Ekologiczne i tanie ogrzewanie

Ekologiczne i tanie ogrzewanie
fot. Marcin Zabawa Legnica wdraża projekt ograniczenia emisji spalin. W czerwcu ogłoszony został nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji zmieniających ogrzewanie paliwem stałym na ekologiczne. Do 12 sierpnia wpłynęło 165 takich wniosków.
istotne.pl

Wnioski weryfikowane są na bieżąco pod względem kompletności i prawidłowości wypełnienia. We wszystkich przypadkach służby Urzędu Miasta wyliczyły koszty kwalifikowane przedsięwzięcia oraz efekt ekologiczny zrealizowanej inwestycji.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej kolejnym etapem procedury przyznawania dotacji będzie wizja w lokalach, w których wykonano ekologiczne inwestycje. O dokładnych datach planowanych oględzin Urząd Miasta poinformuje zainteresowane osoby telefonicznie lub pisemnie.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez komisję, po przeprowadzonej wizji, będzie podstawą do zawarcia umowy cywilno-prawnej pomiędzy Gminą Legnicą a wnioskodawcą o przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu ogrzewania.

Warto przypomnieć, że wysokość dofinansowania wynosi do 45 proc. udokumentowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej, niż 5000 zł, m.in. dla osób fizycznych. Dotacje będą przyznawane do wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta w danym roku budżetowym. W przypadku ich wyczerpania, niezrealizowane wnioski zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

Przypomnijmy też, że do składania wniosków i korzystania z dotacji uprawnione są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Dofinansowaniem mogą zastać objęte zadania inwestycyjne zrealizowane od 1 stycznia 2011 roku.