Czytelnik: czy to koniec ryczałtu i darmowych zajęć w salach sportowych? Miasto odpowiada

Bramka na sali sportowej przy ul. Jana Pawła II
fot. Miasto Bolesławiec Z Redakcją skontaktował się czytelnik, który pyta, czy to prawda, że w nowym zarządzeniu prezydenta, w sprawie wytycznych dotyczących najmu i użyczenia pomieszczeń (sal sportowych) w miejskich jednostkach oświatowych, nie ma już zapisu o ryczałcie 12 godzin i o darmowych zajęciach dla dzieci z danej szkoły.
istotne.pl 4 sport, trening, sala

Reklama

Zdaniem czytelnika, taki zapis był we wcześniejszym zarządzeniu z 2019 roku, a w nowym już go nie ma.

Czytelnik:

Proszę przeczytać jak uzasadniono wprowadzenie 12 godzin ryczałtowych i darmowych zajęć dla dzieci danej szkoły. W nowym zarządzeniu tego nie ma co powoduje 4 krotny wzrost opłat dla klubów prowadzących darmowe zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Czy to prawda, że takiego zapisu nie ma w nowym zarządzeniu i że kluby za korzystanie z sal sportowych będą musiały płacić 4x więcej niż dotychczas?

Przytaczamy Uzasadnienie z ww. zarządzenia z 2019 roku:

Uzasadnienie

W związku z udostępnianiem pomieszczeń w miejskich jednostkach oświatowych podmiotom zewnętrznym na prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi (m.in. nauka języka obcego, rytmiki, zajęcia rekreacyjne, treningi sportowe, zawody i turnieje, zajęcia pozaszkolne, wykłady) oraz korzystanie z bloku żywieniowego przez firmę zaopatrującą dzieci w posiłki wystąpiła konieczność określenia zasad wynajmu tych pomieszczeń w miejskich jednostkach oświatowych.

Ponadto uwzględniono oczekiwania środowiska sportowców dokonania ujednolicenia zasad najmu sal gimnastycznych przez kluby sportowe prowadzące bezpłatne zajęcia dla uczniów szkół miejskich i powiatowych w ramach zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych. Jednocześnie zaproponowano, aby Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji w Bolesławcu nie ponosił opłat za wykorzystanie sal gimnastycznych na realizację zajęć w ramach statutowej działalności miejskich jednostek oświatowych.

Kluby sportowe, które prowadzą bezpłatne zajęcia wyłącznie dla uczniów danej szkoły, nie ponosiłyby opłat za wykorzystanie sal gimnastycznych na te zajęcia w tej szkole. Z kolei kluby sportowe, które prowadzą bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży, ponosiłyby miesięczną zryczałtowaną opłatę za wykorzystanie sal gimnastycznych na te zajęcia w wysokości dwukrotności kwot określonych w załączniku nr 1 do zmienionego zarządzenia. Ustala się limit takiego rodzaju wykorzystania na 12 godzin miesięcznie na każdą salę.

Powyższe rozwiązanie pozwoli jednocześnie na równomierne obłożenie sal zajęciami w szkołach na terenie Bolesławca.

Uwzględniając fakt, że jednostki budżetowe będące jednostkami organizacyjnymi gminy są podatnikiem podatku VAT (jako Gmina Miejska Bolesławiec) powstała konieczność określenia minimalnych stawek netto za wynajem pomieszczeń, aby zastosować prawidłowe stawki podatku VAT. SW/SW

Poprosiliśmy urząd miasta o komentarz w tej sprawie.

Rzeczniczka Urzędu Miasta Bolesławca – Agnieszka Gergont:

W przygotowaniu jest nowe zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie wytycznych dotyczących najmu i użyczenia pomieszczeń w miejskich przedszkolach i szkołach.

Najem pomieszczeń w placówkach oświatowych powinien co najmniej pokrywać koszty eksploatacji ww. pomieszczeń. Ze względu na drastyczny wzrost wszystkich kosztów utrzymania placówek oświatowych w roku 2022 i 2023 zaistniała konieczność zarówno zmiany zasad wynajmu, jak i waloryzacji kwot odpłatności za najem.

W zarządzeniu zaproponowano nie wprowadzać zapisów z zarządzenia z 2019 roku dotyczących zryczałtowanej opłaty  dla klubów sportowych wynajmujących sale gimnastyczne do 12 godzin miesięcznie. Wysokość wskazanej opłaty kształtowała się od 13 zł do 76 zł netto za cały miesiąc. Przy 12-godzinnym wynajęciu sali gimnastycznej miesięcznie klub sportowy opłaca za 1 godzinę najmu od 1,08 zł do 6,33 zł netto. Opłata ta w chwili obecnej w żaden sposób nie pokrywa wydatków eksploatacyjnych szkoły. Zryczałtowana opłata miesięczna dla klubów sportowych generowała stratę finansową.

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody dotyczące kwestii zasad i stawek wynajmu pomieszczeń przez jednostki samorządu terytorialnego przywołują normy prawne z których wynika, że ustalane opłaty winny być odzwierciedleniem przynajmniej rzeczywistych kosztów utrzymania obiektów oraz w równy sposób traktowanie podmiotów prowadzących zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. W nowym zarządzeniu zastosowano się do uwag z rozstrzygnięć wojewody tak, aby nie spotkały się one z zarzutem stronniczości w stosowaniu prawa poprzez stosowania nadmiernych ulg dla wyselekcjonowanej grupy najemców.

Na terenie miasta zarejestrowanych jest wiele klubów sportowych, fundacji, stowarzyszeń realizujący zadania statutowe w zakresie sportu, kultury i edukacji, które w publicznych szkołach podstawowych realizują, w godzinach popołudniowych, zajęcia dla dobra ogółu mieszkańców. Dla podmiotów o szczególnym charakterze działalności na rzecz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zaproponowano niższe stawki oraz ustalono jednolite zasady obniżenia stawek tj. w przypadku klubów sportowych, fundacji, stowarzyszeń stosować się będzie zniżkę 20%.

Warto przypomnieć, że Gmina Miejska Bolesławiec rok rocznie wspiera organizacje pozarządowe poprzez ogłaszanie konkursów na realizację zadań przez organizacje pozarządowe udzielając dotacji na ten cel. Każdy klub sportowy ma  prawo ubiegania się co roku o dofinansowanie na swoją działalność w ramach ogłaszanych konkursów. W 2023 roku z rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu sporu wynika, że organizacje pożytku publicznego realizujące zadania z zakresu sportu otrzymają dofinansowanie w kwocie ogólnej 400 000 zł.

Reklama