Prezentacja Rady Gminy II Kadencji

Prezentacja Rady Gminy II Kadencji
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

I. RADNI RADY GMINY BOLESŁAWIEC II KADENCJI I REPREZENTOWANE PRZEZ NICH OKRĘGI WYBORCZE:
1.Bolesławice, Nowe Jaroszowie ADAM JANIEC
2.Chościszowice, Dobra WŁADYSŁAW MAREK NOWAK
3.Bożejowice nr 1-11, Rakowice ADOLF RÓŻNICKI
4.Bożejowice nr 12-69, Otok WOJCIECH RÓŻNICKI
5.Brzeźnik nr 40-130 JAN DURDA
6.Brzeźnik nr 1-39, Mierzwin ALOJZY MATEJEW1CZ
7.Dąbrowa, Krępnica JAN PUK
8.Golnice, Łąka URSZULA RÓG
9.Kozłów, Parkoszów, Stara Oleszna ANDRZEJ ADASZEWSKI
10.Trzebień, Trzebień Mały ZBIGNIEW BOŻĘCKI
11.Lipiany, Nowa Wieś JÓZEF RYSZARD WIŚNIEWSKI
12.Kraśnik Dolny STANISŁAWA GRASZA
13.Kraśnik Górny EDWARD MAŁEK
14.Kruszyn ulice: Akacjowa, Bukowa, Cyprysowa, Dębowa, Jabłoniowa, Jodłowa, Klonowa, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wiśniowa HENRYK OSTROWSKI
15.Kruszyn ulice: Brzoskwiniowa, Główna, Kasztanowa, Leszczynowa, Morwowa, Orzechowa EDWARD WESELAK
16.Kruszyn ulice: Czereśniowa, Głogowa, Jaśminowa, Jesionowa, Kalinowa, Lipowa, Świętojańska, Łaziska nr 77-87 MIROSŁAW HORZEMPA
17.Łaziska nr 1-76 STANISŁAW GRABOWSKI
18.Kraszowice, Nowa WŁADYSŁAW MAJKOWSKI
19.Ocice nr 1-70 STANISŁAWA POTOCKA
20.Ocice nr 71-122, Ocice kolonia Pietruszka, Ocice kolonia Śliszów WŁADYSŁAW BRAM
21.Stare Jaroszowice, Suszki TADEUSZ HIL
22.Żeliszów PIOTR KRZYŻANOWSKI
II. Na 1 inauguracyjnej Sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Władysława Majkowskiego, który został wybrany jednocześnie delegatem Gminy do Sejmiku Samorządowego Gmin Województwa Jeleniogórskiego.
Podczas obrad II Sesji w dniu 06 lipca br. podjęto uchwały w sprawie wyboru:
a)Wiceprzewodniczących Rady Gminy: Pan Jan Durda i Pan Władysław Marek Nowak,
b)Wójta Gminy – Pan Kazimierz Gawron (wybrany na to stanowisko jednomyślnie),
c)Zarządu Gimny w składzie- Pan Kazimierz Gawron – Przewodniczący Zarządu, -Członkowie: Pani Stanisława Potocka, Pan Zbigniew Bożęcki, Pan Tadeusz Hil, Pan Mirosław Horzempa,
d)Przewodniczących Komisji stałych:
-Komisja Budżetu i Infrastruktury – Pan Henryk Ostrowski,
-Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Jan Puk,
-Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Pani Urszula Róg,
-Komisja Rewizyjna – Pan Józef Ryszard Wiśniewski.
KOMISJE STAŁE RADY GMINY I PRZEDMIOTY ICH DZIAŁANIA:
1.Komisja Budżetu i Infrastruktury: gospodarka finansowa gminy, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, budownictwo i inwestycje infrastruktury technicznej, transport i łączność, handel, rzemiosło i usługi.
2.Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: produkcja roślinna i zwierzęca, gospodarka i obrót ziemią, melioracje i łąkarstwo, leśnictwo i łowiectwo, ochrona środowiska.
3.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych: oświata i wychowanie, kultura, kultura fizyczna, sport i rekreacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna, przeciwdziałanie skutkom bezrobocia.
4.Komisja Rewizyjna: kontrolowanie działalności Zarządu Gminy i jednostek podporządkowanych, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych przepisami prawa dla innych organów, przedkładanie Radzie Gminy informacji, opinii i oceny wynikających z przeprowadzonych kontroli, opiniowanie wniosków w sprawie odwołania Zarządu Gminy lub poszczególnych jego członków, dokonywanie ocen sprawozdań z wykonania budżetu gminy i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy.
Obrady IV Sesji Rady Gminy Bolesławiec II kadencji zostały zwołane na dzień 21 września 1994 r. o godz. 9-tej w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie. Zasadniczym przedmiotem posiedzenia Sesji będzie rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Gminy z realizacji budżetu gminy w I półroczu b.r.