Karkonoski Park Narodowy: dwa unikatowe wydawnictwa o faunie Karkonoszy

Karkonoski Park Narodowy: dwa unikatowe wydawnictwa o faunie Karkonoszy
fot. Karkonoski Park Narodowy Właśnie zostały wydane dwie książki opisujące gatunki ptaków i motyli w Karkonoszach po obu stronach granicy. Niedługo pojawią się kolejne publikacje na temat nietoperzy i jeleniowatych.
istotne.pl kpn

– To są unikalne wydawnictwa. Pokazują faunę po obu stronach granicy – mówi dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj. – Prace zostały wykonane według jednorodnej metodyki. Jesteśmy z tego dumni.

Projekt Fauna Karkonoszy bazuje na wieloletniej współpracy Dyrekcji KRNAP (Krkonošský Národní Park) i KPN. Trzeci partner projektu – czeski Uniwersytet Karola – wnosi do współpracy dyrekcji parków kolejny element: połączenie z uczelniami i tym samym placówkami naukowo-badawczymi.

Opis publikacji

Głównym celem projektu Fauna Karkonoszy jest monitoring szczególnie cennych gatunków ptaków, motyli, nietoperzy oraz jelenia szlachetnego. Poprzez poszczególne działania projektu realizowany jest wspólny cel – podnoszenie jakości środowiska na pograniczu polsko-czeskim:

  1. Rozmieszczenie ptaków lęgowych w czeskich i polskich Karkonoszach. Ptaki należą do ważnych, metodycznie najbardziej rozpoznanych oraz w praktyce najczęściej wykorzystywanych grup wskaźnikowych. Skład gatunkowy oraz liczebność ptaków na danym terenie to aspekty stosowane często do zaobserwowania i oceny zmian w krajobrazie leśnym i rolnym.
  2. Inwentaryzacja motyli dziennych Karkonoszy. Motyle stanowią bardzo wrażliwy wskaźnik przyjaznej dla środowiska, wspomagającej różnorodność i zrównoważonej gospodarki w krajobrazie. Istotne jest więc zdobycie aktualnych, kompleksowych oraz wzajemnie porównywalnych danych dotyczących rozmieszczenia i wielkości populacji poszczególnych gatunków motyli dziennych na terenie KRNAP i KPN, w tym gatunków objętych szczególną ochroną, rzadkich i wpisanych na Czerwoną Listę Gatunków Zagrożonych.
  3. Nietoperze polskich i czeskich Karkonoszy. W ramach tej części projektu zostaną wykonane badania chiropterologiczne mające na celu m.in. monitorowanie, przy użyciu detektorów ultradźwiękowych, różnorodności i aktywności nietoperzy w poszczególnych siedliskach czy też wyszukanie i dokonanie mapowania letnich kryjówek nietoperzy w siedliskach ludzkich na terenie KPN, jego otuliny i przyległych gmin.
  4. Zwierzyna płowa na terenie Karkonoszy. Podstawową wizją tej części projektu jest wypracowanie, w oparciu o przeprowadzone badania telemetryczne jeleni i inwentaryzację szkód spowodowanych przez zwierzynę, formy zarządzania, której celem będzie zmniejszenie presji jeleniowatych na ekosystemy leśne w najbardziej zagrożonych miejscach. Dzięki zastosowaniu telemetrii możliwe będzie poznanie tras wędrówek jeleni, ich preferencje siedliskowe, zdobycie danych o ich zachowaniu w czasie i przestrzeni.

W wyniku przeprowadzonych w ramach projektu Fauna Karkonoszy działań obie dyrekcje pozyskają aktualne informacje dotyczące liczebności gatunków i stanu populacji zwierząt objętych ochroną na mocy przepisów krajowych oraz w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Na podstawie przeprowadzonego monitoringu stwierdzony zostanie aktualny stan i rozwój różnorodności biologicznej w Karkonoszach. Pozyskane dane będą podlegały analizie i porównaniu z danymi historycznymi, ponadto oba parki porównają je między sobą. Zdobyte informacje będą wykorzystywane do podejmowania decyzji przez organy ochrony przyrody, dotyczących działań prorozwojowych obszaru, będą przydatne również dla samorządów i innych instytucji.

W ramach projektu zostaną wydane również cztery publikacje popularno-naukowe, zorganizowane będą wystawy fotograficzne i konferencja podsumowująca.

Realizacja projektu oparta jest wyłącznie o wspólne działania, partnerów oraz innych instytucji specjalistycznych, które są podejmowane na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego po polskiej i czeskiej stronie granicy. Monitoring fauny jest przeprowadzany w tym samym czasie i na podstawie jednolitej metodyki co zapewnia porównywalność danych. Pełna kompatybilność zdobytych informacji pozwoli na trafniejsze podejmowanie decyzji również w dziedzinie rozwoju gospodarczego czeskiego i polskiego Parku Narodowego, pozwoli na zintegrowane podejście do oceny przedsięwzięć realizowanych na terenie obu parków, przede wszystkim wpływu na środowisko naturalne i obszar Natura 2000. Przedsięwzięcia prorozwojowe obszaru będzie można poddać ocenie w szerszym kontekście, dzięki czemu zostanie zapewniona zgodność z warunkami rozwoju zrównoważonego.

Projekt FaunaProjekt Faunafot. Karkonoski Park Narodowy
Projekt FaunaProjekt Faunafot. Karkonoski Park Narodowy

Projekt „Fauna Karkonoszy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

  • Wartość całego projektu: 822 224,12 euro
  • Wartość dofinansowania z EFRR: 698 890,22 euro
  • Wartość projektu po polskiej stronie: 225 566,06 euro
  • Wartość dofinansowania z EFRR po polskiej stronie: 191 731,15 euro.

KPN/ii