Nabór do miejskich przedszkoli w Legnicy

Nabór do miejskich przedszkoli w Legnicy
fot. AB Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Legnicy rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2018/2019 rozpocznie się 7 marca. Jeśli dzieci kontynuować będą pobyt w placówce przez kolejny rok szkolny, rodzice muszą w terminie od 22 do 28 lutego złożyć w tej sprawie deklarację.
istotne.pl przedszkole, miasto legnica

Kolejny już raz nabór odbędzie się w formie elektronicznej. To sprawdzone, bardzo dogodne i wysoko oceniane przez rodziców rozwiązanie.

Legniczanie mogą przez internet dokonać wyboru placówki i wypełnić „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonego przez miasto.” W Legnicy działa 15 przedszkoli publicznych i oddziały przedszkolne w sześciu szkołach podstawowych. Sieć placówek wychowania przedszkolnego powiększy się w tym roku o dwa nowe miejskie przedszkola – przy ul Krzemienieckiej 1 i Plutona 13. Powstanie w nich dodatkowo 200 nowych miejsc.

Można wybrać maksymalnie trzy placówki – w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą zapisać swoje dziecko osobiście w najbardziej preferowanym przedszkolu lub szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

Uchwałą Rady Miejskiej z 29 stycznia 2018 r. zmieniły się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, co jest bardzo istotne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Najwyżej punktowane jest kryterium nr 1 – obydwoje rodzice pracujący/ studiujący w trybie dziennym. Za spełnienie tego kryterium można uzyskać 32 punkty. Drugim kryterium, za które można zdobyć wysoką liczbę punktów (16), jest wskazanie Legnicy jako miejsca zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Zasadnicza zmiana dotyczy sposobu udokumentowania spełnianych kryteriów. Składane dotychczas oświadczenia pisane przez rodziców zastąpiono dokumentami potwierdzającymi wydawanymi przez instytucje.

Z danych demograficznych wynika, że opieką przedszkolną od września 2018 r. należy objąć 3.476 dzieci urodzonych w latach 2012-2014. Warto przy tym przypomnieć, że w ostatnich latach wskaźnik objęcia wychowaniem przedszkolnym w naszym mieście kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, w 2017 r. wynosił 97,96 proc. To wynik na poziomie europejskim.

Wydatki miasta na opiekę przedszkolną w 2017 r. wyniosły prawie 35,1 mln zł. Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynosi ok. 950 zł miesięcznie, z czego dopłata z budżetu miasta to ok. 800 zł. Miasto wspiera też rodziców posyłających dzieci do placówek prywatnych, dofinansowując ich pobyt w wysokości ok. 75 proc. kosztów ponoszonych w placówkach publicznych.

Przypomnieć należy, że w Legnicy od kilku lat rodzice płacą tylko jedną złotówkę za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu publicznym ponad obowiązkowy wymiar pięciu godzin.

Wszystkie dodatkowe zajęcia, jak np. artystyczne, w tym taneczne, umuzykalniające, a także sportowe nie obciążają rodziców, gdyż są finansowane przez miasto. Prezydent podjął decyzję o zorganizowaniu w roku szkolnym 2017/2018 stu godzin takich zajęć tygodniowo. Wszystkie są organizowane stosownie do potrzeb zgłaszanych przez rodziców.

Szczegółowe informacje, dotyczące elektronicznego naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta www.legnica.eu w zakładce „Dla mieszkańca” – Edukacja – Rekrutacja.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielają wszystkie legnickie przedszkola publiczne oraz szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.