CBOS: 69 proc. respondentów dobrze ocenia policję. Znacznie gorzej wypadają sądy i prokuratura

CBOS: 69 proc. respondentów dobrze ocenia policję. Znacznie gorzej wypadają sądy i prokuratura
fot. Wikimedia Commons 69 proc. respondentów dobrze ocenia pracę policjantów – to wyniki najnowszego badania Centrum Badania Opinii Społecznej, przeprowadzonego we wrześniu br. Z ankiety wynika, że policja jest drugą, obok wojska, najwyżej ocenianą instytucją.
istotne.pl wojsko, policja, cbos

CBOS w badaniu cyklicznym monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności parlamentu i prezydenta, natomiast dwa razy w roku ocenie poddaje większą liczbę instytucji publicznych. W ostatniej edycji badania, przeprowadzonej w drugiej połowie września br., wśród ocenianych instytucji znajduje się również policja.

Wyniki badania wskazują, że obecnie 69% ankietowanych dobrze ocenia pracę policji jako instytucji, natomiast 18% – ma do niej zastrzeżenia. W porównaniu do marca 2015 roku oceny policji wzrosły o 4 punkty procentowe.

W najnowszej edycji badania policja znajduje się na drugim miejscu spośród dwudziestu jeden ocenianych instytucji. Lepiej od niej oceniana jest tylko działalność władz samorządowych. Według CBOS, pracę samorządów w swojej miejscowości pozytywnie ocenia 71 proc. ankietowanych (od marca wzrost o 4 punkty procentowe), natomiast źle 20 proc. To nie tylko najlepsze notowania władz lokalnych obecnej kadencji, ale – jak podkreśla CBOS – jedne z najlepszych w ostatnich osiemnastu latach.

Warto zwrócić uwagę, że policja oceniana jest ponaddwukrotnie lepiej niż inne instytucje wymiaru sprawiedliwości, tj. sądy i prokuratura.

Jak wynika z badań CBOS, wizerunek wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania nie należy do najlepszych. Dobre oceny funkcjonowania sądów i prokuratury pozostają w mniejszości (odpowiednio: 27 proc. i 26 proc.). Z kolei źle o pracy sądów wypowiada się niemal połowa Polaków (46 proc., od marca spadek o 6 punktów proc.), a prokuratury – 37 proc. (spadek o 3 punkty proc.).

Po nieco gorszych ocenach (w marcu tego roku) we wrześniu została odnotowana poprawa opinii o funkcjonowaniu wojska. Obecnie dobrze ocenia je 69 proc. respondentów, o 7 punktów proc. więcej niż w marcu. Przeciwny pogląd ma 4 proc. badanych, a 27 proc. nie miało zdania.

W ocenach działalności Kościoła rzymskokatolickiego utrzymuje się pogorszenie, które zostało zarejestrowane w marcu tego roku. Tak jak sześć miesięcy temu, pozytywnie o funkcjonowaniu Kościoła jako instytucji wypowiada się nieco ponad połowa Polaków (53 proc.), a negatywnie jedna trzecia (33 proc.) W tym badaniu pominięto odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

W ciągu ostatniego półrocza ubyło badanych pozytywnie odnoszących się do pracy CBA (spadek o 5 punktów proc., do 30 proc.), nie zmienił się natomiast istotnie odsetek osób wypowiadających się o tej instytucji z dezaprobatą (17 proc.), a 53 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat.

W porównaniu z poprzednim pomiarem pogorszyły się notowania NIK; opinie o Trybunale Konstytucyjnym i instytucji RPO są względnie stabilne. Wprawdzie działalność NIK nadal jest częściej oceniana pozytywnie (38 proc.) niż negatywnie (22 proc.), jednak od marca nastąpił znaczny spadek aprobaty (o 11 punktów proc.) i wzrost dezaprobaty (o 8 punktów proc.).

Działalność TK dobrze ocenia 39 proc. ankietowanych (o 3 punkty proc. mniej niż w marcu), źle 12 proc. O pracy RPO pozytywne opinie wyraża 40 proc. Polaków (spadek o 4 punkty proc.), a 10 proc. (spadek o 3 punkty proc.) odnosi się do niej krytycznie.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 17-23 września tego roku na liczącej 972 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Wydział Badań i Analiz Gabinetu KGP/PAP/ii