Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na najbliższej sesji

Rada Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Znamy porządek obrad 51 sesji.
istotne.pl 183 um bolesławiec, sesja rm

51 sesja Rady Miasta Bolesławiec odbędzie się 5 kwietnia w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza. Początek o 9:00. Poniżej porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad LI sesji.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 1 marca 2023 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na L sesji Rady Miasta odbytej w dniu 1 marca 2023 r.
5. Informacje:
      5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
      5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Aktualne funkcjonowanie szpitali: Szpital św. Łukasza oraz Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, w świetle zawartych kontraktów.
7. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2022 r.:
      7.1. Komendanta Powiatowego Policji,
      7.2. Prokuratora Rejonowego,
      7.3. Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
      7.4. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
8. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2021-2023”.
10. Sprawozdanie z realizacji programu Bolesławiecka Karta Mieszkańca.
11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
12. Projekty uchwał Rady Miasta:
      12.1. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
      12.2. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy – „ulicy Miłorzębowa”;
      12.3. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023;
      12.4. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;
      12.5. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
      12.6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec;
      12.7. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.;
      12.8. zmieniająca Uchwałę Nr I/15/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec oraz zakresu jej działania;
      12.9. zmieniająca Uchwałę Nr I/21/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec oraz zakresu jej działania;
      12.10. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec.
13. Sprawy organizacyjne:
      13.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
14. Zamknięcie sesji.