Komisje w Radzie Miasta Bolesławiec

Sesja
fot. istotne.pl Rada Miasta Bolesławiec powołała komisje stałe.
istotne.pl 0 komisja, um bolesławiec, sesja rm

Reklama

Zgodnie ze Statutem Miasta Bolesławiec powołane zostały następujące komisje:

  1. Rozwoju Gospodarczego i Finansów
  2. Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
  3. Oświaty, Kultury i Sportu
  4. Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów: Dariusz Filistyński – przewodniczący, Eugeniusz Kowalski – zastępca przewodniczącego, Ariel Fecyk, Łukasz Jaźwiec, Piotr Klasa, Dariusz Mucha, Stanisław Wiącek. Do zakresu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów należą w szczególności sprawy: inicjatyw i programów gospodarczych oraz promocji miasta; budżetu, planów finansowych i komunalnej gospodarki; podatków i opłat lokalnych; gospodarki mieniem komunalnym; gospodarki lokalami użytkowymi; zaspokajania zbiorowych potrzeb społecznych w zakresie zaopatrzenia, handlu i usług i kierunków demonopolizacji rynku; kształtowania polityki w zakresie gospodarki terenami, lokalami, polityki finansowej w stosunku do podmiotów handlowych i usługowych; targowisk i hal targowych; utrzymania administracji samorządowej; gospodarki terenami; nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.

Komisja Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: Dariusz Mucha – przewodniczący, Adam Biesiadecki – zastępca przewodniczącego, Piotr Klasa, Eugeniusz Kowalski, Arkadiusz Krzemiński, Mirosław Sołtyszewski, Stanisław Wiącek. Do zakresu działania Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa należą w szczególności sprawy: utrzymywania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; utrzymania porządku i czystości na terenie miasta; zaopatrzenia w wodę, gaz, energię cieplną i elektryczną; odprowadzania i oczyszczania ścieków; utrzymania wysypisk i utylizacji odpadów; utrzymania dróg gminnych, ulic, placów i mostów oraz nazewnictwa ulic i placów; komunikacji miejskiej i organizacji ruchu drogowego; utrzymania cmentarzy miejskich; polityki mieszkaniowej, opiniowanie wniosków mieszkaniowych, opiniowanie projektów list najmu mieszkań i kontroli realizacji list najmu mieszkań; ochrony i kształtowania środowiska; miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; programowania i realizacji inwestycji; architektury i budownictwa; rodzinnych ogrodów działkowych.

Sesja Rady MiastaSesja Rady Miastafot. UM Bolesławiec
Sesja Rady MiastaSesja Rady Miastafot. UM Bolesławiec
Sesja Rady MiastaSesja Rady Miastafot. UM Bolesławiec
Sesja Rady MiastaSesja Rady Miastafot. UM Bolesławiec

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: Łukasz Jaźwiec – przewodniczący, Jan Leon Stasiak – zastępca przewodniczącego, Zdzisław Abramowicz, Adam Biesiadecki, Ariel Fecyk, Dariusz Filistyński, Łukasz Molak. Do zakresu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą w szczególności sprawy: oświaty, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych placówek oświatowo-wychowawczych; kultury, w tym bibliotek gminnych, muzeów i innych placówek upowszechniania kultury; rozwoju kultury fizycznej i utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; upowszechniania sportu wyczynowego, rekreacji i kultury fizycznej.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych: Andrzej Żuk – przewodniczący, Eugeniusz Jabłoński – zastępca przewodniczącego, Bogdan Biernat, Ariel Fecyk, Renata Fredyk, Łukasz Molak, Alojzy Skóra. Do zakresu działania Komisji należą w szczególności sprawy: ochrony zdrowia i zabezpieczenia opieki zdrowotnej; pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; łagodzenia skutków bezrobocia w mieście; wychowania w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; przeciwdziałanie patologiom społecznym; współpraca z przedstawicielami Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pedagogami szkolnymi w zakresie realizacji zadań na rzecz rodziny; polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; współdziałanie z pozostałymi Komisjami stałymi Rady Miasta w zakresie polityki prorodzinnej; współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Rada Miasta powołała Komisję Rewizyjną dla realizacji uprawnienia Rady Miasta do kontrolowania działalności Prezydenta Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Miasta. W składzie Komisji Rewizyjnej są: Leszek Chudzik – przewodniczący, Jan Jasiukiewicz – zastępca przewodniczącego, Zdzisław Abramowicz, Eugeniusz Jabłoński, Arkadiusz Krzemiński.

W Radzie Miasta Bolesławiec funkcjonują trzy kluby radnych.

  • Klub Radnych FORUM: Dariusz Filistyński – przewodniczący, Adam Biesiadecki, Leszek Chudzik, Renata Fredyk, Eugeniusz Jabłoński, Jan Jasiukiewicz, Łukasz Jaźwiec, Eugeniusz Kowalski, Jarosław Kowalski, Dariusz Mucha, Alojzy Skóra, Mirosław Sołtyszewski, Jan Leon Stasiak, Andrzej Żuk.
  • Klub Radnych Platforma Samorządowa: Ariel Fecyk – przewodniczący, Piotr Klasa, Arkadiusz Krzemiński.
  • Klub Radnych Ziemia Bolesławiecka i PiS: Zdzisław Abramowicz – przewodniczący, Bogdan Biernat, Łukasz Molak, Stanisław Wiącek.

informacja zlecona: UM Bolesławiec