Szanowni państwo radni! Drodzy kombatanci, pionierzy ziemi bolesławieckiej! Zaproszeni goście

Szanowni państwo radni! Drodzy kombatanci, pionierzy ziemi bolesławieckiej! Zaproszeni goście
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Dzisiejsza wspólna Sesja Rady Miasta i Rady Gminy Bolesławiec, odbywająca się w przededniu 50 rocznicy powrotu Ziemi Bolesławieckiej do Macierzy jest okazją, ażeby po raz kolejny złożyć należny hołd wszystkim żołnierzom poległym w czasie jej wyzwalania.
Poniesiona przez nich społeczna ofiara życia, otworzyła drogę dla szerokiej fali osadników, przybywających na te ziemie z różnych zakątków wyzwalanej Polski.
W zdecydowanej większości napływająca ludność pochodziła z powracającej z ziemi jugosłowiańskiej, przedwojennej fali emigracji galicyjskiej.
Była wśród niej również znaczna część osadników ze Wschodu i najmniejsza liczebnie grupa z centralnych rejonów Polski.
To właśnie ci ludzie, łącznie z pozostałymi na Ziemi Bolesławieckiej robotnikami przymusowymi, podjęli się pionierskiego dzieła zagospodarowywania tych ziem i ich gospodarczego ożywienia. Ten cel nadrzędny i determinacja w jego osiąganiu stanowiły najistotniejszy czynnik integrujący przybyłą ludność.
Pozwoliło to na zatarcie różnic cywilizacyjnych i kulturowych, pomimo, że te ostatnie są do dnia dzisiejszego starannie kultywowane.
Mówiąc o postępie cywilizacyjnym Ziemi Bolesławieckiej należy zauważyć, że proces ten nie przebiegał w jednakowym tempie na całym jej terenie. Zagospodarowywanie i urbanizacja obszarów wiejskich postępowała w tempie znacznie wolniejszym niż miasta i obejmowała węższy i uboższy zakres urządzeń infrastruktury technicznej.
Podkreślić należy w tym miejscu fakt, że nie miało to żadnego związku z mniejszą aktywnością i zaangażowaniem ludności wiejskiej, lecz wynikało z ogólnych uwarunkowań polityki naszego Państwa. Prowadziło to z czasem do pogłębiania dysproporcji w warunkach życia ludności miejskiej i wiejskiej.
SZANOWNI ZEBRANI!
Szybszy rozwój cywilizacyjny na terenach obecnej gminy Bolesławiec rozpoczął się po roku 1973. W tym czasie ukształtowane zostały obecne granice administracyjne naszej gminy.
Decyzja o jej utworzeniu pozwoliła na całościowe spojrzenie i podjęcie próby kompleksowego rozwiązywania poszczególnych problemów,nurtujących naszych mieszkańców.
To właśnie w tym czasie rozpoczęliśmy powolny, ze względu na ograniczone możliwości finansowe, ale systematyczny proces wodociągowania wsi oraz tworzenia lokalnej sieci dróg o przyzwoitym standardzie.
W sposób zauważalny wzrosło także tempo rozwoju budownictwa jednorodzinnego i związane z tym zwiększenie dbałości o estetykę wyglądu terenów przydomowych.
Jednakże dopiero rok 1990 przyniósł pożądane jakościowo zmiany w sferze możliwości oddziaływania lokalnej władzy na rozwój gospodarczy gminy.
Powstała normalna sytuacja, kiedy o kierunkach rozwoju gminy decydują jej organy statutowe, a nie arbitralnie podejmowane decyzje urzędnicze, nie zawsze do końca uwzględniające lokalne potrzeby i uwarunkowania.
Dzięki upodmiotowieniu gmin możliwe było zintensyfikowanie procesów inwestycyjnych, które w zasadniczy sposób wpłynęły na poprawę warunków życia naszych mieszkańców.
Ustalenie właściwej relacji i przeznaczanie każdego roku znacznych środków na realizację inwestycji infrastrukturalnych w ogólnej strukturze wydatków budżetowych, pozwoliło na systematyczną i zauważalną zmianę wyglądu bolesławieckiej wsi.
W zdecydowanej większości sołectw naszej gminy tradycyjna studnia wiejska przestała być jednym źródłem zaopatrzenia gospodarstw w wodę, a stała się bardziej elementem pejzażu wsi i swoistego jej kolorytu.
Stworzyliśmy szeroką sieć nowych asfaltowych dróg lokalnych, łączących poszczególne sołectwa naszej gminy. W istotny sposób zauważalny przez każdego, poprawiliśmy stan techniczny dróg w obrębie zabudowy wsi.
Podejmowaliśmy i podejmujemy dalej skuteczne działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i podniesienie estetycznego wyglądu ciągów komunikacyjnych, czemu służyła między innymi budowa zatoczek autobusowych oraz zakup i montaż nowych wiat przystankowych.
Szczególną troską staramy się otoczyć młodzież szkolną. Celowi temu służą podjęte na szeroką skalę zadania inwestycyjne i remontowe w naszych szkołach wiejskich, mające w sposób odczuwalny poprawić warunki nauczania i socjalno-bytowe uczniów. Efekty tych działań są wyraźnie odczuwalne.
Rozpoczynając proces budowy sal gimnastycznych, organizując systematycznie szeroko zakrojoną akcję kolonijną i doposażając wiejskie ośrodki zdrowia w sprzęt medyczny i stomatologiczny, staramy się stworzyć odpowiednie warunki rozwoju fizycznego i ochrony zdrowia młodzieży. Działania te podejmujemy pomimo tego, że gmina formalnie nie przejęła jeszcze tych spraw do samodzielnego wykonania.
Skutecznie naszym zdaniem, od kiedy przejęliśmy obowiązki administratora, staramy się powstrzymać procesy dekapitalizacji substancji mieszkaniowej oraz unowocześniać i poszerzać funkcjonalność wiejskich placówek kultury, których wyglądu nic powinniśmy się wstydzić.
W okresie ostatnich dwóch lat rozpoczęliśmy na szeroką skalę realizację w gminie zadań inwestycyjnych o charakterze proekologicznym. Przeciwdziałanie postępującym procesom degradacji naturalnego otoczenia człowieka jest też jednym z istotniejszych działań, przyjętych przez Radę Gminy do realizacji w bieżącej kadencji. Celowi temu będzie służyła kontynuacja procesu gazyfikacji gminy oraz rozpoczęty w roku bieżącym długofalowy program budowy sieci kanalizacyjnych i urządzeń służących oczyszczaniu ścieków. Z podobną determinacją będziemy dążyć do generalnego uporządkowania gospodarki odpadami stałymi.
SZANOWNI PAŃSTWO RADNI! SZANOWNI KOMBATANCI! SZANOWNI ZAPROSZENI GOŚCIE!
Układ przestrzenny miasta i gminy Bolesławiec przesądza o tym, że wiele problemów naszych społeczności i to zarówno w przeszłości, a szczególnie obecnie, zmuszeni jesteśmy rozwiązywać wspólnie. Dzieje się tak ze względu na istnienie naturalnych więzi i wzajemną komplementarność naszych wspólnot samorządowych.
Przykładem tego może być problematyka administrowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi, transportu zbiorowego czy też pilna potrzeba rozwiązania wspólnej gospodarki odpadami stałymi. Wymownym symbolem istniejących więzi pomiędzy naszymi wspólnotami jest także dzisiejsza wspólna Sesja obu Rad.
Dokonując w dniu dzisiejszym bardzo ogólnego bilansu działań, mających wpływ na obecne oblicze zarówno gminy, jak i całej Ziemi Bolesławieckiej, nie możemy zapominać o tych, którzy przed pięćdziesięcioma laty przywracali te tereny Macierzy i zaczynali na nich budować zręby naszej państwowości oraz tych, dzięki którym przez minione pół wieku, niejednokrotnie z trudem dochodziliśmy do tego, co już osiągnęliśmy.
Pozwalam sobie wyrazić przekonanie, że przelana za tę ziemię krew żołnierzy i wylany pot pierwszych osadników, nie były ofiarą daremną.
O tym, jak długo pamięć o ich heroicznym dziele przetrwa w społeczeństwie, będzie zależało wyłącznie od nas, którzy prawdę o tym historycznym, pionierskim okresie tych ziem winni przekazywać następnym pokoleniom.