Czytelnik krytycznie o oznakowaniu skrzyżowania ulicy Lubańskiej ze Śluzową

Nowe oznakowanie przy skrzyżowaniu Lubańskiej ze Śluzową
fot. istotne.pl Co należałoby poprawić, co zmienić. Zachęcamy do przeczytania uwag naszego czytelnika odnośnie oznakowania na tym skrzyżowaniu.
istotne.pl 4 skrzyżowanie, ul. śluzowa, ul. lubańska

Reklama

Komentarz czytelnika na temat oznakowania skrzyżowania ulicy Lubańskiej ze Śluzową. Link do poniższego artykułu został wysłany do Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu:

Na Ziemi istnieje wiele spraw niezrozumiałych. Jedna z nich to przebudowa skrzyżowania ulic Śluzowej i Lubańskiej. W naszym mieście jest parę ulic i skrzyżowań, które wymagają remontu, przebudowy. Każdy użytkownik dróg zapytany o to bez namysłu może wskazać takie miejsca, i tu również wspomniane skrzyżowanie. Skoro przebudowano skrzyżowanie, budując progi zwalniające, to należałoby je odpowiednio oznakować. Obecne oznakowanie jest bardzo niebezpieczne dla użytkowników dróg. Progi zwalniające są obustronne. Jednak poziome oznakowanie ostrzegawcze wykonano tylko z jednej strony.

Czytelnik krytycznie o oznakowaniu skrzyżowania ulicy Lubańskiej ze ŚluzowąCzytelnik krytycznie o oznakowaniu skrzyżowania ulicy Lubańskiej ze Śluzowąfot. Czytelnik

Gorzej jest z znakami pionowymi. Te znaki ostrzegają kierowców tylko przed skrzyżowaniem. Opuszczając skrzyżowanie, natrafi kierowca na próg zwalniający, o którym nie ma żadnych informacji. Przez to skrzyżowanie codziennie przejeżdżają kursanci nauki jazdy i widzą, że zarządca dróg nie stosuje się do Prawa o ruchu drogowym oraz do Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego znaków. Otóż w tym rozporządzeniu dotyczącym znaków jest bardzo interesujący paragraf nr 32. Znaki oznaczające koniec zakazów, wyraźnie zaznaczono, że: „jeżeli zakaz wyrażony przez znaki B-25, B-26, B-29, B-33, B-35, B-36, B-37 i B-38 nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią”.

Zatem każdy wyznaczony limit prędkości znakiem B-33 – i nie ma znaczenia, że dodano tabliczkę T-20, że obowiązuje do 100 m, ponieważ obniżenie limitu prędkości w ten sposób w obszarze zabudowanym kończy się przed najbliższym skrzyżowaniem. Dalej należy jechać już 50 km/h aż do następnego znaku B-33 ograniczającego prędkość do 40 km/h! I tu niespodzianka w postaci progu zwalniającego.

Czytelnik krytycznie o oznakowaniu skrzyżowania ulicy Lubańskiej ze ŚluzowąCzytelnik krytycznie o oznakowaniu skrzyżowania ulicy Lubańskiej ze Śluzowąfot. Czytelnik

Gorzej jest na ulicy Śluzowej, ponieważ opuszczając skrzyżowanie, nie ma żadnego znaku poziomego ani żadnego pionowego znaku B-33; jedynie w kierunku cmentarza został taki zamontowany. W tym rejonie i tak są problemy z tymi znakami, raczej z tymi brakującymi znakami, w szczególności A6b i A6c. Zarządca dróg zapomniał o tym, że koło cmentarza wyrosły małe osiedla ze swoimi drogami. I na ulicy Śluzowej, i na ulicy Lubańskiej nie ma żadnej informacji dla użytkowników dróg, że tam są skrzyżowania.

Czytelnik krytycznie o oznakowaniu skrzyżowania ulicy Lubańskiej ze ŚluzowąCzytelnik krytycznie o oznakowaniu skrzyżowania ulicy Lubańskiej ze Śluzowąfot. Czytelnik

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym

DZIAŁ I

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

10) skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;

Dz.U.2019.0.2310, Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 27. Ograniczenia prędkości

1. Znak B-33 "ograniczenie prędkości" oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 32, do miejsca:

1) prowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,

2) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,

3) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego, o których mowa w § 58 ust. 3 i w § 114 ust. 1 pkt 1 i 2.

2. Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka, o której mowa w § 23 ust. 2, wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

3. Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 50 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:

1) pojazdu przewożącego towary niebezpieczne,

2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego, o którym mowa w art. 20 prędkości dopuszczalne w ruchu drogowym ust. 6 pkt 2 ustawy,

3) pojazdu holującego pojazd silnikowy, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy,

4) motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7, o którym mowa w art. 20 prędkości dopuszczalne w ruchu drogowym ust. 6 pkt 3 ustawy,

5) samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy, o którym mowa w art. 63 przewóz osób ust. 2 pkt 4 ustawy.

4. Znak B-34 "koniec ograniczenia prędkości" oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.

§ 32. Znaki oznaczające koniec zakazów

1. Znak B-42 "koniec zakazów" oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.

2. Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki B-25, B-26, B-29, B-33, B-35, B-36, B-37 i B-38 nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

Reklama