Aktualności samorządowe

Aktualności samorządowe
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Na jednym z ostatnich posiedzeń Zarząd Gminy ustalił warunki oraz zasady kompleksowego wapnowania gruntów rolnych w gminie Bolesławiec.
W planie budżetu na 1995 r. została zarezerwowana kwota na częściowe sfinansowanie zadania, natomiast o uzyskanie pozostałych środków czynione są zabiegi u dysponentów wojewódzkich funduszy celowych (mimo wstępnie zadeklarowanych środków Funduszu Rekultywacji i Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na prowadzenie wapnowania regeneracyjnego gleb, ostateczna decyzja w tej sprawie nie została podjęta).
Póki co, Zarząd Gminy uznał, iż nie można dłużej oczekiwać na uzyskanie pomocy finansowej i należy rozpocząć akcję w oparciu o środki własne gminy.
Ustalony został następujący tok postępowania oraz warunki i zasady, którymi należy kierować się przy realizacji programu kompleksowego wapnowania regeneracyjnego gleb:
- na teren gminy sprowadzone zostanie, zgodnie z zamówieniem 16 tys. ton wapna z kopalni "Nowy Ląd", według normy 4 tony wapna na 1 ha,
-ustalona przez "Nowy Ląd" cena wapna wynosi 6,50 zł (65.000 st. zł) za 1 tonę, w tym odpłatność rolnika wynosiłaby 1 zł (10.000 st. zł) za 1 tonę,
-gmina pokryje koszt zakupu i przywozu wapna (zestawy 20-25 ton) do danej wsi oraz jego rozładunek w wyznaczonych miejscach (koniecznie przy drogach o nawierzchni utwardzonej), natomiast rolnik we własnym zakresie dokona rozsiewu,
-wapnowaniem regeneracyjnym objęte zostaną wszystkie grunty rolników indywidualnych, z wyjątkiem gruntów sprzedanych pod eksploatację kruszywa, ugorowanych oraz w odniesieniu do których istnieją zaległości podatkowe,
-grunty dzierżawione przez rolników na podstawie umów zawartych z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa zostaną objęte wapnowaniem po uzyskaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Rekultywacji i Ochrony Gruntów Rolnych,
-wapnowanie regeneracyjne rozpocznie się od rejonu południowego gminy we wsiach, dla których dokonano badania zasobności gleb.