Jak będzie wyglądać sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Bolesławcu

Jak będzie wyglądać sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Bolesławcu
fot. Krzysztof Gwizdała 22 lutego Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
istotne.pl edukacja, um bolesławiec, reforma

Uchwała określa projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe:

 1. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec, a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
 2. plan sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec, a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
 3. projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 roku.

Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Bielskiej 5 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 2 na następujących warunkach:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 2 rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.
 • kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Bolesławcu rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
 • Publiczne Gimnazjum nr 2 im Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Bankowej 10 przekształca się w trzyletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Bankowej 10 na następujących warunkach:

 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu z klasami gimnazjalnymi rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.
 • Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Publiczne Gimnazjum OXPRESS w Bolesławcu z siedzibą przy al. Tysiąclecia 48 przekształca się w trzyletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące OXPRESS w Bolesławcu z siedzibą przy al. Tysiąclecia 48 na następujących warunkach:

 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące OXPRESS w Bolesławcu z klasami gimnazjalnymi rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.
 • Publiczne Gimnazjum OXPRESS w Bolesławcu zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Uchwała stanowi również, iż do dnia 31 sierpnia 2017 r. należy podjąć czynności związane z rozwiązaniem porozumienia międzygminnego Nr 1/2013 Wójta Gminy Bolesławiec i Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania z zakresu oświaty dotyczącego zapewnienia warunków kształcenia, wychowania i opieki uczniom gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Bolesławiec, które przestanie obowiązywać z mocą od 31 sierpnia 2019 r.

Uzasadnieniem do uchwały jest fakt, że wchodzą w życie przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, to konieczne jest ich wdrożenie. Nowe regulacje zawarte w ustawach z dnia 14 grudnia 2016 r. są przepisami wprowadzającymi nowy ustrój szkolny w Polsce. Obecny system 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej ulega przekształceniu. Nowa struktura jednostek oświatowych, określona w ustawie – Prawo oświatowe, obejmowała będzie: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną. Powyższa zmiana rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018, a zakończy w roku szkolnym 2023/2024. Powyższa zmiana w prawie pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w miejskiej sieci szkolnej, szczególnie w sieci szkół podstawowych i gimnazjów.

Cele, zadania, realizacje i efekty polityki edukacyjnej warunkują również czynniki demograficzne, ekonomiczne, historyczne, ustrojowe i społeczne, które wymuszają przeprowadzanie na bieżąco diagnozy stanu oświaty. Na jej podstawie określono zaproponowane w treści niniejszej uchwały propozycje zmian w sieci miejskich szkół. Obecnie w Bolesławcu funkcjonuje sześć publicznych szkół podstawowych, w tym pięć z określonymi obwodami, prowadzonych przez Gminę Miejska Bolesławiec, a jedna prowadzona przez Zakon Pijarów – bez określenia obwodu. Ponadto na terenie Bolesławca funkcjonuje sześć publicznych gimnazjów, w tym cztery z określonymi obwodami, prowadzone przez Gminę Miejska Bolesławiec, a dwa (bez określenia obwodu) prowadzone przez inne podmioty, tj.: jedno gimnazjum Zakonu Pijarów i jedno Pana Dariusza Tyrakowskiego. Dotychczas w mieście były utworzone trzy zespoły szkół, w których skład wchodziły szkoła podstawowa i gimnazjum, co w znacznym stopniu ułatwiało zarządzanie tymi jednostkami, a które z mocy prawa staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe – sześcioletnie szkoły podstawowe, tj. Szkoła Podstawowa nr 3 i 4 w Bolesławcu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Bolesławcu z dniem 1 września 2017 r. stają się ośmioletnią szkołą podstawową.

Uwzględniając zapis art. 191 ust. 1 wprowadzający ustawę – Prawo oświatowe, zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową, tzn., że z dniem 1 września 2017 r.:

 1. Miejski Zespół Szkół nr 1 w Bolesławcu z mocy prawa staje się Szkołą Podstawową nr 5 w Bolesławcu,
 2. Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu z mocy prawa staje się Szkołą Podstawową nr 1 w Bolesławcu,
 3. Miejski Zespół Szkół nr 3 w Bolesławcu z mocy prawa staje się Szkołą Podstawową nr 2 w Bolesławcu.

Wprowadzona zmiana ustroju szkolnego zmieni docelowo liczbę szkół, które będą funkcjonowały w Bolesławcu. Zmiana spowodowana będzie ustawową koniecznością wygaszania gimnazjów. Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu zostaje włączone z dniem 1 września 2017 r. do ośmioletniej Szkoły Podstawowej 2 w Bolesławcu, a zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze będą realizowane dla gimnazjalistów w obiekcie szkolnym przy ul. Bielskiej 5. Publiczne gimnazja prowadzone przez inne podmioty, tj., gimnazjum Zakonu Pijarów i Oxpress, zostają przekształcone w trzyletnie liceum ogólnokształcące.

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły należy do kompetencji odpowiednio organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej gimnazjum, osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum.

W wyniku podyktowanych ustawą zmian w mieście wygaszonych zostanie do roku szkolnego 2018/2019 sześć gimnazjów publicznych (w tym 4 prowadzone przez Gminę Miejską Bolesławiec) oraz 4 niepubliczne gimnazja. Razem przestanie funkcjonować 10 gimnazjów, do których uczęszcza obecnie 1503 uczniów (stan na dzień 30.09.2016 r.). Zatem planuje się, że w Bolesławcu będzie docelowo siedem szkół podstawowych, w tym pięć prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz jedna publiczna Zakonu Pijarów i jedna niepubliczna prowadzona przez osobę fizyczną.

Wprowadzenie zaproponowanych zmian ma na celu poprawne funkcjonowanie bolesławieckiej oświaty w zakresie rozpatrywanych obszarów. Szczególnej uwadze będzie poświęcona sprawa dalszego zatrudnienia nauczycieli, którzy są obecnie zatrudnieni w wygaszanych gimnazjach. Z mocy prawa nauczyciele:

 • dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych,
 • dotychczasowych zespołów szkół po przekształceniu z mocy prawa staną się nauczycielami powstałej od 1 września 2017 r. ośmioletniej szkoły podstawowej.

Odmienna sytuacja jest w przypadku dotychczasowego gimnazjum, które nie zostanie włączone do innej szkoły, o której mowa w przepisach wprowadzających Prawo oświatowe.

Uwzględniając powyższe, przewiduje się, że w wyniku planowanej zmiany w strukturze oświaty w Bolesławcu może zabraknąć pracy dla około 26 nauczycieli. W związku z tym podjęte zostały kroki związane z powołaniem Zespołu ds. Reformy Oświaty, w skład którego wchodzą przedstawiciele Gminy Miejskiej Bolesławiec i Powiatu Bolesławieckiego. Zespół ma na celu analizę i podjęcie działań zmierzających do zatrudnienia nauczycielki w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie planuje się, że zatrudnienie będzie wzrastać, a szczególnie w roku szkolnym 2019/2020, gdy do tych szkół pójdą dwa roczniki, tj. z klasy VIII ośmioletniej szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.

Ponadto II Z-ca Prezydenta Miasta Bolesławiec spotkał się z przedstawicielami Gminy Bolesławiec i Gminy Warta Bolesławiecka, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia nauczycieli na wolne miejsca pracy. Obecnie z powodu braku wszystkich koniecznych rozporządzeń MEN związanych z tworzeniem arkuszy organizacyjnych ośmioletnich szkół podstawowych trudno jest dokładnie stwierdzić, którym nauczycielom zabraknie godzin do pełnego etatu. Uwzględniając jednocześnie zapisy art. 224 przepisów przejściowych nowego Prawa oświatowego, że podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia nauczyciela może się odbywać po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora placówki oświatowej wskazanej jako podstawowe miejsce pracy, niedopełnienie tego obowiązku skutkować może rozwiązaniem umowy z takim nauczycielem z mocy prawa. Te i inne działania osłonowe wprowadzone dla nauczycieli mogą spowodować, że problemy związane z brakiem miejsc pracy nie obejmie osób zatrudnionych obecnie w miejskich szkołach.

Uchwała w sprawie dostosowania sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zgodnie z zapisami podlega zaopiniowaniu. Zatem będzie przedłożona Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty, aby uzyskać pozytywną opinię (w ciągu 21 dni) w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego. Ponadto będzie kierowana także do zaopiniowania do organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

Jak będzie wyglądać sieć szkół podstawowych i gimnazjów w BolesławcuJak będzie wyglądać sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Bolesławcufot. UM Bolesławiec

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec, a także inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Granice obwodu szkoły na: rok szkolny 2017/2018 i rok szkolny 2018/2019
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu 59-700 Bolesławiecul. Jana Pawła II 38C obejmuje następujące ulice: aleja Tysiąclecia, Bolesława Chrobrego, Mariana Buczka, Cicha, Ciesielska, Fabryczna, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Hutnicza, Jagiellonów, Jana Kilińskiego, Jana Pawła II, Gen. Franciszka Kleeberga, Konradowska, Mikołaja Kopernika, Bronisława Kosiby, Kresów II RP, Królowej Jadwigi, Łasicka, Murarska, Gabriela Narutowicza, Parkowa, Piastów, Piotra i Pawła, Plac Pokoju, Spokojna, Spółdzielcza, Staroszkolna, Stefana Starzyńskiego, Melchiora Wańkowicza, Zielona, Zygmunta Augusta.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Juliusza Słowackiego 2 obejmuje następujące ulice: 1 Maja, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Bankowa, Bartosza Głowackiego, Bielska, Bolesława Kubika, Bolesława Prusa, Braci Śniadeckich, Dzieci Wrześni, Fryderyka Chopina, Generała Władysława Sikorskiego, Górników, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Domeyki, Ignacego Łukasiewicza, Ignacego Paderewskiego, Jana Matejki, Jana Sobieskiego, Janusza Meissnera, Jeleniogórska, Juliusza Słowackiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Karkonoska, Karpecka, Kaszubska, Kościelna, Leśna, Ludwika Pasteura, Mała, Magistracka, Majora Hubala, Michała Kutuzowa, mjr Henryka Sucharskiego, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, Orląt Lwowskich, Piaskowa, Piotra Skargi, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Pod Lasem, Polna, Powstańców Warszawy, Robotnicza, Rotmistrza Pileckiego, Rynek, Sądowa, Sierpnia 80, Stanisława Dąbka, Stefana Batorego, Szkolna, Teatralna, Warszawska, Wąska, Willowa, Wincentego Witosa, Władysława Łokietka, Władysława Reymonta, Zacisze, Zbigniewa Herberta, Żołnierzy Wyklętych, Żwirki i Wigury.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Ceramiczna 5 obejmuje następujące ulice: 10 Marca, Agatowa, Astrów, Bazaltowa, Bławatkowa, Bobrowa, Bratków, Bukowa, Ceramiczna, Cisowa, Czerwonych Maków, Gdańska, Górska, Grabowa, II Armii Wojska Polskiego, Irysów, Jagodowa, Jarzębinowa, Jasna, Jaśminowa, Jemiołowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kamienna, Kamionkowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Masarska, Mazowiecka, Modrzewiowa, Morelowa, Narcyzów, Orla, Plac Piastowski, Pomorska, Ptasia, Rajska, Różana, Rumianków, Sadowa, Skalna, Słoneczników, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Stokrotek, Storczyków, Szarotek, Świerkowa, Tulipanowa, Tunelowa, Wiaduktowa, Widok, Wrzosowa, Zabobrze, Zaułek Sasanek, Żwirowa.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Mikołaja Brody 12. Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze prowadzone także w budynku przy ul. Mikołaja Brody 10 obejmuje następujące ulice: Aleja Partyzantów, Aleja Wojska Polskiego, Artyleryjska, Czesława Miłosza, Emilii Plater, Garncarska, Generała Władysława Andersa, Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Józefa Wybickiego, Karola Marcinkowskiego, Karola Miarki, Kasztanowa, Komuny Paryskiej, Krótka, Lubańska, Marcina Opita, Marii Konopnickiej, Michała Drzymały, Mikołaja Brody, Mikołaja Reja, Niepodległości, Obrońców Helu, Plac Świętego Krzyża, Podgórna, Rzemieślnicza, Saperska, Słoneczna, Stefana Okrzei, Stefana Żeromskiego, Ślusarska, Śluzowa, Wojciecha Korfantego, Zagłoby, Zaułek, Zwycięstwa.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aleksandra Janowskiego w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 60 obejmuje następujące ulice: Akacjowa, Augusta Cieszkowskiego, Bohaterów Getta, Brzozowa, Dębowa, Dolne Młyny, Ekonomiczna, Elizy Orzeszkowej, Gen. Józefa Bema, Góralska, Górne Młyny, Graniczna, Grunwaldzka, Franciszka Salezego Jezierskiego, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Konstytucji 3 Maja, Tadeusza Kościuszki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lipowa, Łąkowa, Miodowa, Modłowa, Mostowa, Nadrzeczna, Przemysłowa, Romualda Traugutta, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Małachowskiego, Stanisława Staszica, Stolarska, Słowiańska, Tamka, Targowa, Topolowa, Wałowa, Wesoła, Wierzbowa, Walerego Wróblewskiego, Zgorzelecka
Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu prowadzona przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów w Krakowie 59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10 Bez określania obwodu.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec, a także inne organy, publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Granice obwodu szkoły na: rok szkolny 2017/2018 Granice obwodu szkoły na: rok szkolny 2018/2019
klasy Gimnazjum Samorządowego nr 1 w Bolesławcu prowadzone w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec,ul. Jana Pawła II 38C obejmuje następujące ulice: aleja Tysiąclecia, Bolesława Chrobrego, Ciesielska, Fabryczna, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Hutnicza, Jagiellonów, Jana Pawła II, Gen. Franciszka Kleeberga, Konradowska, Mikołaja Kopernika, Bronisława Kosiby, Kresów II RP, Królowej Jadwigi, Murarska, Gabriela Narutowicza, Piastów, Spokojna, Spółdzielcza, Staroszkolna, Stefana Starzyńskiego, Melchiora Wańkowicza, Zielona oraz miejscowości z terenu Gminy Wiejskiej Bolesławiec: Kruszyn, Łaziska. obejmuje następujące ulice: aleja Tysiąclecia, Bolesława Chrobrego, Ciesielska, Fabryczna, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Hutnicza, Jagiellonów, Jana Pawła II, Gen. Franciszka Kleeberga, Konradowska, Mikołaja Kopernika, Bronisława Kosiby, Kresów II RP, Królowej Jadwigi, Murarska, Gabriela Narutowicza, Piastów, Spokojna, Spółdzielcza, Staroszkolna, Stefana Starzyńskiego, Melchiora Wańkowicza, Zielona oraz miejscowości z terenu Gminy Wiejskiej Bolesławiec: Kruszyn, Łaziska.
klasy Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu – po włączeniu do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec,ul. Juliusza Słowackiego 2, z tym, że zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są przy ul. Bielskiej 5 obejmuje następujące ulice: Aleja Wojska Polskiego, Artyleryjska, Bankowa, Bielska, Cicha, Czesława Miłosza, Dzieci Wrześni, Emilii Plater, Gen. Władysława Sikorskiego, Gen. Władysława Andersa, Górników, H.W. Tyrankiewiczów, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Ignacego Domeyki, Ignacego Łukasiewicza, Ignacego Paderewskiego, Jana Kilińskiego, Jana Matejki, Jana Sobieskiego, Janusza Meissnera, Jeleniogórska, Józefa Wybickiego, Krzysztofa K. Baczyńskiego, Karkonoska, Karola Marcinkowskiego, Karola Miarki, Kasztanowa, Komuny Paryskiej, Krótka, Leśna, Lubańska, Ludwika Pasteura, Łasicka, Majora Hubala, Marcina Opitza, Mariana Buczka, Marii Konopnickiej, Michała Drzymały, Mikołaja Brody, Mikołaja Reja, mjr Henryka Sucharskiego, Niepodległości, Obrońców Westerplatte, Orląt Lwowskich, Parkowa, Piotra Skargi, Plac Pokoju, Plac Świętego Krzyża, Pod Lasem, Podgórna, Powstańców Warszawy, Robotnicza, Rotmistrza Pileckiego, Rzemieślnicza, Saperska, Słoneczna, Stanisława Dąbka, Stefana Batorego, Stefana Okrzei, Stefana Żeromskiego, Ślusarska, Śluzowa, Willowa, Wincentego Witosa, Władysława Reymonta, Wojciecha Korfantego, Zagłoby, Zaułek, Zbigniewa Herberta, Zwycięstwa, Zygmunta Augusta, Żołnierzy Wyklętych oraz miejscowości z terenu Gminy Wiejskiej Bolesławiec: Bożejowice, Chościszowice, Kraszowice, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Lipiany, Nowa, Nowa Wieś, Nowe Jaroszowice, Ocice, Ocice – Kolonia Pietruszka, Ocice – Kolonia Śliszów, Otok, Rakowice, Stare Jaroszowice, Suszki, Ustronie, Żeliszów. obejmuje następujące ulice: Aleja Wojska Polskiego, Artyleryjska, Bankowa, Bielska, Cicha, Czesława Miłosza, Dzieci Wrześni, Emilii Plater, Gen. Władysława Sikorskiego, Gen. Władysława Andersa, Górników, H.W. Tyrankiewiczów, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Ignacego Domeyki, Ignacego Łukasiewicza, Ignacego Paderewskiego, Jana Kilińskiego, Jana Matejki, Jana Sobieskiego, Janusza Meissnera, Jeleniogórska, Józefa Wybickiego, Krzysztofa K. Baczyńskiego, Karkonoska, Karola Marcinkowskiego, Karola Miarki, Kasztanowa, Komuny Paryskiej, Krótka, Leśna, Lubańska, Ludwika Pasteura, Łasicka, Majora Hubala, Marcina Opitza, Mariana Buczka, Marii Konopnickiej, Michała Drzymały, Mikołaja Brody, Mikołaja Reja, mjr Henryka Sucharskiego, Niepodległości, Obrońców Westerplatte, Orląt Lwowskich, Parkowa, Piotra Skargi, Plac Pokoju, Plac Świętego Krzyża, Pod Lasem, Podgórna, Powstańców Warszawy, Robotnicza, Rotmistrza Pileckiego, Rzemieślnicza, Saperska, Słoneczna, Stanisława Dąbka, Stefana Batorego, Stefana Okrzei, Stefana Żeromskiego, Ślusarska, Śluzowa, Willowa, Wincentego Witosa, Władysława Reymonta, Wojciecha Korfantego, Zagłoby, Zaułek, Zbigniewa Herberta, Zwycięstwa, Zygmunta Augusta, Żołnierzy Wyklętych oraz miejscowości z terenu Gminy Wiejskiej Bolesławiec: Bożejowice, Chościszowice, Kraszowice, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Lipiany, Nowa, Nowa Wieś, Nowe Jaroszowice, Ocice, Ocice – Kolonia Pietruszka, Ocice – Kolonia Śliszów, Otok, Rakowice, Stare Jaroszowice, Suszki, Ustronie, Żeliszów.
klasy Gimnazjum Samorządowego nr 3 w Bolesławcu prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Juliusza Słowackiego 2, z tym, że zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są przy ul. Bielskiej 5 obejmuje następujące ulice: 1 Maja, 10 Marca, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Agatowa, Aleja Partyzantów, Armii Krajowej, Astrów, Bartosza Głowackiego, Bazaltowa, Bławatkowa, Bobrowa, Bolesława Kubika, Bolesława Prusa, Braci Śniadeckich, Bratków, Bukowa, Ceramiczna, Cisowa, Czerwonych Maków, Fryderyka Chopina, Garncarska, Gdańska, Generała Józefa Bema, Górska, Grabowa, Ignacego Daszyńskiego, II Armii Wojska Polskiego, Irysów, Jagodowa, Jarzębinowa, Jasna, Jaśminowa, Jemiołowa, Jesionowa, Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Kalinowa, Kamienna, Kamionkowa, Karpecka, Kaszubska, Kazimierza Wielkiego, Konwaliowa, Kościelna, Kwiatowa, Magistracka, Mała, Masarska, Mazowiecka, Michała Kutuzowa, Modrzewiowa, Morelowa, Narcyzów, Obrońców Helu, Ogrodowa, Orla, Piaskowa, Piotra i Pawła, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Piastowski, Plac Ks. Jerzego Popiełuszki, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Polna, Pomorska, Ptasia, Rajska, Różana, Rumianków, Rynek, Sadowa, Sądowa, Sierpnia '80, Skalna, Słoneczników, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Stokrotek, Storczyków, Szarotek, Szkolna, Świerkowa, Teatralna, Tulipanowa, Tunelowa, Warszawska, Wąska, Wiaduktowa, Widok, Władysława Łokietka, Wrzosowa, Zabobrze, Zacisze, Zaułek Sasanek, Żwirki i Wigury, Żwirowa oraz miejscowości z terenu Gminy Wiejskiej Bolesławiec: Bolesławice, Brzeźnik, Dąbrowa Bolesławiecka, Dobra, Golnice, Kozłów, Krępnica, Łąka, Mierzwin, Parkoszów, Stara Oleszna, Trzebień, Trzebień Mały. obejmuje następujące ulice: 1 Maja, 10 Marca, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Agatowa, Aleja Partyzantów, Armii Krajowej, Astrów, Bartosza Głowackiego, Bazaltowa, Bławatkowa, Bobrowa, Bolesława Kubika, Bolesława Prusa, Braci Śniadeckich, Bratków, Bukowa, Ceramiczna, Cisowa, Czerwonych Maków, Fryderyka Chopina, Garncarska, Gdańska, Generała Józefa Bema, Górska, Grabowa, Ignacego Daszyńskiego, II Armii Wojska Polskiego, Irysów, Jagodowa, Jarzębinowa, Jasna, Jaśminowa, Jemiołowa, Jesionowa, Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Kalinowa, Kamienna, Kamionkowa, Karpecka, Kaszubska, Kazimierza Wielkiego, Konwaliowa, Kościelna, Kwiatowa, Magistracka, Mała, Masarska, Mazowiecka, Michała Kutuzowa, Modrzewiowa, Morelowa, Narcyzów, Obrońców Helu, Ogrodowa, Orla, Piaskowa, Piotra i Pawła, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Piastowski, Plac Ks. Jerzego Popiełuszki, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Polna, Pomorska, Ptasia, Rajska, Różana, Rumianków, Rynek, Sadowa, Sądowa, Sierpnia '80, Skalna, Słoneczników, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Stokrotek, Storczyków, Szarotek, Szkolna, Świerkowa, Teatralna, Tulipanowa, Tunelowa, Warszawska, Wąska, Wiaduktowa, Widok, Władysława Łokietka, Wrzosowa, Zabobrze, Zacisze, Zaułek Sasanek, Żwirki i Wigury, Żwirowa oraz miejscowości z terenu Gminy Wiejskiej Bolesławiec: Bolesławice, Brzeźnik, Dąbrowa Bolesławiecka, Dobra, Golnice, Kozłów, Krępnica, Łąka, Mierzwin, Parkoszów, Stara Oleszna, Trzebień, Trzebień Mały.
klasy Gimnazjum Samorządowego nr 4 w Bolesławcu prowadzone w Szkole Podstawowej nr 5 im. Aleksandra Janowskiego w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 60 obejmuje następujące ulice: Akacjowa, Augusta Cieszkowskiego, Bohaterów Getta, Brzozowa, Dębowa, Dolne Młyny, Ekonomiczna, Elizy Orzeszkowej, Góralska, Górne Młyny, Graniczna, Grunwaldzka, Franciszka Salezego Jezierskiego, Klonowa, Konstytucji 3 Maja, Tadeusza Kościuszki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lipowa, Łąkowa, Miodowa, Modłowa, Mostowa, Nadrzeczna, Przemysłowa, Romualda Traugutta, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Małachowskiego, Stanisława Staszica, Stolarska, Słowiańska, Tamka, Targowa, Topolowa, Wałowa, Wesoła, Wierzbowa, Walerego Wróblewskiego, Zgorzelecka. obejmuje następujące ulice: Akacjowa, Augusta Cieszkowskiego, Bohaterów Getta, Brzozowa, Dębowa, Dolne Młyny, Ekonomiczna, Elizy Orzeszkowej, Góralska, Górne Młyny, Graniczna, Grunwaldzka, Franciszka Salezego Jezierskiego, Klonowa, Konstytucji 3 Maja, Tadeusza Kościuszki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lipowa, Łąkowa, Miodowa, Modłowa, Mostowa, Nadrzeczna, Przemysłowa, Romualda Traugutta, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Małachowskiego, Stanisława Staszica, Stolarska, Słowiańska, Tamka, Targowa, Topolowa, Wałowa, Wesoła, Wierzbowa, Walerego Wróblewskiego, Zgorzelecka.
klasy Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego 59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10 Nie dotyczy Nie dotyczy
klasy Publicznego Gimnazjum OXPRESS 59-700 Bolesławiec, al. Tysiąclecia 48 Nie dotyczy Nie dotyczy

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Jana Pawła II 38C obejmuje następujące ulice: aleja Tysiąclecia, Bolesława Chrobrego, Mariana Buczka, Cicha, Ciesielska, Fabryczna, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Hutnicza, Jagiellonów, Jana Kilińskiego, Jana Pawła II, Gen. Franciszka Kleeberga, Konradowska, Mikołaja Kopernika, Bronisława Kosiby, Kresów II RP, Królowej Jadwigi, Łasicka, Murarska, Gabriela Narutowicza, Parkowa, Piastów, Piotra i Pawła, Plac Pokoju, Spokojna, Spółdzielcza, Staroszkolna, Stefana Starzyńskiego, Melchiora Wańkowicza, Zielona, Zygmunta Augusta.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Juliusza Słowackiego 2 obejmuje następujące ulice: 1 Maja, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Bankowa, Bartosza Głowackiego, Bielska, Bolesława Kubika, Bolesława Prusa, Braci Śniadeckich, Dzieci Wrześni, Fryderyka Chopina, Generała Władysława Sikorskiego, Górników, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Domeyki, Ignacego Łukasiewicza, Ignacego Paderewskiego, Jana Matejki, Jana Sobieskiego, Janusza Meissnera, Jeleniogórska, Juliusza Słowackiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Karkonoska, Karpecka, Kaszubska, Kościelna, Leśna, Ludwika Pasteura, Mała, Magistracka, Majora "„Hubala" ", Michała Kutuzowa, mjr Henryka Sucharskiego, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, Orląt Lwowskich, Piaskowa, Piotra Skargi, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Pod Lasem, Polna, Powstańców Warszawy, Robotnicza, Rotmistrza Pileckiego, Rynek, Sądowa, Sierpnia 80, Stanisława Dąbka, Stefana Batorego, Szkolna, Teatralna, Warszawska, Wąska, Willowa, Wincentego Witosa, Władysława Łokietka, Władysława Reymonta, Zacisze, Zbigniewa Herberta, Żołnierzy Wyklętych, Żwirki i Wigury.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Ceramiczna 5 obejmuje następujące ulice: 10 Marca, Agatowa, Astrów, Bazaltowa, Bławatkowa, Bobrowa, Bratków, Bukowa, Ceramiczna, Cisowa, Czerwonych Maków, Gdańska, Górska, Grabowa, II Armii Wojska Polskiego, Irysów, Jagodowa, Jarzębinowa, Jasna, Jaśminowa, Jemiołowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kamienna, Kamionkowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Masarska, Mazowiecka, Modrzewiowa, Morelowa, Narcyzów, Orla, Plac Piastowski, Pomorska, Ptasia, Rajska, Różana, Rumianków, Sadowa, Skalna, Słoneczników, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Stokrotek, Storczyków, Szarotek, Świerkowa, Tulipanowa, Tunelowa, Wiaduktowa, Widok, Wrzosowa, Zabobrze, Zaułek Sasanek, Żwirowa.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Mikołaja Brody 12Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze prowadzone także w budynku przy ul. Mikołaja Brody 10 obejmuje następujące ulice: Aleja Partyzantów, Aleja Wojska Polskiego, Artyleryjska, Czesława Miłosza, Emilii Plater, Garncarska, Generała Władysława Andersa, Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Józefa Wybickiego, Karola Marcinkowskiego, Karola Miarki, Kasztanowa, Komuny Paryskiej, Krótka, Lubańska, Marcina Opita, Marii Konopnickiej, Michała Drzymały, Mikołaja Brody, Mikołaja Reja, Niepodległości, Obrońców Helu, Plac Świętego Krzyża, Podgórna, Rzemieślnicza, Saperska, Słoneczna, Stefana Okrzei, Stefana Żeromskiego, Ślusarska, Śluzowa, Wojciecha Korfantego, Zagłoby, Zaułek, Zwycięstwa.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aleksandra Janowskiego w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 60 obejmuje następujące ulice: Akacjowa, Augusta Cieszkowskiego, Bohaterów Getta, Brzozowa, Dębowa, Dolne Młyny, Ekonomiczna, Elizy Orzeszkowej, Gen. Józefa Bema, Góralska, Górne Młyny, Graniczna, Grunwaldzka, Franciszka Salezego Jezierskiego, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Konstytucji 3 Maja, Tadeusza Kościuszki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lipowa, Łąkowa, Miodowa, Modłowa, Mostowa, Nadrzeczna, Przemysłowa, Romualda Traugutta, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Małachowskiego, Stanisława Staszica, Stolarska, Słowiańska, Tamka, Targowa, Topolowa, Wałowa, Wesoła, Wierzbowa, Walerego Wróblewskiego, Zgorzelecka.
Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego 59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10 Bez określania obwodu.

tekst zlecony