Gmina dopłaca do śmieci kosztem inwestycji drogowych? Jest odpowiedź samorządu

Urząd Gminy Bolesławiec
fot. istotne.pl O poruszenie tematu poprosiła nasza Czytelniczka: „Niech ludzie się dowiedzą, że to nie pan wójt jest dobroduszny”.
istotne.pl 183 gmina bolesławiec

Reklama

Zadzwoniła do nas Czytelniczka podirytowana artykułem, w którym Gmina Bolesławiec „chwali się, że nie podwyższyła opłat za śmieci mieszkańcom”. Dzwoniąca dodała, że autorzy tego tekstu nie dopisali, ile samorząd będzie dokładał z budżetu do gospodarki śmieciowej.

Oraz argumentowała, że jeszcze dwa lata temu gminni urzędnicy mieli mówić mieszkańcom, że urząd nie może do tego zadania dopłacać.

A także dodała: – Niech ludzie się dowiedzą, że to nie pan wójt jest dobroduszny.

Czytelniczka w rozmowie z istotne.pl podkreśliła, że nie chodzi jej o pieniądze, bo gdyby wszyscy uczciwie uiszczali tę opłatę, to ona też nie miałaby z tym problemu. Zgłaszająca obawia się jednak, że to wszystko odbędzie się kosztem jakichś ważnych inwestycji, np. drogowych.

Jarosław Babiasz, kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Bolesławiec:

W pierwszej kolejności chciałbym wyjaśnić, iż post na stronie internetowej gminy ma charakter czysto informacyjny – w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców o wysokość stawek i numery kont opłat za gospodarowanie odpadami, jakie otrzymujemy w nowym roku. Informacja ta nie zawiera żadnych podtekstów marketingowych ani autopromocyjnych. Irytacja Czytelniczki jest zupełnie niezrozumiała i niepotrzebna.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...), od połowy roku 2021 na podstawie art. 6r ust. 2da pkt 1 rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Taka uchwała przez Radę Gminy Bolesławiec i większości gmin w Polsce została podjęta.

Ostatnia zmiana stawek dla nieruchomości zamieszkałych miała miejsce 1 stycznia 2021 r. i od tego momentu stawki te nie zmieniły się, a wszelkie różnice pomiędzy wpływami z opłat a wydatkami na gospodarkę odpadami pokrywane są z budżetu gminy. Należy podkreślić, że nie jest to tylko specyfika Gminy Bolesławiec, ale większości (jeśli nie wszystkich) gmin w Polsce.

I podkreśla:

Dokładamy wszelkich starań, by rozbieżności te zminimalizować poprzez systematyczne kontrole składanych deklaracji. Tylko w roku 2022 tutejszy urząd skontrolował 165 nieruchomości. Przeprowadzone kontrole wykazały niejasności w 43 deklaracjach, co skutkowało koniecznością naliczenia opłaty za lata wstecz wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Zgodnie z ordynacją podatkową urząd ma prawo taką opłatę naliczyć nawet do 5 lat wstecz, co przy wielkości stawki przemnożonej przez ilość domowników i miesięcy, kiedy opłata winna być naliczona, daje kwoty sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Należy pamiętać, że każdy z nas niezależnie od wieku generuje odpady.

Kontrola złożonych deklaracji odbywa się w oparciu o informacje będące w posiadaniu Urzędu Gminy, a także w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych (m.in.: GOPS-u, szkół, przedszkoli) oraz danych uzyskanych od wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podaje w niej nieprawdę, podlega karze grzywny do 500 zł. Kara taka poza naliczeniem opłaty wstecz jest wymierzana dodatkowo.

Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców, którzy w dotychczas złożonych przez siebie deklaracjach „odpadowych” nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących na nieruchomości (np. z powodu wprowadzenia się nowych osób, przyjęcia uchodźców, powrotu domownika z zagranicy/studiów, urodzenia się dziecka, itd.), aby niezwłocznie dokonali stosownych zmian.

Ile to kosztuje?

Szef Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Bolesławiec J. Babiasz:

Wracając do kwestii dopłat, w roku 2021 po stronie wydatków na system gospodarowania odpadami było 5.765.285 zł, natomiast po stronie dochodów 4.610.564 zł. Z kolei w roku 2022 szacowane wpływy wynoszą 4.825.000 zł, natomiast wydatki – 5.968.500 zł. Rok 2022 jeszcze nie został rozliczony w systemie księgowym, stąd też podane kwoty są założeniami do budżetu na rok 2022. W roku 2023 planowane są dochody w kwocie 5.000.000 zł, natomiast wydatki na poziomie 7.065.600 zł, zgodnie z przyjętym budżetem na ten rok. Obecnie żadna zaplanowana inwestycja z tytułu tej rozbieżności nie jest zagrożona, co oczywiście nie zmienia faktu, że środki wynikające z tej rozbieżności nie można by było przeznaczyć na inne cele.

Reklama