Na ponad 13,5 mln zł zwolnił z podatku firmę Rhenus prezydent Piotr Roman

Piotr Roman
fot. istotne.pl W ciągu 7 lat spółka Rhenus otrzymała zwolnienie z podatku na ponad 13,5 miliona złotych.
istotne.pl 1 rhenus logistics, podatek

Reklama

Firma Rhenus Warehousing Solutions Bolesławiec ma siedzibę w Warszawie. W Bolesławcu ma swój oddział. Korzysta ze zwolnień podatkowych, które przewiduje uchwała Rady Miasta Bolesławca z 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Uchwała obowiązywała do 31 grudnia 2020 roku, ale zgodnie z jej treścią, firma może wciąż otrzymywać zwolnienia, jeśli spełniła warunki.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 12 miesięcy grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, położone na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, związane z nową inwestycją (...) Okres zwolnienia przedłuża się o 1 miesiąc odpowiednio za każdy kolejny zainwestowany 1 mln PLN lub za każde 3 kolejne nowo utworzone miejsca pracy, z zastrzeżeniem, że łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 120 m-cy.

Fragmenty uchwały Rady Miasta

W ciągu 7 lat spółka otrzymała od prezydenta Bolesławca Piotra Romana zwolnienie z podatku na łączną sumę 13 665 100 zł.

Zwolnienia w poszczególnych latach przedstawia tabela.

Rok Kwota
2017 1 400 000 zł
2018 1 400 000 zł
2019 1 500 000 zł
2019 465 100 zł
2020 2 100 000 zł
2021 2 200 000 zł
2022 2 200 000 zł
2023 2 400 000 zł
Razem 13 665 100 zł

Jak miasto wspierało przedsiębiorców i przeciwdziałało bezrobociu?

Od 2004 roku samorząd miejski Bolesławca podejmuje szereg działań, które miały doprowadzić do ograniczenia zjawiska bezrobocia i wesprzeć rozwój gospodarczy miasta. Warto przypomnieć, że stopa bezrobocia była najwyższa w 2004 r.,  w styczniu 2004 roku stopa bezrobocia w powiecie bolesławieckim wyniosła aż 28 proc. Negatywne konsekwencje tego zjawiska stawały się coraz bardziej odczuwalne nie tylko przez osoby pozostające bez pracy i ich rodziny, ale również przez całą społeczność. W celu zwiększenia potencjału gospodarczego i społecznego Bolesławca prezydent miasta wraz z urzędnikami oraz radnymi kolejnych kadencji podejmuje działania mające na celu utworzenie strefy aktywności gospodarczej, a następnie specjalnej strefy ekonomicznej.

Rada Miasta Bolesławiec już 2004 r. uchwala pakiet zwolnień z podatku od nieruchomości i opłat lokalnych dla przedsiębiorców, ponieważ zwolnienie z podatku  jest jedną z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w gminach. Z dniem 1 maja 2004 r. wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać nowe reguły udzielania pomocy publicznej.  W związku z koniecznością dostosowania prawa lokalnego w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców niezbędne stało się uchwalenie w 2005 roku nowej uchwały ramach pomocy de minimis. W 2007 powstała możliwość udzielania pomocy przedsiębiorcom w ramach de minimis do wysokości 200 tys. euro bez konieczności występowania do Komisji Europejskiej o opinię czy notyfikacje uchwały – Rada Miasta Bolesławiec w 2007 roku podejmuje uchwałę w sprawie zwolnień dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dostosowaną do wiążących w tym zakresie przepisów prawa wspólnotowego i krajowego.

W Bolesławcu w tym czasie zaczyna funkcjonować specjalna strefa ekonomiczna. Oferta miasta obejmuje teren uzbrojony w wodociągi i kanalizację z dogodnym dojazdem do autostrady A 4. Pojawia się pierwszy inwestor. Stefa jest idealnym miejscem do zainwestowania zarówno dla dużych, jak i dla małych firm rodzinnych. Wszyscy, którzy decydują się zainwestować na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej mogli liczyć na zwolnienia podatkowe sięgające w przypadku małych przedsiębiorstw - 60 proc, średnich 50 proc. i dużych zakładów – 40 proc. nakładów inwestycyjnych. Zasady zwolnienia podatkowego określone zostały w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie objętym specjalną strefą ekonomiczną, które otrzymuje inwestor po podjęciu decyzji o inwestowaniu w strefie. 

W tym czasie samorząd miejski prowadzi kampanię „Zainwestuj w Bolesławcu”, która ma na celu utworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym redukcję bezrobocia. Działania te przynoszą oczekiwane efekty. W Podstrefie Bolesławiec WSSE zainwestowali wówczas: Hoerbiger Automotive Poland, Lesław Sacher Obróbka Skrawaniem Metalu, SRG Global (grupa Guardian), Elektros, Kegger. Deklarowany nakład inwestycyjny – 220 mln zł, deklarowane zatrudnienie 576 osób. Inwestorzy lokalizujący inwestycje w Bolesławcu mogą liczyć na zwolnienia z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości). Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców określają dwie uchwały Rady Miasta Bolesławiec – o pomocy de minimis i pomocy regionalnej. W przypadku pomocy de minimis zwolnienie podatkowe przedsiębiorca może uzyskać po utworzeniu już 5 nowych miejsc pracy. W przypadku pomocy regionalnej uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości uwarunkowane jest poniesieniem nakładów inwestycyjnych w wysokości przynajmniej 500 000 zł lub utworzeniu przynajmniej 20 nowych miejsc pracy. Poniesienie nakładów w wyższej wysokości lub utworzenie większej ilości miejsc pracy niż minimalna powoduje wydłużenie okresu zwolnienia podatkowego. Maksymalny okres zwolnienia podatkowego od podatku od nieruchomości to 10 lat.

Od 2007 r zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną objęły firmy: Hoerbiger Automotive Sp. z o.o.(2008-2016), Guardian Automotive Poland Sp. z o.o. (2009-2012), SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o. (2013-2018), PPUH Elektros Sp. z o.o. (2013-2014 i rok 2020), Iwan Rafał, Ryż Łukasz (2013-2014 i rok 2020), Wiśniewski Bartosz (2016 r.), Rhenus Logistics Bolesławiec (od 2017 roku, zainwestowane ponad 100 mln zł w Bolesławcu), Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec”(2018-2019), Bader Polska (2019 r.), Odrapak Logistyka Sp. z o.o. (2020-2022). 

Uchwała Rady Miasta Bolesławiec Nr IX/126/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną pozwalała przedsiębiorcom podejmującym nowe inwestycje lub tworzącym miejsca pracy związane z nową inwestycją na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości.  Uchwała obowiązywała do 31 grudnia 2020 r. Ze zwolnienia z ww. uchwały skorzystały 4 podmioty.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis od 2007 r.: Bader Sp. z o.o. (2007-2009 i 2011-2013), Smulders Groep Poland Sp. z o.o.(2007-2008), Ibis Bolesławiec (2021 r.).

Podejmowane na przestrzeni lat działania miały znaczny wpływ na przyspieszony rozwój gospodarczy i konkurencyjność miasta oraz  zmniejszenie bezrobocia. Według najnowszych danych, wskaźnik bezrobocia w powiecie bolesławieckim spadł do zaledwie 2,9 proc., w samym mieście jest jeszcze niższy.

Reklama