileusz. Podczas uroczystości wystąpiła Orkiestra Dęta z Bolesławca oraz zespół folklorystyczny „Mały Bolesławiec”.

W 2016 r. z kolei odbyły się obchody 70-tej rocznicy przyjazdu Polaków z Bośni do powiatu bolesławieckiego. Uroczystości zorganizowano w Bolesławcu oraz w partnerskim mieście Prnjavor. Wydano publikację „Z Bośni do Polski” dr. Jacka Tomasza Lisa, zawierającą dokumenty źródłowe dotyczące reemigracji Polaków po II wojnie światowej. W 2016 r. w Prnjavorze z okazji 125. rocznicy powstania parafii katolickiej członkowie stowarzyszenia podarowali parafii obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Członkowie stowarzyszenia na czele z Prezes Haliną Waniak w 2015 r. wzięli również udział obchodach prawosławnego święta Vielka Slava. Jeden dzień poświęcono Polakom i kulturze polskiej. W tym dniu promowano szczególnie polską muzykę, jednocześnie promując miasto Bolesławiec i powiat bolesławiecki. Wtedy też Prezes Halina Waniak otrzymała podziękowanie i wyróżnienie za owocną współpracę z rąk naczelnika Srbca.

Stowarzyszenie brało również czynny udział w Festiwalu „Mała Europa” w 2017 r. Kolejny wyjazd związany z obchodami Dnia Polonii w Bośni i Hercegowinie, połączony z Festiwalem „Mała Europa” miał miejsce w 2019 r. Działania stowarzyszenia, koordynowane przez Halinę Waniak skupiają się również na dokumentacji jego działań. Powstało kilka filmów dokumentalnych: „Polska saga w Bośni”, zrealizowany podczas uroczystości postawienia krzyża na cmentarzu w Rakowcu (premiera 2014 r.). Lata 2017–2018 przyniosły kolejne dwa filmy zrealizowane w Bośni: „Nasza Bośnia” i „Pozostanie po nas las”, który zaprezentowano m.in. podczas obchodów Dni Mniejszości Narodowych w Sarajewie oraz podczas festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze.

Stowarzyszenie wraz z Prezes Haliną Waniak czynnie włącza się w przygotowanie i promowanie publikacji dotyczących osadników. W 2017 r. odbyła się promocja dwóch publikacji poświęconych powojennym dziejom miasta i jego mieszkańców wydanych przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu: „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska” i „Wydzierając puszczy ziemię… Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii”, której przygotowanie wiązało się z przeprowadzaniem przez uczniów rozmów z członkami stowarzyszenia, którzy aktywnie i chętnie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu.

Aktywna działalność stowarzyszenia przyczyniła się do wydania wielu publikacji. W 2019 r. ukazały się „Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946–1947”, „Detlak – Kalendrovce Miljevac, osady polskiej emigracji w Bośni” autorstwa Franciszka Kwaśniaka, „Polskie Parafie w Bośni w latach 1891–1946”, autorstwa Jana Bujaka. W roku 2020 wydano książkę Jana Bujaka pt. „Polskie osady w rejonie Bosanskiej Gradiski i Derventy 1892–1946”, a w 2021 r. publikację „Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w latach 2010–2021”, pod redakcją H. Waniak, która stanowi zapis dekady działań stowarzyszenia.

Halina Waniak wraz z członkami stowarzyszenia włączała się aktywnie w organizację wystaw poświęconych osadnikom, poprzez użyczanie eksponatów i wkład merytoryczny: „Skąd przybyliśmy? Bolesławieccy osadnicy w latach 40. i 50. XX wieku” (2016 r., Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) oraz „Miejsca wybrane. Osadnictwo Polaków z Jugosławii w powiecie bolesławieckim 1946–1947 w materiałach archiwalnych” (2021 r., Archiwum Państwowe we Wrocławiu – Oddział w Bolesławcu).

Oprócz działań popularno-naukowych Halina Waniak i kierowane przez nią stowarzyszenie włącza się w organizację i udział w różnych imprezach. Szczególne miejsce zajmuje Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej. Stowarzyszenie początkowo wspierało merytorycznie organizatorów, a od 2014 r. zostało współorganizatorem. W ramach festiwalu w 2014 r. zorganizowano wystawę dokumentów i fotografii zatytułowaną „Z Bośni do Bolesławca”, a w 2015 r. wystawę plenerową „Polacy na Bośniackiej Ziemi”.

Halina Waniak była również inicjatorką jubileuszu pięciolecia (2016 r.) oraz dziesięciolecia działalności bolesławieckiego stowarzyszenia (2021 r.). Co roku członkowie stowarzyszenia wraz z prezes Haliną Waniak uczestniczą w Gwiazdce Życzliwości i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, angażując się w życie społecznie Bolesławca.

Solidaryzując się z mieszkańcami miasta i powiatu w obliczu pandemii wirusa COVID-19, zarząd stowarzyszenia przekazał darowiznę na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Przez lata działalności stowarzyszenie w trudnych chwilach wspierało mieszkającą na terenie Bośni i Hercegowiny Polonię, organizując wspólnie z Gminą Miejską Bolesławiec dary i pomoc finansową dla powodzian oraz paczki z wyprawkami szkolnymi dla dzieci.

W uznaniu wieloletniej działalności na rzecz lokalnego środowiska Halina Waniak otrzymała Srebrną Odznakę Honorową – Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, nadawaną przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, a w 2018 r. tytuł „Zasłużony obywatel Gminy Prnjavor”, przyznany przez Radę Gminy w Prnjavorze. Halina Waniak została również nagrodzona w 2015 r. i 2018 r. przez prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta. Takie samo wyróżnienie w 2014 r. i 2017 r. otrzymało również koordynowane przez Halinę Waniak Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół. W 2016 r. zostało ono nagrodzone również w ramach VI Edycji Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu.