Poradnik podatkowy: ulga na zabytki

Pieniądze 200 zł
fot. istotne.pl Komu przysługują odliczenie z tytułu ulgi na zabytki? Prezentujemy poradnik podatkowy.
istotne.pl 1 urząd skarbowy bolesławiec, podatek

Reklama

Właścicielom lub współwłaścicielom zabytku nieruchomego, którzy osiągają:

 • dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%),
 • dochody opodatkowane podatkiem liniowym (czyli stawką 19%) lub
 • przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych

przysługują odliczenie z tytułu ulgi na zabytki.

W 2022 roku ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania (stan prawny obowiązujący do 31.12.2022r.):

 • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków)
 • poniesionego wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków:
  • pod warunkiem, że na nabytą nieruchomość poniesiono wydatek o charakterze remontowo – konserwatorskim;
  • nie więcej niż kwotę odpowiadającą iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku;
  • limit odliczenia na wszystkie inwestycje z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

W przypadku:

 • wpłaty na fundusz remontowy należy:
  • być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku (wpłaty),
  • posiadać dowód wpłaty lub zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową o wysokości dokonanych w roku podatkowym wpłat.
 • wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane należy:
  • być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku,
  • posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac – w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
  • posiadać sporządzone na piśmie zalecenia konserwatorskie – w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,
  • posiadać fakturę wystawioną przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Wpłaty na fundusz remontowy, wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane należy odliczyć w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Wydatki na nabycie zabytku nieruchomego można odliczyć w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym po raz pierwszy na rzecz tego zabytku poniesiono wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

Poradnik: ulga na zabytki.

Reklama