Ogłoszenie upadłości firmy

Paragraf
fot. freeimages.com (ekelzarth) Ogłoszenie upadłości firmy osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą jest możliwe na mocy obowiązujących przepisów.
istotne.pl 0 prawo, upadłość, miasto legnica

Reklama

Należy mieć na względzie również możliwość uzdrowienia przedsiębiorstwa dzięki przepisom postępowania naprawczego zawartych w ustawie z dnia 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z którym wyróżniamy cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. W zależności od rodzaju obranego modelu dłużnik przedsiębiorca może liczyć nawet na totalną ochronę egzekucyjną. W zakresie postępowania restrukturyzacyjnego, którego głównym celem jest utrzymanie przedsiębiorstwa rozróżnić należy postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Pamiętać należy o zasadzie pierwszeństwa wniosku restrukturyzacyjnego w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości. Kwestię tą normują odpowiednio art. 11 ustawy z dnia 15 maja prawo restrukturyzacyjne oraz art. 9b ustawy z dnia 23 lutego 2003r. prawo upadłościowe.

Ogłoszenie upadłości firmy zapada postanowieniem, które powinno być wydane w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest to termin instrukcyjny dla sądu. Dłużnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą obowiązany jest, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Do dnia 31 grudnia 2015r. termin ten wynosił 14 dni ale racjonalny ustawodawca mając na względzie realia rynku i ekonomiki a także czas na wybór między restrukturyzacją a upadłością wydłużył ten termin do 30 dni. W tym miejscu warto przypomnieć, że zmianie uległa definicja niewypłacalnego dłużnika. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawa upadłościowego dłużnika uznaje się za niewypłacalnego, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Istnieje domniemanie, które można obalić, iż dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Przed pochopną decyzją wierzycieli np. w 14 dniu braku płatności w zakresie chęci złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy jedną z decydujących aspektów może być zaliczka na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Zaliczka ta wynosi jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dowód uiszczenia zaliczki powinien być dołączony do wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy może złożyć dłużnik lub każdy jego wierzyciel osobisty.

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy powinien spełniać wymogi stawiane pismu procesowemu, w szczególności powinien być zgodny z art. 22 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe. Zatem każdy wniosek o ogłoszenie upadłości firmy winien zawierać dane dłużnika, jak imię i nazwisko oraz firmę czyli imię i nazwisko dłużnika oraz szczególne określenie o ile występuje, numer PESEL a w przypadku jego braku dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę. Ponadto wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika. Rzetelnie powinny być wskazane okoliczności uzasadniające wniosek i ich uprawdopodobnienie. Pamiętać należy o wskazaniu informacji, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy w sytuacji, gdy zgłaszającym wniosek jest dłużnik. Powyższe nie obowiązuje wierzyciela. Ponadto czy dłużnik jest spółką publiczną. Zgłoszenie wniosku przez dłużnika obliguje do dołączenia w szczególności aktualnego wykazu majątku z szacunkową wyceną szacunkową jego składników, bilansu sporządzonego przez dłużnika na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku. Dalsze wymogi wskazano w treści art. 23 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe. Dłużnik przedsiębiorca ma szansę zawrzeć układ w upadłości. Zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym przez przedsiębiorcę zostało wskazane w treści art. 266a-266f ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe. Propozycje układowe mogą zgłosić upadły, wierzyciel oraz syndyk. Upadłość osoby fizycznej, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej już następnego dnia od zaprzestania, w tym gdy zawieszono działalność gospodarczą.

Reklama