Budżet gminy na 1994 r

Budżet gminy na 1994 r
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W ostatnich dniach grudnia ub. r. odbyła się sesja Rady Gminy Bolesławiec, poświęcona głównie sprawom związanym z przyszłorocznym budżetem. Uchwalony przez Radę budżet zamyka się po stronie wydatków kwotą ok. 35,5 mld zł. Znacznie niższe natomiast będą planowane dochody budżetowe. Deficyt budżetowy planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej. Dzięki temu możliwe będzie wykonanie najważniejszych zadań inwestycyjnych.
Głównymi źródłami dochodów budżetowych będą, podobnie jak w latach poprzednich, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych oraz udziały gminy w dochodach budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych). Najmniejszą pozycją po stronie dochodów, co jest także już tradycją, jest kwota subwencji ogólnej wynosząca ok. 800 mln zł, co stanowi niecałe 4% przychodów budżetowych. Dlatego też subwencja ogólna nie ma zasadniczego wpływu na wydatki budżetowe.
W strukturze wydatków dominująca pozycją są nakłady na realizację inwestycji kontynuowanych oraz zaplanowa nych do rozpoczęcia w roku bieżącym, które w globalnych wydatkach budżetowych gminy stanowią aż 52,8%. Ustalone przez Radę Gminy priorytety w zakresie realizacji zadań z wodociągowaniem i gazyfikacją oraz modernizacją placówek oświatowych. Są to najważniejsze inwestycje. W roku budżetowym zmniejszone zostały z woli Rady Gminy wydatki na modernizację i utrzymanie dróg.
Realizując przyjętą wcześniej docelowo strukturę pełnego zaopatrzenia mieszkańców wsi w wodę zabezpieczono środki na kontynuację i zakończenie budowy wodociągu dla wsi Dobra oraz rozpoczęcie dwóch nowych wodociągów wiejskich dla północnego rejonu gminy, obejmującego zasięgiem wsie Trzebień – Trzebień Mały – Parkoszów oraz odrębnie dla wsi Golnice.
Globalna kwota wydatków budżetowych na realizację zadań w zakresie oświaty zamyka się kwotą 9,2 mld zł, z czego jedynie 1,5 mld zł wyniosą koszty realizacji zadań własnych (utrzymanie oddziałów przedszkolnych). Pozostałe środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych – 6 mld zł i remontowych – 1,7 mld zł.
Decyzję o realizacji zadań pozostających w kompetencji administracji rządowej, pomimo nie przejęcia od 1 stycznia prowadzenia szkół przez gminę, Rada podjęła świadomie i jest ona konsekwencją polityki prowadzonej od początku kadencji. Radni mają bowiem świadomość faktu, że jeżeli w chwili obecnej nie będziemy przeznaczać znacznych środków budżetowych na poprawę stanu bazy oświatowej, to konsekwencje wielokrotnie poważniejsze odczujemy w chwili przejęcia szkół.
Planowane do wydatkowania w roku bieżącym środki budżetowe w dziale oświaty przeznaczone będą na kontynuację i zakończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie, modernizację Szkoły Podstawowej w Trzebieniu oraz remonty kapitalne szkół w Bożejowicach i Kruszynie. Ten ostatni połączony zostanie ze zmianą sposobu ogrzewania budynku z tradycyjnego na gazowe.
Około 5 mld zł pochłoną wydatki na gospodarkę komunalną. Z poważniejszych zadań przyjętych do realizacji w roku bieżącym wymienić należy dokończenie budowy gazociągu dla wsi Łaziska, remont drugiej części mostu drewnianego na rzece Bóbr we wsi Parkoszów oraz partycypacja gminy w kosztach budowy brakujących zatoczek autobusowych wzdłuż ciągu dróg krajowych Nr 4 i 297. Wykonanie tego ostatniego przedsięwzięcia uzależnione jest od włączenia się w jego realizację Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg w Jeleniej Górze.
Ponadto w ramach zaplanowanych środków budżetowych stworzono rezerwę celową w wysokości ok. 4 mld zł. Środki te przeznaczone zostaną na rozpoczęcie inwestycji kompleksowej telefonizacji gminy lub budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ocicach. Ostateczny cel wskazany
zostanie po zakończeniu rozmów z Telekomunikacją Polską SA i zależeć będzie od ich wyniku. Liczymy na to, że ostateczne decyzje podjęte zostaną jeszcze w I kwartale bieżącego roku.
Pozostałe środki budżetowe wykorzystyane zostaną na pokrycie kosztów remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, remonty placówek kulturalnych, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego, partycypacji w kosztach funkcjonowania komunikacji lokalnej i dofinansowanie bieżącej działalności Wiejskich Ośrodków Zdrowia.
Niezależnie od projektu budżetu Rada podjęła wszystkie uchwały okołobudżetowe dotyczące podatków i opłat lokalnych, podatku od środków transportowych oraz ustaliła cenę skupu żyta stosowaną do wymiaru podatku rolnego na I półrocze.
Uchwalając ambitny plan zamierzeń na rok bieżący Rada Gminy wyraża nadzieję, że rozpoczynając większość zadań w tym półroczu uda się je pomyślnie i ku zadowoleniu mieszkańców gminy zrealizować. Stanowić to będzie godne zamknięcie upływającej kadencji Rady.
Między innymi za pośrednictwem "Głosu Bolesławca" informować będziemy na bieżąco mieszkańców naszej gminy i miasta o stopniu realizacji zadań przyjętych do planu na rok bieżący.