materiał promocyjny

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na najbliższej sesji

Łańcuch przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 1 marca 2023 r. (środa), o godz. 9.00, w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się L sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl 183 um bolesławiec, sesja rm

Reklama

Porządek obrad L sesji

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ślubowanie radnej Agnieszki Słoty i stwierdzenie quorum.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad L sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 25 stycznia 2023 r.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XLIX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 stycznia 2023 r.
6. Informacje:
       6.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
       6.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z realizacji programu Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny.
8. Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta.
9. Projekty uchwał Rady Miasta:
       9.1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” – Myśliwska – Gajowa – Jarzębinowa w Bolesławcu,
       9.2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. W. Wróblewskiego oraz przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu,
       9.3. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2023 r.,
       9.4. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec,
       9.5. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody,
       9.6. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu poprzez likwidację innej dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pod adresem ulica Dolne Młyny nr 60 w Bolesławcu,
       9.7. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu poprzez przeniesienie siedziby z ulicy Ceramicznej nr 5 w Bolesławcu na ulicę Narcyzów nr 22 w Bolesławcu,
       9.8. w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
       9.9. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
       9.10. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
       9.11. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.
10. Sprawy organizacyjne:
       10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
11. Zamknięcie sesji.

Reklama