Jest praca w policji

Jest praca w policji
fot. MZ Komenda Miejska Policji w Legnicy prowadzi nabór do służby w tej formacji. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, a kandydaci dokumenty mogą składać w dowolnym terminie.
istotne.pl policja, praca

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany i korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Mężczyźni powinni ponadto posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w policji powinny złożyć w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Legnicy następujące dokumenty:

  • pisemne podanie o przyjęcie do służby skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby
  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie, oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie
  • kserokopię dowodu osobistego, prawa jazdy
  • książeczkę wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc zatrudnienia, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (ul. Asnyka 3) jest czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. kontaktowy 76 876 1460, 76 876 1509, 76 876 1516.

UM Legnica/ii