materiał promocyjny

Rosnące ceny energii, gazu i żywności. Jest dodatek osłonowy. Komu przysługuje i jak go otrzymać?

Pieniądze
fot. istotne.pl Dodatek osłonowy jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.
istotne.pl 183 pieniądze, um bolesławiec

Reklama

InforgrafikaInforgrafikafot. gov.pl

Dodatek osłonowy – co to jest?

Dodatek osłonowy jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390, z późn. zm.).

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca – gospodarstwo domowe jednoosobowe;
 • osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące gospodarstwo domowe wieloosobowe.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wynosi:

 • 228,80 / 286,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 / 429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 / 607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 / 822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób.

* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek osłonowy można przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacona zostanie różnica między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego?

 • Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego będzie podany adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres.

Jeżeli nie będzie podany adresu poczty elektronicznej, będzie można odebrać informację o przyznaniu dodatku osłonowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, pokój nr 1 przy ul. Cichej 7 w Bolesławcu.

 • Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Będzie on wypłacany jednorazowo do końca czerwca 2024 r., po otrzymaniu środków z budżetu państwa.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski można składać:

 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cichej 7
  poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7.30–11.00
  wtorek, czwartek w godzinach 11.30–14.30;
 • za pośrednictwem poczty – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 75 645 78 11 – poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7.30–11.00, wtorek, czwartek 11.30–14.30.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
Klauzula informacyjna RODO.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 poz. 2760)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760).

Reklama