Gmina Bolesławiec też zamierza podnieść podatki

Urząd Gminy Bolesławiec
fot. istotne.pl Jest projekt uchwały, decyzja Rady Gminy Bolesławiec wkrótce.
istotne.pl 183 pieniądze, gmina bolesławiec

Reklama

Radni z Gminy Bolesławiec wkrótce zajmą się projektem uchwały ws. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W dokumencie czytamy:

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 0,61 zł od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem gruntów stanowiących tereny mieszkaniowe, w części nie zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej i na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, do których stosuje się stawkę — 0,58 zł od 1 m2 powierzchni,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późniejszymi zmianami), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego — 3,81 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych — 0,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń — 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 9,71 zł od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem obór, szop, stodół, garaży, wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie potrzeb własnych podatnika związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w części nie zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej i na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, do których stosuje się stawkę — 8,99 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 — 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Reklama