Nowogrodziec miasto i gmina

Logo gazety „Głos Bolesławca”
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl 3977 bolesławiec

Reklama

Bardzo ważnym wydarzeniem w roku ubiegłym było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabezpiecza on tereny pod inwestycje przemysłowe, magazynowo-składowe przy budowanej autostradzie Zgorzelec – Krzywa. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia władz gminy, gdyż na jej terenie znajdować się będą dwa punkty obsługi podróżnych oraz zjazd) w kierunku Lubania i Żagania.
Opracowano "Program Telefonizacji dla Gminy i Miasta Nowogrodziec" i dokumentację na budowę mostu w Kierżnie. Realizowano inwestycje w zakresie telefonizacji i gazyfikacji. Prowadzono prace związane z budową stacji uzdatniania wody, składowiska odpadów komunalnych, budową przychodni, wykonano nowa nawierzchnię ulic Kwiatowej i Kolejowej. Przy ul. Słowackiego został wykonany parking (przy Kościele pw. św. Mikołaja i stadionie) oraz zatoka autobusowa (obok stadionu). Wykonano modernizację projektu kotłowni przy ul. Ogrodowej. Oddano do użytku część dydaktyczną Szkoły w Nowej Wsi wraz z ekologiczną kotłownią na paliwo olejowe, zakończono budowę sali gimnastycznej przy Szkole w Godzieszowie oraz zakończono rozbudowę Szkoły w Gościszowie. Zostały zakończone prace przy budowie wodociągu Wykroty – Zagajnik. Wykonana została nawierzchnia bitumiczna na ul. 22 Lipca i Wąskiej w Wykrotach oraz w Gierałtowie, Zabłociu, Godzieszowie i Kierżnie – łącznie 7,263 mb. Zakupiono i zamontowano 4 wiaty przystankowe. Wykonano oświetlenie w Zabłociu i przy ul. 1 Maja w Nowogrodźcu oraz uzupełniono oświetlenie przy drodze nr 4. Kontynuowano prace związane z wapnowaniem gleb i w roku 1996 rozprowadzono wapno w miejscowościach: Zebrzydowa, Parzyce, Zagajnik, Nowa Wieś, Kierżno, Wykroty, Nowogrodziec i Gościszów – łącznie rozprowadzono 14.489 ton wapna. Ponadto zagospodarowano Park w Gościszowie, wykonano uzbrojenie terenów w zasilanie energetyczne, wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym naprawy i oznakowania. Wykonano remont mostu w Gościszowie oraz odbudowano most w miejscowości Wykroty. Przeprowadzono remont 2 przepustów w Gierałtowie. W roku 1996 wydano 62 pozwolenia na budowę obiektów budowlanych. Na terenie miasta rozpoczęła działalność firma produkująca kosmetyki.
W roku 1997 w mieście i gminie Nowogrodziec przewiduje się realizację i zakończenie kilku poważnych inwestycji.
W pierwszych dniach stycznia 1997r. zakończono rozbudowę i modernizację składowiska odpadów komunalnych przy ul. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu. Zakończenie prac nastąpiło pół roku wcześniej niż przewidywał harmonogram prac. Zgodnie z założeniami składowisko ma zaspokoić potrzeby miasta i gminy na okres 40 lat. W przyszłości przewiduje się segregację o odzysk surowców wtórnych, co z pewnością przedłuży czas użytkowania składowiska.
W połowie bieżącego roku przewiduje się oddanie do użytku nowej stacji uzdatniania wody, która zapewni mieszkańcom Nowogrodźca i Milików, a w przyszłości także Gościszowa smaczną i spełniającą wszelkie normy wodę. Inwestycja, której wartość wynosi ponad milion zł., finansowana jest z budżetu gminy oraz z kredytu zaciągniętego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.
Działająca obecnie stacja uzdatniania wody posiada urządzenia, które nie są w stanie zapewnić miastu wody o wymaganych parametrach. Miejska sieć wodociągowa została w znacznej części zbudowana w latach przedwojennych, co także ma wpływ na jakość wody pitnej. W związku z tym gmina prowadzi działania także w celu poprawienia stanu sieci i całkowitej eliminacji istniejących jeszcze w niektórych miejscach instalacji rur cementowo-azbestowych.
Ponadto planuje się oddać do użytku przychodnię przy ul. Ansyka w Nowogrodźcu. Realizowane będą zadania z zakresu przebudowy i remontów dróg gminnych (w Czernej, Gierałtowie, Kierżnie, Parzycach, Wykrotach i Zabłocili). Dofinansowane będzie także utrzymanie dróg krajowych, w tym: budowy chodnika w Czernej i Parzycach wraz z przebudową skrzyżowania oraz zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej w Gierałtowie. Zakupiono 11 wiat przystankowych z przeznaczeniem na wymianę wiat najbardziej zniszczonych. Rozpoczęty zostanie 1 etap budowy mostu w Kierżnie.
Kontynuowana jest realizacja programu gazyfikacji i rozpoczęto prace przy II etapie telefonizacji miasta. Przewiduje się również budowę wodociągu dla mieszkańców Milikowa i Gościszowa oraz opracowany na początku roku programu kanalizacji gminy pozwoli na rozpoczęcie działań w kierunku kanalizacji wszystkich miejscowości w gminie. Zostanie rozpoczęta budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi oraz będzie opracowany projekt przebudowy Szkoły w Wykrotach.
W trakcie realizacji znajduje się 404 obiektów budowlanych prowadzonych przez inwestorów prywatnych i prawnych.

Reklama