Ważne dla konsumentów: nowe, korzystne przepisy

Ważne dla konsumentów: nowe, korzystne przepisy
fot. UM Legnica Jak informuje Agnieszka Romanowska, miejska rzeczniczka konsumentów w Legnicy, 25 grudnia 2014 r. zmieniły się przepisy konsumenckie.
istotne.pl prawo, rzecznik, konsument, um legnica

Obecnie do towarów zakupionych po tej dacie stosujemy zapisy Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., która wdraża do polskiego porządku przepisy obowiązujące we wszystkich krajach UE. Natomiast przy reklamacji towarów zakupionych po tej dacie stosujemy przepisy o rękojmi, zawarte w kodeksie cywilnym.

Oto najważniejsze zmiany:

 • Jeżeli konsument nie wyrazi na piśmie lub innym trwałym nośniku zgody na propozycję zawarcia umowy złożoną przez telefon, to umowa jest nieważna
 • Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy
 • Zanim przedsiębiorca zwiąże konsumenta umową, musi w sposób jasny i zrozumiały poinformować o głównych cechach świadczenia, swoich danych identyfikujących, łącznej cenie, sposobie i terminie spełnienia świadczenia i stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji oraz innych wskazanych w przepisach istotnych informacjach związanych z umową
 • Sprzedawca ma 30 dni na wydanie towaru konsumentowi, chyba że z umowy wynika inny termin
 • Od momentu otrzymania towaru konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca koszty dostawy towaru do konsumenta – do wartości najtańszego sposobu transportu uwzględnionego w danej ofercie
 • W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa informacje o warunkach umowy muszą być przekazane na papierze lub – za zgodą konsumenta – na innym trwałym nośniku
 • O wszystkich kosztach konsument musi zostać poinformowany jeszcze przed zawarciem transakcji
 • Sprzedawca odpowiada za uszkodzenie towaru podczas transportu, chyba że nie miał wpływu na wybór przewoźnika
 • Konsument może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych do czasu pobrania plików z serwera
 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy za sprzedany towar trwa 2 lata od jego wydania
 • Konsument ma 1 rok od momentu zauważenia wady, w którym może zgłosić sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i określić swoje żądania
  Reklamację na wadliwy towar konsument może złożyć do sprzedawcy tytułu rękojmi, która jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów
 • Okres szczególnej ochrony towaru sprzedanego konsumentowi, liczony od momentu jego wydania wynosi 1 rok od daty zakupu. Jeżeli w tym okresie zostanie stwierdzona wada, przyjmuje się, że istniała w chwili przekazania rzeczy
 • Sprzedawca ma 14 dni na poinformowanie konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi
 • Udzielona gwarancja nie pozbawia konsumenta uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi
 • Opłaty za infolinie stworzone w celu kontaktowania się w sprawie zawartej umowy nie mogą być większe od opłat za zwykłe połączenie telefoniczne.

Szczegółowe informacje prawne w zakresie obowiązujących przepisów konsumenckich mieszkańcy Legnicy mogą bezpłatnie uzyskać w Urzędzie Miasta w biurze miejskiego rzecznika konsumentów.

UM Legnica/ii