Uchwała nr XII/323/94 Rady Miejskiej w Bolesławcu

Uchwała nr XII/323/94 Rady Miejskiej w Bolesławcu
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

z dnia 26 kwietnia 1994 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację tymczasowego targowiska miejskiego przy ulicy Górne Młyny 1 w Bolesławcu
Na podstawie art.7 ust. l pkt. ll, art.18 ust. l oraz art.40 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nil6 poz.95 z późn. zm.) w związku z art.4 i 5 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 roku o targach i targowiskach (Dz. U. Nr41 poz.312 z późn. zm.) art.15 ust.l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.. U. Nr 9 po/..31 z późn. zm.) działając na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu z dnia 11 marca 1994 roku, Rada Miejska w Bolesławcu uchwala co następuje:
§1
1. Wyraża się zgodę na lokalizacje tymczasowego targowiska miejskiego w Bolesławcu przy ul. Górne Młyny 1, na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa, będącym w zarządzie Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu do czasu podjęcia inwestycji (rozbudowa warsztatów szkolnych).
2. Szczegółowe oznaczenie terenu targowiska miejskiego jest zamieszczone na mapie geodezyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.
3. Prowadzenie tymczasowego targowiska miejskiego Prezydent Miasta powierzy – w formie zezwolenia – zarządcy terenu – Zespołowi Szkól Mechanicznych w Bolesławcu.
§2
Na tymczasowym targowisku miejskim obowiązuje regulamin targowisk miejskich wprowadzony uchwałą Nr XVII / 113 / 91 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 10 września 1991 roku w sprawie regulaminu targowisk miejskich (Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego Nr 30, poz.230).
§3
1. Na tymczasowym targowisku miejskim obowiązuje tabela opłat targowych określona w zał. do uchwały Nr XXX / 198 / 92 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 22 grudnia 1992 roku w sprawie ustalania wysokości opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego Nr 3, poz.33).
2. Naliczenie i pobór opłaty targowej w drodze inkasa dokonuje prowadzący targowisko.
3. Jednostce określonej w ust.2 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 95% pobranej opłaty targowej.
4. Pobrane kwoty opłaty targowej prowadzący targowisko wpłaca w całości do budżetu miasta.
5. Rozliczenie przysługującego wynagrodzenia za czynności określone w ust. 3 następuje w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
6. Szczegółowe zadania i obowiązki jednostki prowadzącej targowisko zostaną określone w umowie.
$4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Bolesławiec.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 maja 1994 roku.
§6
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Bołesławiec i na targowisku oraz w prasie lokalnej.