Budżet po I półroczu

Budżet po I półroczu
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Realizacja planu finansowo-rzeczowego gminy w I półroczu 1992 r. poddana została ocenie przez Radę Gminy w II-giej połowie lipca br. Uchwała Rady stanowiła o przyjęciu sprawozdania półrocznego z realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonaniu zmian w planie, wynikających z wykonania ponadplanowych wpływów.
Budżet tegoroczny, podo-nie jak ubiegłoroczny opiera się w głównej mierze o dochody własne, realizowane przez Urząd Gminy oraz Izbę Skarbową. Izba ponadto realizuje dochody państwa, stanowiące procentowy udział w budżecie gminy. Nie znaczny jest udział w budżecie subwencji ogólnej, przekazywanej ratalnie na wydatki bieżące i zmniejszonej dodatkowo o 50 proc. w stosunku do roku ubiegłego, oraz dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej.
Wysokość planowanych dochodów budżetowych została wyszacowana w sposób umiarkowany i wyważony, przede wszystkim z uwagi na niestabilną sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, zlokalizowanych na terenie gminy, zasilających w istotnym stopniu nasz budżet. Należało liczyć się bowiem w dalszym ciągu, podobnie jak w roku ubiegłym z likwi dacją części zakładów pracy i zmniejszeniem wpływów podatko wych z tytułu ich działalności.
Wydatkowanie środków budże-towych zaplanowane zostało z uwzględnieniem poszczególnych dziedzin gospodarczych w zakresie:
- wydatków bieżących, w tym rozpoczęcie od br. finansowania działalności oddziałów przedszkolnych, dowozu dzieci do szkół oraz przekazywania dotacji celowych na dofinansowanie komunikacji MZK i PKS,
- inwestycji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych w br., w tym realizacja wodociągu dla wsi Brzeźnik i zakończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ocicach.
Projekt zadań w poszczególnych dziedzinach opracowany został w oparciu o rozeznanie niezbędnych potrzeb, zgłaszanych m.in. przez samorządy wiejskie.
Dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu zgodnie z planem, przekraczając w niektórych rodzajach podatków i opłat uchwalony plan. Niepełne było, jak przewidywaliśmy, wykonanie zaplanowanych wpływów w podatku od nieruchomości i dochodowym od osób prawnych. Dodatkowo do budżetu gminy wpłynęły środki finansowe ze sprzedaży zakładu komunalnego w Trzebieniu, z tytułu oprocentowania lokat terminowych oraz częściowa refundacja środków, poniesionych przez nas na remonty dróg. Począwszy od br. do budżetu gminy kierowane są również dochody z tytułu podatku leśnego i opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż.
W ramach zrealizowanych dochodów wydatkowaliśmy środki na realizację zaplanowanego zakresu zadań. Niższe aniżeli planowano wydatkowanie środków w I półroczu podyktowane było głów nie tym, że większość zadań, szcze golnie inwestycyjnych i remontowych znajduje się w trakcie realizacji.
W minionym półroczu Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Lubinie prowadził budowę wodociągu wiejskiego w Brzeźniku, wykonując ok. 3 km sieci wodociągowej. W ostatnich dwóch miesiącach (lipiec i sierpień) zrealizowanych zostało dalszych ok. 6 km sieci. Inwestycja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem, mimo wcześniejszych chwilowych opóźnień i jest szansa, że uda się zachować umowny termin zakończenia prac na koniec października br. Dodatkowo podjęto decyzję o przystąpieniu jeszcze w tym roku do realizacji kolejnej inwestycji w rejonie południowo-zachodnim: wodociągu dla wsi Kraszowice-Nowa (opracowanie dokumentacji technicznej, wybór wykonawców w drodze przetargu).
Kontynuowaliśmy w br. prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Ocicach, wykonując nie zbędny zakres robót w celu zakonczenia inwestycji pod koniec sierpnia i uruchomienia placówki z nowym rokiem szkolnym. Zadanie to, prowadzone dotychczas w całości w ramach naszych środków, uzyskało pod koniec realizacji finansowe wsparcie z Kuratorium Oświaty. O środki te zabiegaliśmy w minionym okresie, wnioskując o ich przekazanie w formie częściowego dofinansowania inwestycji. Mimo iż nie stanowią one oczekiwanej przez nas wielkości partycypacji w całości kosztów zadania, są chociaż częściowym pokryciem płatności za prace wykończeniowe.
W pozostałych obiektach oświatowych (m.in. Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Łaziska, Brzeźnik, Nowa Wieś, Kruszyn, Szkoła Nr 5) prowadzone były zgodnie z potrzebami prace remontowe, do finansowane z budżetu gminy, a realizowane przy znacznym udzia le komitetów rodzicielskich.
W ramach remontów i modernizacji dróg wykonano w br. modernizacje nawierzchni poprzez utwardzenie asfaltem ciągów komunikacyjnych, co przyczynia się do poprawy stanu technicznego dróg oraz zwiększa bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nawierzchnie asfaltowe wykonano dotychczas na łącznej długości ponad 3,5 km na drogach gminnych we wsiach Dąbrowa, Chościszowice, Kruszyn, Ocice - Mierzwin. W II półroczu w ramach zabezpieczonych środków przewiduje się zrealizować dalsze planowane nawierzch nie na długości ok. 3 km oraz roz szerzyć zakres robót na łącznej długości ponad 4 km, w ramach zaoszczędzonych środków w dziale transportu oraz uzyskaniu wsparcia finansowego z Wojewódzkiego Funduszu Rekultywacji i Ochrony Gruntów. Z budżetu gminy sfinansowane zostało także zadanie, polegające na wykonaniu zatoczek autobusowych we wsiach Kruszyn i Łaziska.
Drogi o podbudowie z kamienia i nawierzchni żużlowej lub żwirowej wykonano na łącznej długości przekraczającej 4 km we wsiach Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Brzeźnik i Bożejowice. Podbudowa dróg wykonana została z zastosowaniem kruszywa, dostarczanego przez Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych z pobliskich żwirowni. Nawierzchnie asfaltowe dróg wykonane zostały przez Poznańskie Przedsię-biorstwo Robót Drogowych oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "DROBUD" w Lwówku Śląskim, które przeprowadziło ponadto remont mostu w Parkoszowie.
Dalszy ciąg informacji o budżecie, obejmujący realizację zadań w telekomunikacji, ochronie zdrowia, kulturze, sporcie i opiece społecznej ukaże się w numerze październikowym.