Gospodarcze ożywienie pasma nadkaczawskiego, Ocelot w budynku dawnego „rolnika”

Gospodarcze ożywienie pasma nadkaczawskiego, Ocelot w budynku dawnego „rolnika”
fot. UM Legnica W czasie październikowej sesji Rada Miejska Legnicy zajmowała się głównie prezydenckimi projektami uchwał.
istotne.pl samorząd

Chodzi o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kartuz w rejonie pasma nad Kaczawą.

Zmianę planu radni przyjęli jednogłośnie. Uchwała dotyczy terenu o powierzchni 24 ha ograniczonego ulicami: II Armii Wojska Polskiego, Rzeczypospolitej, Kaczawską i Krętą oraz rzeką Kaczawą. Projekt kilkakrotnie wystawiany był do publicznego wglądu, a uwagi zainteresowanych stron zostały uwzględnione. Wcześniejszy plan nie dawał możliwości sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom, zakładał też wyburzenie niektórych kamienic. Zgodnie ze zmienionym planem możliwa stanie się sprzedaż mieszkań w budynkach przy prawej pierzei ul. II Armii Wojska Polskiego. Wychodzi to naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Cały postprzemysłowy pas wzdłuż Kaczawy będzie można zagospodarowywać inwestycyjnie. To szansa na ożywienie gospodarcze dla właścicieli nieruchomości.

Radni również jednogłośnie wrazili zgodę na bezprzetargową dzierżawę na 15 lat Miejskiemu Klubowi Sportowemu Miedź Legnica SA dwóch nieruchomości przy ul. Żeglarskiej. Klub jest ich dotychczasowym dzierżawcą, a w perspektywie wieloletniej planuje wyremontowanie tych obiektów, ponosząc przy tym znaczne nakłady inwestycyjne. Również bez przetargu Klub Karate Shotokan „TORA” nadal będzie mógł dzierżawić przez 5 lat lokal użytkowy przy ul. Mickiewicza 21. Mieści się tam jego siedziba, a klub prowadzi działalność na rzecz rozwoju sportowego dzieci i młodzieży.

Większością głosów Rada Miejska zgodziła się również na bezprzetargową, trzydziestoletnią dzierżawę budynku byłego Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Jaworzyńskiej 219 Fundacji Wspierania Kultury Ruchu „Ocelot”. Sztandarową działalnością fundacji jest prowadzenie teatru eksperymentalnego, którego tematem przewodnim jest ruch.

Ta znana w całym kraju i na arenach międzynarodowych organizacja, o wielkich promocyjnych zasługach dla Legnicy, w budynku przy Jaworzyńskiej chce rozszerzyć działalność z zakresu edukacji artystycznej i sportowej dzieci i młodzieży, medycyny (powstanie specjalistycznych przychodni medycznych, w tym medycyny sportowej, rehabilitacyjnej, ortopedycznej) oraz stworzyć Centrum Rehabilitacyjne dla podopiecznych fundacji i mieszkańców Legnicy. Wydzierżawienie od gminy terenu przy ul. Jaworzyńskiej 219 pozwoli na stworzenie Europejskiego Centrum Edukacji Artystycznej i Sportowej, które ma za zadanie kształcić utalentowane ruchowo dzieci i młodzież, realizując rozszerzony program ogólnokształcący MEN w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum oraz program szkoły baletowej.

Rada przyjęła ponadto uchwałę zmieniającą sieć publicznych gimnazjów, dostosowując ją do wprowadzonych wcześniej zmian w strukturze organizacyjnej placówek oświatowych. Sesyjnym obradom przysłuchiwali się studenci PWSZ, kształcący się w dziedzinie administracji samorządowej.

UM Legnica/ii