Strategia Rozwoju Miasta na lata 2015-2020 Plus pod hasłem: Legnica – nasza wspólna sprawa

Strategia Rozwoju Miasta na lata 2015-2020 Plus pod hasłem: Legnica – nasza wspólna sprawa
fot. UM Legnica Około dwustu osób zaproszonych do Komitetu Sterującego opracowaniem Strategii Rozwoju Legnicy na lata 2015-2020 Plus przyjęło 25 września br. przez aklamację projekt tego dokumentu, zaprezentowany podczas spotkania w Hotelu Qubus, podsumowującego prace.
istotne.pl um legnica, tadeusz krzakowski, strategia

– Strategii nadajemy charakter uspołeczniony, dlatego tworzymy ją dla legniczan i z udziałem możliwie szerokiej reprezentacji legniczan – podkreślał w lutym tego roku prezydent Tadeusz Krzakowski, gdy prace były inaugurowane. Dzisiaj, podczas ich podsumowania, podziękował mieszkańcom, przedstawicielom miejskich placówek i instytucji, organizacji i stowarzyszeń, działaczom samorządowym różnych kadencji, firm, spółdzielni mieszkaniowych, służb mundurowych, medycznych i sanitarnych, reprezentantom środowisk gospodarczo-biznesowych, kulturalnych, oświatowych, naukowych i zamieszkujących miasto mniejszości narodowych za zaangażowanie w tworzenie strategii.

– Udało się nam wspólnie stworzyć wizję rozwoju miasta przyjazną dla mieszkańców. Mamy bowiem wspólny cel, bo Legnica to nasza wspólna sprawa – dodał Tadeusz Krzakowski.

– Jestem pod wielkim wrażeniem profesjonalizmu i realności projektu strategii. Widać, że mocno stoicie na ziemi – powiedział były marszałek województwa, odpowiedzialny za budowanie strategii dolnośląskiej, a obecny prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafał Jurkowlaniec. – Legnica ma wszelkie szanse stania się centrum napędzającego gospodarczy rozwój regionu. Ma ku temu wspaniałe atuty, takie jak bliskość Wrocławia, Berlina, położenie w sercu Zagłębia Miedziowego, tuż przy europejskich traktach komunikacyjnych A4 i przyszłej S3. Stawiacie na zrównoważony rozwój i gospodarkę. To się musi udać – podkreślił.

Nową strategię zaprezentował audytorium prezydent Tadeusz Krzakowski. Punktem wyjścia była wszechstronna charakterystyka obecnego stanu miasta, którego wartość inwestycji wzrosła w latach 2004-2014 (to czas obowiązywania dotychczasowej strategii) ponad dwukrotnie, dochody budżetu – prawie dwukrotnie, podobnie jak wydatki budżetowe, a blisko 75 proc. mieszkańców czuje się silnie związanych z miastem.

Strategia ma charakter ofensywny. Konstruuje wizję Legnicy jako miasta innowacyjnego, będącego regionalnym ośrodkiem wzrostu, kształtującego usługi administracji, nauki, zdrowia, kultury, sportu oraz turystyki w wymiarze ponadlokalnym. Dokument wyznacza pięć celów strategicznych:

  1. Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach oraz podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta
  2. Wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystki i sportu.
  3. Poprawa jakości i warunków życia legniczan
  4. Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego
  5. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego.

Każdemu z nich przypisane zostały liczne cele operacyjne, a im z kolei bardzo już konkretne zadania (np. inwestycyjne) do zrealizowania, ulokowane we wszystkich sferach życia miasta.

Przygotowanie tego dokumentu zaplanowane było już w roku 2012 i znalazło swoje miejsce zarówno w uchwale budżetowej, jak i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Decyzję o rozpoczęciu prac nad Strategią prezydent Legnicy podjął Zarządzeniem z 13 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji tego dokumentu. Rada Miejska na sesji 29 kwietnia 2013 roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020 Plus. We wrześniu 2013 roku ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy opracowania. Umowę ze zwycięską, poznańską firmą Lider podpisano w październiku. Inauguracja prac warsztatowych i zespołów tematycznych nastąpiła w lutym roku 2014.

Etapem końcowym będzie skierowanie ostatecznej wersji projektu Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020 Plus pod obrady komisji Rady Miejskiej, a następnie w październiku na Sesję Rady Miejskiej.

Projekt dokumentu w najbliższych dniach opublikowany zostanie na stronie www.legnica.eu. Mieszkańcy, którzy zechcą się z nim zapoznać oraz w ramach społecznych konsultacji wnieść jeszcze swoje uwagi i propozycje, mogą to uczynić w dniach 1-17 października br. Można to zrobić osobiście, odwiedzając Wydział Rozwoju Miasta (pokój 122 na I piętrze Ratusza), telefoniczne – tel. 76 72 12 383 lub drogą mailową: [email protected].

UM Legnica/ii