Segregacja śmieci obowiązkowa. Wyższa stawka opłaty za odpady

Segregacja śmieci obowiązkowa. Wyższa stawka opłaty za odpady
fot. UM Bolesławiec Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia jej stawek na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.
istotne.pl śmieci, pieniądze, um bolesławiec

Radni uchwalili, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki w wysokości 26 zł od każdej osoby. Rada ustaliła również podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 52 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Uchwała określa zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, tj. w wysokości 1,00 zł na każdego mieszkańca.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Przewidywane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2021 rok wynoszą 10 300 378 zł. W Bolesławcu liczba osób deklarujących powstawanie odpadów komunalnych na ich nieruchomościach to 32067. Stawka opłaty na poziomie 26 zł od jednego mieszkańca, zapewni zbilansowanie się systemu. Nowe uprawnienia Straży Miejskiej zintensyfikują działania mające na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zweryfikowanie wszystkich osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Z pobranych opłat, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywa również koszty: wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, pozbywania się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

W latach 2013-2018 dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości pokrywały wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2019 r. poniesione wydatki przekroczyły uzyskane dochody o kwotę 2 172 250,01 zł. W związku z powyższym, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wystąpiła konieczność ponownego skalkulowania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Doprowadzenie do zbilansowania opłaty oraz kosztów funkcjonowania systemu wymaga urealnienia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

tekst zlecony