Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
fot. freeimages.com (srbichara) Trwa konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej RPO WD 2014-2020.
istotne.pl spotkanie

W związku z ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 10.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” UM Jelenia Góra zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 listopada br. w Książnicy Karkonoskiej.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

 • 10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, m.in. specjalnych i integracyjnych, oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • 10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:
  • zajęcia specjalistyczne takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
  • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
  • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna;
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
  • zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (tj. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/umiejętności (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa oraz pobudzające ciekawość świata).
 • 10.1.C. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez współpracę nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

W ubieganiu się o dofinansowanie mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST; organizacje pozarządowe; organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego; przedsiębiorcy.

Termin spotkania: 20 listopada 2015 r., w godz. 10.00–13.00
Miejsce: Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27 – Jelenia Góra.
Rejestracja uczestników od 9:30.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych – do 18 listopada br. na adres [email protected].

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach ZIT AJ zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.zitaj.jeleniagora.pl.

UM Jelenia Góra/ii