Nieograniczony przetarg na budowę wodociągów dla wsi Suszki i Chościszowice

Nieograniczony przetarg na budowę wodociągów dla wsi Suszki i Chościszowice
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Zakres rzeczowy zadania "SUSZKI" obejmuje:
wykonanie rurociągu dosyłowego z rur PCV o średnicy 160 mm i długości 2.252 m,
wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PCV o łącznej długości 4.579 m i średnicach 90 mm – 110 mm,
OFERTY ZŁOŻONE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WINNY ZAWIERAĆ:
kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, obejmującego podatek VAT, za wykonanie całości robót będących przedmiotem przetargu, z wyłączeniem kosztów wykonania przyłączy i wewnętrznych instalacji wodociągowych,
kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, łącznie z podatkiem VAT, za wykonanie jednego przyłącza wodociągowego,
termin realizacji inwestycji,
propozycje wydłużonego okresu rękojmi na wykonanie roboty,
listy referencyjne od inwestorów, na rzecz których oferent wykonał inwestycje w ostatnich trzech latach,
wykonanie 51 przyłączy wodociągowych z rur PE o łącznej długości 1.688 m i średnicach 32 mm – 40 mm.
Zakres rzeczowy zadania "CHOŚCISZOWICE" obejmuje:
wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PCV o łącznej długości 2.116 m i średnicach 90 mm-110 mm,
informacje o wysokości osiągniętych obrotów w okresie ostatnich trzech lat, związanej z robotami budowlanymi, które są porównywalne z przedmiotem umowy,
charakterystykę technicznego wyposażenia i kwalifikacji podstawowej kadry technicznej oferenta,
informacje o aktualnej sytuacji finansowej oferenta.
Szczegółowe warunki umowne znajdują się w regulaminie przetargu. Z dokumentacją techniczną i regulaminem oferenci mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1 a, pokój nr 5 lub w Biurze Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji "EKOPROJEKT" w Zielonej Górze, ul. Batorego 126a, od dnia 30 grudnia 1994 roku.
wykonanie 13 przyłączy wodociągowych z rur PE o łącznej długości 367 m i średnicach 32 mm – 40 mm.
Do udziału zaprasza się jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w budowie wodociągów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy, do dnia 15 lutego 1995 roku do godz. 9:00 z napisem "WODOCIĄG".
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 1995 roku o godz. 10,oo w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna, pokój nr 16.
Oferenci przystępujący do przetargu na wodociąg SUSZKI winni wpłacić wadium w wysokości 100 mln zł, a na wodociąg CHOŚCISZOWICE w wysokości 30 mln zł. Dowód wpłaty wadium w formie czeku potwierdzonego należy okazać w dniu przetargu.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Urzędu wnioski i zapytania, najczęściej o charakterze gospodarczym.