Zaorywają drogi śródpolne. Utrudnienia i konflikty sąsiedzkie. Gmina: będą konsekwencje

Traktor
fot. freeimages.com (m fullmer) Samorząd: – Gmina Bolesławiec rozpoczęła proces regulowania stanu prawnego dróg transportu rolniczego będących własnością gminy, a zajętych przez rolników pod uprawy rolne.
istotne.pl 183 gmina bolesławiec

Jak informuje Gmina Bolesławiec:

Zakończenie żniw nie powoduje ustania prac polowych. To wzmożony proces przygotowywania pól pod zasiew przyszłoroczny, tym samym przyorywania pól. Częstokroć zdarza się, co bardziej nierozważnym rolnikom przyorywanie, a w skrajnych sytuacjach zaorywanie dróg śródpolnych. Działanie takie doprowadza do utrudnień w komunikacyjnych, a także niejednokrotnie do konfliktów sąsiedzkich.

Dróg transportu rolniczego jest coraz mniej. Joanna Kmita, podinspektor ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w Urzędzie Gminy Bolesławiec, wyjaśnia:

Problem ten nie dotyczy tylko Gminy Bolesławiec, jest to problem ogólnopolski, gdyż w wielu rejonach skutki zaorywania lub uszkadzania dróg śródpolnych bywają opłakane.

Jakie działania rozpoczął gminny samorząd?

Gmina Bolesławiec rozpoczęła proces regulowania stanu prawnego dróg transportu rolniczego będących własnością gminy, a zajętych przez rolników pod uprawy rolne. Urząd:

Rolnicy mogą zwrócić się do urzędu z wnioskiem o wykup lub dzierżawę zajętej nieruchomości – drogi. W związku z powyższym każdy rolnik, który złoży do dnia 30 października 2022 r. wniosek o wykup lub dzierżawę zajętej przez niego drogi śródpolnej, nie zostanie obciążany za cały okres bezumownego korzystania z nieruchomości.

Zgodnie z zarządzeniem nr 386/22 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 1 lipca 2022 r. roczna stawka czynszu dzierżawnego drogi śródpolnej na cele rolnicze wynosi 400 zł zł/ha (jednak nie mniej niż 70 zł). Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia podatku i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

Natomiast w przypadku kiedy nieruchomości stanowią drogę dojazdową do innych nieruchomości, rolnik zostanie wezwany do zaprzestania zaorywania oraz przywrócenia ich do stanu spełniającego funkcję drogi śródpolnej za pomocą odtworzenia geodezyjnego. Jeżeli rolnicy nie wykażą chęci współpracy po dwukrotnym wezwaniu do uregulowania stanu faktycznego ze stanem prawnym, właściciele działek przyległych zostaną obciążeni opłatą za bezumowne korzystnie z gruntów – dróg śródpolnych w wysokości pięciokrotności stawki czynszu oraz podatkiem od nieruchomości

.

Samorząd dodaje:

W przypadku kiedy pola zostały oddane pod dzierżawę, a stwierdzone zostanie zaoranie drogi przyległej, powyższymi opłatami zostanie obciążony właściciel gruntów, a nie dzierżawca.

W celu ustalenia numeru działek dróg, które są przez Państwa użytkowane, pomocna może być strona internetowa – Geoportal Powiatu Bolesławieckiego: https://geoportal.powiatboleslawiecki.pl/ergogeoportal/f?p=110:113.

(Zdjęcie poglądowe).