Budżet po I półroczu (2)

Budżet po I półroczu (2)
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Zgodnie z zapowiedzią publikujemy dziś dalszy ciąg liczeń budżetu Gminy za I półrocze 1992 r.
W dziedzinie łączności telefonicznej podjęte zostały wspólnie z dyrekcją Zakładu Telekomunikacji w Jeleniej Górze -ustalenia, dotyczące opracowania założeń techniczno-ekonomicznych kompleksowej telefonizacji gminy wraz z określeniem warunków realizacji zadania. Środki zarezerwowane na ten cel w budżecie pozwolą na sfinansowanie w br. niezbędnego zakresu prac, wynikającego z koncepcji. W br. 24-ch mieszkańców wsi Łaziska uzyskało łączność telefoniczną w związku z instalacją 100-numerowej centrali w Kruszynie. Budowa linii telefonicznej w Łaziskach prowadzona była od kilku lat, przy dużym zaangażowaniu Społecznego Komitetu Telefonizacji Wsi.
W I półroczu zakończone zostały prace adaptacyjno-remontowe Punktu Lekarskiego w Kraśniku Dolnym, stanowiącego filię Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie. Zadanie finalizowane było Ze środków finansowych gminy. Uruchomienie placówki przewidywane jest w październiku br., po wykonaniu niezbędnych prac wykończeniowych i wyposażeniu obiektu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w sprzęt medyczny. Z budżetu gminy przyznana została ponadto dotacja na bieżące utrzymanie funkcjonujących na naszym terenie ośrodków zdrowia oraz dotacja celowa dla ZOZ-u na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i karetki reanimacyjnej.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kruszynie, prowadzący działalność merytoryczną w zakresie upowszechniania kultury i sportu, zorganizował w I półroczu na terenie gminy imprezy kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne.
Zorganizowany został zgodnie z planem letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w formie 3-turnusowego obozu w ośrodku kolonijno-wczasowym Jednostki Wojskowej Nr 4355, zlokalizowanym w Parkoszowie. Gmina zapewniła bezpłatny dowóz dzieci oraz partycypowała w kosztach organizacji akcji letniej. Z tej formy wypoczynku skorzysta ło w br. 310 uczestników.
Przeprowadzone zostały w oma-wianym okresie w ramach planu poprawy stanu technicznego obiektów kultury, niezbędne remonty świetlic w Nowej, Mierzwinie, Trzebieniu, Kruszynie i Bożejowicach.
Poza przedstawionym zakresem zrealizowanych zadań, prowadzona była działalność bieżąca w dziedzinie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, polegająca na prawidłowym utrzymaniu urządzeń infrastruktury komunalnej gminy. W ramach tych działań wymienić należy:
- organizowanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę działek, głównie budowlanych oraz na zagospodarowanie obiektów mienia gminnego,
- porządkowanie i zagospodarowanie wiejskich punktów gromadzenia odpadów, wraz z finansowaniem wywozu nieczystości,
- zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w kilku wsiach gminy oraz opłata za zużycie energii elektrycznej.
Począwszy od II kwartału br. gmina prowadzi we własnym zakresie utrzymanie zasobów mieszkaniowych, polegające na realizacji remontów bieżących wraz z eksploatacją budynków mieszkalnych.
Gmina w ramach zadań własnych świadczy pomoc społeczną dla rodzin najuboższych w formie współfinansowania kosztów ich utrzymania. Działalnością merytoryczną w tym zakresie zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który udziela wsparcia na podstawie prowadzonego w środowiskach rozpoznania potrzeb podopiecznych. Niezbędna jest przy tym współpraca GOPS z radami sołeckimi, co pozwala na większą trafność w podejmowaniu decyzji o udzieleniu pomocy osobom, które jej wymagają i oczekują.
Przedstawiony zakres zrealizowanych zadań planu finansowo-rzeczowego gminy w minionym okresie br. jest jedynie skrótowym zaprezentowaniem wykonanych prac na terenie gminy, mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców wsi poprzez zarówno budowę nowych obiektów i urządzeń, jak i prowadzenie remontów i modernizacji istniejących.
Podkreślić należy, iż przedsięwzięcia te prowadzone są przy znacznym zaangażowaniu rad sołeckich, samorządów wsi oraz instytucji i przedsiębiorstw, przy których współudziale przebiegają prace, określone w planie rocznym.