Uwaga, miasto ogłosiło konkursy na dofinansowanie!

Uwaga, miasto ogłosiło konkursy na dofinansowanie!
fot. Krzysztof Gwizdała Urząd Miasta ogłosił konkursy dla organizacji pozarządowych, placówek wychowawczo-opiekuńczych i oświatowych, dotyczące dofinansowania ważnych zadań społecznych. Uwaga! Termin składania ofert upływa 2 stycznia 2015 roku.
istotne.pl konkurs, pieniądze, um legnica

Pierwszy z konkursów skierowany jest do organizacji pozarządowych i dotyczy:

  • pomocy społecznej – kwota zaplanowana 60 000 zł
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – kwota zaplanowana 1 190 000 zł
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – kwota zaplanowana 386 500 zł.

Kolejny konkurs skierowany jest do placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego, instytucji, a także osób fizycznych i prawnych działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie na 2015 r. kwotę 438 000 zł.

Trzeci konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, a dotyczy działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej raz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaplanowana kwota na to zadanie to 20 tys. zł.

Realizacja tego zadania wpisana jest w działalność „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego”.

UM Legnica/ii