W Legnicy tanie i ekologiczne ogrzewanie

W Legnicy tanie i ekologiczne ogrzewanie
fot. UM Legnica Legnica wdraża projekt ograniczenia niskiej emisji spalin w ramach programu pilotażowego KAWKA. W minionym tygodniu ruszyły wizyty w mieszkaniach i innych lokalach, w których wykonano ekologiczne inwestycje.
istotne.pl um legnica

Przedstawicie Urzędu Miasta i ZGM wizytowali m.in. budynki przy ul. Senatorskiej, Książęcej, Piastowskiej – w sumie ok. 50 lokali. W najbliższych dniach komisja odwiedzi ulice Mickiewicza, Rataja, Korczaka, Złotoryjską, Andersa, Anielewicza oraz Hutników. O wizytach zainteresowani programem mieszkańcy informowani są telefonicznie.

Przypominamy, że w czerwcu ogłoszony został nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji zmieniających ogrzewanie paliwem stałym na ekologiczne. Dotąd wpłynęło blisko 190 takich wniosków.

Wszystkie weryfikowane są na bieżąco pod względem kompletności i prawidłowości wypełnienia. We wszystkich przypadkach służby Urzędu Miasta wyliczyły koszty kwalifikowane przedsięwzięcia oraz efekt ekologiczny zrealizowanej inwestycji.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez komisję, po przeprowadzonej wizji, będzie podstawą do zawarcia umowy cywilno-prawnej pomiędzy Gminą Legnicą a wnioskodawcą o przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na służącej czystości powietrza zmianie sposobu ogrzewania.

Warto przypomnieć, że wysokość dofinansowania wynosi do 45 proc. udokumentowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji, m.in. dla osób fizycznych. Dotacje będą przyznawane do wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta w danym roku budżetowym. W przypadku ich wyczerpania, niezrealizowane wnioski zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

Przypomnijmy też, że do składania wniosków i korzystania z dotacji uprawnione są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Dofinansowaniem mogą zastać objęte zadania inwestycyjne zrealizowane od 1 stycznia 2011 roku.

UM Legnica