Gmina Lubin: do 15 września 2015 r. można składać wnioski o stypendium szkolne

Gmina Lubin: do 15 września 2015 r. można składać wnioski o stypendium szkolne
fot. Krzysztof Gwizdała W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o stypendium szkolne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie, ul. Łokietka 6a pokój nr 4, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r.
istotne.pl stypendium, gmina lubin

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych, nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 • Podręczniki szkolne, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne.
 • Artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister lub plecak szkolny.
 • Strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia sportowe szkolne i pozaszkolne.
 • Dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe), spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, obuwie sportowe: adidasy, obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki – do 3 par na semestr, wymagany strój szkolny lub galowy.
 • Sprzęt komputerowy: komputer, monitor, drukarka, edukacyjne programy komputerowe.
 • Czesne na naukę w szkole, płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym: nauka języków obcych, zajęcia informatyczne, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia plastyczne.
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania, zakwaterowanie w internacie lub bursie.
 • Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną i inne imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, tj. „zielona szkoła”, oraz wyjścia do teatru, kina.

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów lub pełnoletniego ucznia.

Wymagane jest, aby przy zakupach, takich jak: plecak, obuwie, odzież – miały one adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 456 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Lubin.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1.820 zł (rocznie)
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Urząd Gminy Lubin