Gmina i miasto Nowogrodziec. "Czas podsumowań"

Gmina i miasto Nowogrodziec.
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Od początku 1996 roku we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec odbywały się Walne Zebrania członków. Czas podsumowań to znakomita okazja aby zwrócić uwagę na problemy związane z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, to również czas aby podzielić się osiągnięciami jednostek OSP.
W 1996 roku obchodzone będą uroczyście "okrągłe" rocznice działalności niektórych z nich. Jubileusz 50-lecia działalności obchodzić będą m.in. Ochotnicza Straż Pożarna z Gierałtowa i Nowogrodźca. 1945 rok jest początkiem działalności innych jednostek OSP m.in. Wykroty, Milików. Swoje jubileusze obchodzić będą również pozostałe jednostki.
Ogółem na terenie całej gminy działa czynnie 9 jednostek, w których zrzeszonych jest 349 członków czynnych wspierających i honorowych oraz ponad 103 członków drużyn młodzieżowych. Do pionierów przybyłych na tereny gminy tak ze wschodu jak i z byłej Jugosławii, którzy przedwojenne tradycje działalności Straży Pożarnych urzeczywistnili na tym terenie należą druhowie Jan Zazulak, Michał Demkowicz, Michał Horochowski, Józef Komar, Franciszek Czerniak, Michał Szuter, Kazimierz Szczepański, Stanisław Zalipski, Antoni Kosior, Michał Szczepański, Eugeniusz Braszko, Feliks Piecyk, Alojzy Trębacz, Mikołaj Antoniszyn, Jan Stefan, Piotr Słabicki, Franciszek Szczepański, Michał Zadwórny. Nie sposób w tym miejscu w sposób pełny podać listę druhów, którzy w trudnych latach powojennych organizowali działalność strażaków. Początki były trudne, brakowało sprzętu i wyposażenia. Powoli, systematycznie, dzięki zapobiegliwości poszczególnych druhów jednostki wzbogacały się coraz bardziej w potrzebny sprzęt. Przy pomocy Powiatowego Zarządu Straży Pożarnych działalność nabierała cech ważnych przy tego typu działalności. Przeglądając historyczne już dokumenty dotyczące działalności poszczególnych jednostek należy podkreślić jak ważna to była działalność. Przez wszystkie lata oprócz działań operacyjno-bojowych związanych z akcjami przy pożarach czy powodziach jednostki prowadziły działalność kulturalną i oświatową. Jednoczyły wokół siebie ludzi w różnych przedziałach wiekowych i o różnych zapatrywaniach. Były miejscem na wspólne realizowanie wielu zamierzeń. Wybudowano przecież wiele obiektów np. Dom Strażaka w Nowogrodźcu, Dom Kultury i Remiza w Czernej, Remizy w Gierałtowie i Zebrzydowej, w których to obiektach tętniło życie. Dziś statutowe zadania Ochotniczych Straży Pożarnych są takie same jak przed laty. Ratowanie życia, zdrowia i mienia to cel nadrzędny. Zmienia się katalog zagrożeń, z którymi Ochotnicze Straże Pożarne muszą się zmagać. Do właściwego tzn. skutecznego i bezpiecznego dla samych strażaków realizowania tych zadań niezbędne jest odpowiednie przygotowanie fachowe i techniczne. W sposób ciągły trwa szkolenie specjalistyczne strażaków. Są to kursy np. obsługi motopomp, radiooperatów, naczelników. Formą doskonalenia umiejętności bojowych strażaków są organizowane rokrocznie Zawody sportowo-pożarnicze w których jednostki z terenu gminy osiągają sukcesy. Do najważniejszych należy zaliczyć II miejsce OSP Nowogrodziec i III miejsce OSP Gierałtów na Wojewódzkich Zawodach w Cieplicach w 1992 roku. II miejsce OSP Nowogrodziec pozwoliło na uczestnictwo w zawodach eliminacyjnych do mistrzostw Polski, które odbyły się w 1993 r. (18 miejsce).
Dużym sukcesem był udział MDP Gościszów i Nowogrodziec w Ogólnopolskich Eliminacjach MDP w Lesznie do udziału w zawodach międzynarodowych według zasad CTIF, które organizowane były we Włoszech. Rokrocznie młodzi druhowie zajmują czołowe miejsca na Turniejach Wiedzy Pożarniczej (Wiktor Kulik – I miejsce w Rejonowym Turnieju i 1 miejsce w Wojewódzkim Turnieju, na którym zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej).
Obecnie stan wyposażenia jednostek w sprzęt i umundurowanie nie jest wystarczający. Specyfika terenu gminy (droga A-4, obszary leśne, gospodarstwa rolne) powoduje konieczność wyposażenia niejednokrotnie w bardzo drogi i specjalistyczny sprzęt. Ostatnie podtopienia gospodarstw nasunęły wnioski, że należy i w tym zakresie uzupełnić specjalistyczne wyposażenie. Udział poszczególnych jednostek przy akcjach prowadzonych przez Państwową Straż pożarną poza terenem gminy, wejście jednostki OSP Nowogrodziec z dniem 1 stycznia 1995 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wymusza konieczność dokonania wyboru dla poszczególnych jednostek pewnych rodzajów specjalizacji. Pomimo takich czy innych problemów w szeregach druhów w dalszym ciągu jest chęć działania. Należy im jedynie pomagać i wspierać ich działanie nie powodując niepotrzebnych "napięć". Ochotnicze Straże Pożarne są najbliżej nas i to one w pierwszym momencie zagrożenia udzielają pomocy. Nikogo nie powinien dziwić fakt doceniania społecznego wysiłku w codziennej pracy strażaków. Należy wymienić druhów Michała Szutera, Józefa Złotko, Władysława Mierzwę, Eugeniusza Braszko i innych uhonorowanych najwyższymi odznaczeniami strażackimi. Z okazji jubileuszy wszystkim Druhom należą się słowa uznania i gratulacje.
Przy współpracy z Komendantem Gminnym OSP Mirosławem Szuter opr. Józef Kata