Darmowa pomoc prawna

Darmowa pomoc prawna
fot. freeimages.com (ekelzarth) Od 4 stycznia 2016 r. w Legnicy zaczął działać system darmowej pomocy prawnej. Wiąże się to z wejściem w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
istotne.pl prawo

Już o godzinie 8.00 tego dnia rozpoczęły pracę cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z których będą mogli korzystać uprawnieni mieszkańcy Legnicy. Punkt nr 1 i 2 (Legnica, ul. Kościuszki 38) czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 i 13.00-17.00.
Punkt nr 3 i 4 (Legnica, ul. Witelona 8) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Nieodpłatna pomoc prawna w punktach przy ul. Witelona 8 świadczona będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe przy ul. Kościuszki 38 porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoby, które ukończyły 65 lat
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatanci
 • weterani
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawa cywilnego
 • spraw karnych
 • spraw administracyjnych
 • ubezpieczenia społecznego
 • spraw rodzinnych
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Jak wykazać swoje prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej?

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez:

 • przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub
 • przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny lub
 • przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa lub
 • przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

UM Legnica/ii