Czternasta sesja Rady Powiatu

Czternasta sesja Rady Powiatu
fot. Powiat Zgorzelecki Samorząd zaprasza na XIV sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która odbędzie się 30 grudnia 2015 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).
istotne.pl

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu nr XIII/2015 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
  a) uchwalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Zgorzeleckiego;
  b) wyboru biegłego rewidenta ds. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu za rok obrotowy 2015;
  c) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji przez Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu projektu pod nazwą „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS-SPZOZ w Zgorzelcu”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009/2014;
  d) połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Olszynie z Wielospecjalistycznym Szpitalem – Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu;
  e) zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu;
  f) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Zgorzeleckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej;
  g) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015;
  h) zmiany uchwały nr IV/25/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2015-2032;
  i) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2015 rok;
  j) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2016-2032.
 5. Uchwalenie budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2016 rok:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
  c) odczytanie opinii komisji stałych przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji;
  d) dyskusja nad projektem budżetu;
  e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2016 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy organizacyjne.
 8. Zamknięcie sesji.

Powiat Zgorzelecki/ii