Dodatkowe kryteria naboru do przedszkoli

Dodatkowe kryteria naboru do przedszkoli
fot. UM Legnica Podczas pierwszej w tym roku sesji Rada Miejska Legnicy przyjęła osiem uchwał.
istotne.pl przedszkole, edukacja, sesja rm

Trzy z nich dotyczyły wyrażenia zgody na bezterminowy najem należących do gminy lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej. Taka decyzja sprzyja dotychczasowym najemcom w dalszym stabilnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Radni dokonali też zmian w składach Komisji Budżetu i Finansów, Gospodarki, Spraw Obywatelskich i Rodziny oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Najwięcej uwagi poświęcono projektowi uchwały określającej kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych (Młodzieżowe Centrum Kultury) oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, czyli internatów. Chodziło o dodatkowe kryteria naboru, które będą stosowane, gdy w tych placówkach po podstawowej rekrutacji pozostaną jeszcze wolne miejsca, z których można skorzystać.

Wśród kryteriów przedszkolnych najwyżej punktowana jest sytuacja, gdy rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danej placówki. Głównym kryterium przyjęcia na wolne miejsca w grupach zajęć MCK jest udział kandydata w takich zajęciach od co najmniej roku. Poszukujący miejsca w internacie są premiowani m.in. wówczas, gdy pochodzą z rodzin wielodzietnych, oni sami, ich rodzice lub rodzeństwo są niepełnosprawni, gdy wychowuje ich samotny rodzic lub objęci są pieczą zastępczą. Kryteriów jest oczywiście więcej.

Rada Miejska przyjęła tę uchwałę zdecydowaną większością głosów wraz z wnioskiem złożonym przez radnego Jacka Baczyńskiego. Odrzuciła jednocześnie wniosek zmian zgłoszony przez radnego Macieja Kupaja.

Warto przypomnieć, że w Legnicy wychowanie przedszkolne zapewnia w bieżącym roku szkolnym sieć pięćdziesięciu placówek: 15 przedszkoli miejskich, 17 niepublicznych, 6 niepublicznych punktów przedszkolnych oraz oddziały zorganizowane w 12 szkołach podstawowych (w tym jeden w prywatnej).

Legnica zadbała o to, by społeczne potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego były w pełni zaspokajane. Nie jest to częste zjawisko w skali regionu i całego kraju. W roku szkolnym 2014/15 wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 3 331 dzieci w wieku 2,5-6 lat. Do miejskich przedszkoli uczęszcza 1 656 maluchów, do niepublicznych – 1 186 dzieci, natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 489.

Wskaźnik wychowania przedszkolnego z roku na rok systematycznie wzrasta i w bieżącym roku szkolnym wynosi 95,25 proc. (w kraju ok. 72 proc.). Miasto całkowicie zapewnia opiekę przedszkolną dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.

Nakłady, jakie nasze miasto przeznacza w budżecie na zapewnienie powszechnego wychowania przedszkolnego, wyniosły w ubiegłym roku ok. 30,5 miliona złotych. Koszty, jakie ponieśli rodzice, to ok. 2 milionów. W kwocie miejskich wydatków ok. 10,5 miliona stanowią dotacje do placówek niepublicznych. Każdy wychowanek przedszkola prywatnego dotowany jest kwotą 75 procent kosztów pobytu dziecka w placówce publicznej, a dzieci z punktów przedszkolnych – kwotą 40 procent.

RadaRadafot. UM Legnica
RadaRadafot. UM Legnica
RadaRadafot. UM Legnica
RadaRadafot. UM Legnica
RadaRadafot. UM Legnica

Rada Miejska delegowała ze swego składu troje przedstawicieli do prac w zespole do spraw nazewnictwa ulic i placów: Ryszarda Kępę, Ewę Szymańską i Ignacego Bochenka.

UM Legnica/ii