Do prezydenta Romana: w sprawie bobrów i ekologii musi Pan się poduczyć!

Dyskusja dla wiadomości: Do prezydenta Romana: w sprawie bobrów i ekologii musi Pan się poduczyć!.


 • anonim, 2024-02-27 11:47 Cytuj Zgłoś nadużycie
  anonim () napisał(a):

  "Jak zabijesz bobra, nie będziesz miał dobra."

  Samuel Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich

  przepowiednia na kwiecień ;)

 • anonim, 2024-02-27 13:47 Cytuj Zgłoś nadużycie
  anonim () napisał(a):

  "Jak zabijesz bobra, nie będziesz miał dobra."

  Samuel Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich

  wiele dobrego na wybory ..BOBROM ;)

 • anonim (AwB7FS), 2024-02-27 18:30 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Już Pan odrobił lekcje Panie Piotrze?

 • anonim (hJTjJ), 2024-03-21 09:27 Cytuj Zgłoś nadużycie
  Ola (AE7eGG) napisał(a):

  Szczurami w stawie miejskim należy się zajac

  Lekcja biolodgii panie kandydacie na kolejną kadencję odrobiona ?

 • anonim, 2024-03-21 10:44 Cytuj Zgłoś nadużycie

  raport NIK dotyczacy rewitalizacji miasta Bolesławiec:

  2
  I. Dane identyfikacyjne
  Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41-Ratusz, 59-700 Bolesławiec (dalej: „Urząd”)
  Piotr Roman, Prezydent Miasta Bolesławiec od dnia 19 listopada 2002 r.
  (dalej: „Prezydent” lub „Prezydent Miasta”)
  1. Realizacja procesu rewitalizacji.
  2. Efekty prowadzonej rewitalizacji.
  Lata 2016-2020 (III kwartał), z uwzględnieniem zdarzeń wcześniejszych
  i późniejszych o ile miały wpływ na działalność jednostki w kontrolowanym zakresie
  Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1
  Najwyższa Izba Kontroli
  Delegatura we Wrocławiu
  Renata Połatajko, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
  nr LWR/139/2020 z 23 września 2020 r.
  (akta kontroli str. 1-2)
  1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”.

  3
  II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności
  W Urzędzie realizowano uchwalony w 2016 r. Gminny Program Rewitalizacji Gminy
  Miejskiej Bolesławiec3 (dalej: „GPR” lub „Program”). Podejmowane w tym zakresie
  działania nie były jednak prawidłowe, gdyż nie odpowiadały założeniom Programu,
  a także nie doprowadziły do osiągnięcia większości zakładanych efektów
  w przewidzianym czasie.
  Realizacja procesu rewitalizacji prowadzona w oparciu o Program przebiegała
  z opóźnieniem w stosunku do Ramowego harmonogramu GPR.
  Nie doprowadzono do realizacji większości przedsięwzięć ujętych w GPR, w tym
  również, dla których wskazano finansowanie wyłącznie ze środków własnych.
  W latach 2017-2020 (do końca września) zakończono realizację tylko pięciu
  z 16 planowanych na lata 2017-2019 przedsięwzięć oraz trzech z 24, których
  zakończenie planowane było do końca 2020 r. Zakończone przedsięwzięcia nie
  miały charakteru działań na tyle skoncentrowanych i wszechstronnych, aby
  osiągnąć skutek w postaci odnowy obszarów zdegradowanych. Dodatkowo, zakres
  rzeczowy czterech z nich nie został w pełni zrealizowany.
  Znaczna część projektów realizowana była wybiórczo i nie była w pełni
  ukierunkowana na rozwiązywanie problemów społecznych. Występowały również
  przypadki realizacji w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych projektów
  niewynikających z GPR, tj. takich, które nie były w nim zaplanowane
  i ukierunkowane na osiągnięcie jego celów lub logicznie powiązane z jego treścią
  i celami. Część z tych projektów dotyczyła obszaru nieobjętego rewitalizacją.
  Udział interesariuszy w procesie wdrażania rewitalizacji ograniczał się w zasadzie
  do planowanej realizacji przedsięwzięć ujętych w GPR oraz możliwości uczestnictwa
  w spotkaniach Komitetu Rewitalizacji.
  Przyjęty w GPR system monitoringu i ewaluacji nie zapewniał skutecznego
  dokonywania pomiaru i oceny procesu rewitalizacji. W Programie określono
  wskaźniki pomiaru stopnia zachodzących zmian oraz odniesiono je do celów
  rewitalizacji, jednak dla większości z nich nie określono wartości bazowych, jak też
  docelowych. Gromadzone w ramach prowadzonego monitoringu dane i informacje
  nie zawsze były rzetelne, a często dotyczyły również obszaru nieobjętego
  rewitalizacją. Nie dostarczały także informacji w zakresie wystąpienia przesłanek do
  aktualizacji Programu. Osiągnięte dotychczas efekty były znikome w stosunku do
  planowanych.
  W ocenie NIK, dotychczasowy sposób wdrażania i monitoringu GPR nie daje
  gwarancji osiągnięcia zakładanych efektów procesu rewitalizacji, zapewniającej
  zachowanie zasad komplementarności, koncentracji i kompleksowości. Pełna
  realizacja założeń Programu w obecnej sytuacji nie będzie możliwa i nie pozwoli na
  osiągnięcie przyjętych celów i efektów rewitalizacji

Reklama