Dlaczego Miasto Bolesławiec chce tak radykalnie podnieść podatki?

Ratusz w Bolesławcu
fot. istotne.pl Decyzja Rady Miasta Bolesławiec prawdopodobnie już na najbliższym posiedzeniu tegoż gremium.
istotne.pl 183 pieniądze, um bolesławiec

Reklama

Jak wyjaśniła portalowi istotne.pl Agnieszka Gergont, rzeczniczka Urzędu Miasta Bolesławiec, podwyżka podatku od nieruchomości związana jest m.in. z tym, że subwencja oświatowa nawet nie pokrywa wynagrodzeń dla nauczycieli, a Miasto musi spiąć budżet.

Przypomnijmy. Niedawno informowaliśmy, że jednym z punktów październikowej sesji Rady Miasta Bolesławiec będzie głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W dokumencie czytamy:

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec:

 1. od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W uzasadnieniu zaś czytamy:

Ze względu na konieczność zapewnienia środków w budżecie miasta na niezbędne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w 2023 roku, określono maksymalną wysokość stawek w podatku od nieruchomości zgodnie z przedmiotową uchwałą.

Szacunkowe wyliczenia wykazują, że powyższe skutkować będzie wzrostem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę ok. 3 966 240 zł.

Decyzja radnych prawdopodobnie już pod koniec października. Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Reklama