Szefowa nowogrodzieckiego GCKiS-u odwołana przez burmistrza Relicha. Znamy powody

Robert Relich
fot. istotne.pl Obecnie obowiązki szefowej centrum pełni Agata Kleszczyńska. Konkurs na nowego dyrektora zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2023 r.
istotne.pl 183 gmina nowogrodziec, gckis nowogrodziec

Eliza Szwed nie jest już szefową Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Zapytaliśmy nowogrodziecki samorząd o powody tej decyzji. Andrzej Drąg, wicewłodarz gminy:

Główną przyczyną odwołania jest bezpodstawna odmowa umożliwienia przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji podmiotowej udzielonej przez Gminę Nowogrodziec Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu udzielonej zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (…), gdzie zawarto, iż organizator (w tym przypadku Gmina Nowogrodziec) przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów. Zasady kontroli tej dotacji określa ustawa o finansach publicznych.

I podkreśla:

(...) Burmistrz Nowogrodźca wskazuje, iż na mocy art. 247 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 2 oraz art. 126 i art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (...) jako podmiot uprawniony do działania w imieniu Gminy Nowogrodziec — miał prawo dokonać kontroli sposobu wydatkowania dotacji podmiotowej przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Przeprowadzeniu takiej kontroli w drugim półroczu 2022 r. Pani Szwed bezpodstawnie się sprzeciwiła. Wskazać należy, iż w poprzednich latach kontrole takie były prowadzone przez Burmistrza Nowogrodźca odpowiednio w 2011 r., 2012 r. i 2013 r., wobec których ze strony p. Szwed nie było żadnych zastrzeżeń formalnych, czego dowodzą posiadane dokumenty z tych kontroli.

Obecnie obowiązki szefowej centrum pełni Agata Kleszczyńska. Konkurs na nowego dyrektora zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2023 r.