Rada wybierze ławników

Rada wybierze ławników
fot. freeimages.com (ekelzarth) Rada Miasta Zgorzelec informuje, że 31 grudnia 2015 roku upływa kadencja ławników w sądach powszechnych. Wyboru ławników do sądów dokona Rada Miasta Zgorzelec.
istotne.pl sąd, ławnik, um zgorzelec

Poniżej prezentujemy pismo Zofii Barczyk, szefowej Rady Miasta Zgorzelec:

Kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu oraz do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zgłaszają Radzie Miasta: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Zgorzelec.

Kandydatów na ławników zgłasza się w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych
 2. jest nieskazitelnego charakteru
 3. ukończył 30 lat
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku
 5. nie przekroczył 70 lat
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 4. adwokaci, aplikanci adwokaccy
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy
 6. duchowni
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór udostępniony jest:

w Urzędzie Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 6 (parter) Wydział Organizacyjno-Prawny (pomieszczenia Rady Miasta Zgorzelec) lub w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec

za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgorzelec

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady po upływie terminu, o którym mowa w art.162 §1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami), tj. 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art.162 §2-5 cytowanej ustawy, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia można składać osobiście – w dniach pracy Urzędu Miasta Zgorzelec, w godzinach od 7:30 do 17:00 w Punkcie Obsługi Interesanta – lub listownie: na adres Rada Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 6, 59-900 Zgorzelec, z dopiskiem „zgłoszenie kandydata na ławnika”.

Przewodnicząca Rady
Zofia Barczyk

UM Zgorzelec